Archif Pwyllgor Rheoli Datblygu

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd rhwng 14/12/2011 and 18/03/2020.

Dydd Mercher, 18 Mawrth 2020

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

Yn sgîl y newid yng nghanllawiau’r Llywodraeth, mae’r penderfyniad wedi’i wneud, ar ôl ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu, i OHIRIO’R cyfarfod oedd wedi’i drefnu i’w gynnal yfory (18fed o Fawrth).

Ymddiheuraf am unrhyw anghyfleustra a achosir.

 

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda.

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar:
a) 29 Ionawr 2020; a
b) 10 Chwefror 2020

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio.

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/19/0309/FUL – Datblygiad Un Blaned i gynnwys caban, sied, sgubor da byw, sgubor cynnyrch, toiled compost, ty gwydr, stondin wrth iet y fferm, a gwaredu’r clawdd i greu ardal parcio ceir – Lily Pond Farm, Whitewell Lane, Penalun, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7RY
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

b) NP/19/0338/FUL – Y bwriad i adeiladu 6 annedd (2 uned fforddiadwy) – Land adj. to Blockett Farm, Blockett Lane, Aber Bach, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3UF
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO CANIATAD

c) NP/19/0361/OUT – Cais amlinellol gyda phob mater yn cael eu cadw’n ol ar gyfer 102 o unedau preswyl fforddiadwy, 8 o unedau preswyl rhanberchnogaeth a 34 o unedau preswyl marchnad agored ynghyd a mynedfa, gwaith draenio a thirweddu cysylltiedig – Land at Brynhir, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8TT
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO CANIATAD

d) NP/19/0512/FUL – Disodli’r carafanau preswyl a’r annedd cyswllt i’r rheolwr â’r unedau llety gwyliau cyfagos – Manor Farm, Lydstep, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7SG
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO CANIATAD

e) NP/19/0522/FUL – Newid defnydd tir o 85 o bebyll a charafanau teithio i 85 o garafanau sefydlog a thirweddu cysylltiedig a ffyrdd dosbarthol. Caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer 14 o unedau tai fforddiadwy a 2 uned tai ar y farchnad agored. Gorsaf bympio carthion newydd – Buttyland Caravan & Camping Park, Maenorbyr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7SX
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

f) NP/19/0576/FUL – Codi caban newydd yn y maes parcio – Marloes Beacon PCNPA Car Park, U6001 Marloes Court Road, Marloes, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3BH
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

g) NP/19/0593/FUL – Gosod 8 golau llwybr lefel isel (LED) ar y sied-sychu bren bresennol – Cilrhedyn Woodlands Centre, Gwaun Valley, Llanychaer, Abergwaun, Sir Benfro, SA65 9TN
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

h) NP/19/0657/FUL – Uwchraddio’r cyfleusterau presennol yn y maes parcio a’r byrddau deunydd esboniadol, a rhoi cladin ar y toiledau a chanopi’r gysgodfan – Broad Haven PCNP Car Park, Aber Llydan, Hwlffordd, Sir Benfro
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

i) NP/19/0659/FUL – Disodli’r ffens postyn concrid a dolen gadwyn presennol a ffens diogelwch o rwyllwaith wedi’i weldio ar ffin bresennol safle’r ysgol – Solva CP School, Whitchurch Road, Solfach, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6TS
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

j) NP/19/0661/FUL – Dymchwel yn rhannol, gwneud newidiadau ac estyniad i’r annedd – Berry Lodge, Golf Course Road, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0NR
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

k) NP/19/0666/FUL – Dymchwel annedd bresennol ac adeiladu annedd 2 storfa gyda storfa gychod – Berry Lodge, Golf Course Road, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0NR
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

l) NP/19/0663/FUL – Adeilad da byw, Pydew Slyri, Claddfa Silwair a Llwybr Mynediad i’r Fferm – Nolton Croft, Houghton, Aberdaugleddau, Sir Benfro, SA73 1NJ
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

m) NP/19/0665/FUL – Newid defnydd yr Anecs Mam-gu Cyswllt i Lety Gwyliau – Red Houses, The Rhos, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4AN
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

n) NP/19/0678/S73 – Cais adran 73A am is-rannu’r prif annedd i gynnwys uned gyswllt – Ty Gwyn, Marloes, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3BE
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

o) NP/19/0694/RES – Dyluniad, cynllun a mynediad i’r annedd amaethyddol arfaethedig – Trewern, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XE
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

p) NP/20/0014/FUL – Gosod peiriant tocynnau ac arwydd talu a dangos – Nolton Haven Car Park, Nolton Haven, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3NH
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

q) NP/20/0015/FUL – Gosod peiriant tocynnau ac arwydd talu a dangos – Newport Sands Car Park, Trefdraeth, Sir Benfro
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

r) NP/20/0016/FUL – Gosod peiriant tocynnau ac arwydd talu a dangos – West Angle Car Park, Angle, Penfro, Sir Benfro
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

s) NP/20/0017/FUL – Gosod peiriant tocynnau ac arwydd talu a dangos – Amroth Car Park, Amroth, Arberth, Sir Benfro
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

Dydd Mercher, 29 Ionawr 2020

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda.

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Rhagfyr 2019.

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio.

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/19/0443/FUL – Addasu ac ymestyn y garej i greu llety atodol hunangynhwysol – Fernleigh, East Street, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0SY
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

b) NP/19/0448/FUL – Adeiladu estyniad deulawr ar dalcen y ty, a dau estyniad unllawr yng nghefn y ty; dymchwel yr ychwanegiadau unllawr sy’n rhan o’r ty; newidiadau i’r to i waredu’r ffenestri dormer presennol i greu ffenestri dormer newydd ac ail-godi’r simneiau traddodiadol – Rock House, Feidr Brenin, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0RY
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

c) NP/19/0449/CAC – Dymchwel y ty mas presennol – Rock House, Feidr Brenin, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0RY
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

d) NP/19/0517/FUL – Estyniad a newdiadau i’r annedd presennol, gan gynnwys darparu garej drwy ddisodli adeilad blaenorol – Manor Farm, Lydstep, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7SG
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

e) NP/19/0576/FUL – Codi caban newydd yn y maes parcio – Marloes Beacon PCNPA Car Park, U6001 Marloes Court Road, Marloes, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3BH
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

f) NP/19/0665/FUL – Newid defnydd yr Anecs Mam-gu Cyswllt i Lety Gwyliau – Red Houses, The Rhos, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4AN
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

TPO 146 – Tir ger Bevelin House, Sandyhill, Saundersfoot

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 01646 624800 Est.4840).

Dydd Mercher, 4 Rhagfyr 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda.

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 2 Medi 2019 a 11 Medi 2019.

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio.

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/17/0135/FUL – Newid o 26 o leiniau pebyll i 13 o leiniau pebyll a 13 o leiniau carafanau teithiol – Sandy Haven Caravan Site, Herbrandston, Aberdaugleddau, Sir Benfro
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

b) NP/19/0309/FUL – Datblygiad Un Blaned i gynnwys caban, sied, sgubor da byw, sgubor cynnyrch, toiled compost, ty gwydr, stondin wrth iet y fferm, a gwaredu’r clawdd i greu ardal parcio ceir – Lily Pond Farm, Whitewell Lane, Penalun, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7RY
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

c) NP/19/0543/FUL – Darparu Annedd Mentrau Gwledig (wedi’i greu o’r cartref symudol presennol) mewn cysylltiad â busnes pysgota presennol sydd wedi’i sefydlu (a gymeradwywyd o dan gais rhif NP/12/0614 – Driftwood Lodge (adjacent to The Pool House), Hasguard Cross, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3SJ
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

d) NP/19/0548/FUL – Datblygiad preswyl i adeiladu 17 o unedau tai fforddiadwy. I gynnwys seilwaith, gwaredu rhan o glawdd, gwelliannau tirweddu, lliniaru bioamrywiaeth a gwelliannau. – Land North of Bay View Terrace, Dinas Cross, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0UR
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 01646 624800 Est.4840).

Dydd Mercher, 11 Medi 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda.

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 5 Mehefin 2019 a 31 Gorffennaf 2019.

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio.

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/19/0156/FUL Cadw carafán sefydlog fel llety i weithwyr amaethyddol (1 o 2) – Velindre, St. Nicholas, Gwdig, Sir Benfro, SA64 0LJ
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

b) NP/19/0203/FUL Estyniad i ffrynt y ty ac estyniad garej newydd integrol, a gwaith tirweddu – Maes Y Dderwen, Maes Y Cnwce, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0RS
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

c) NP/19/0226/FUL Anecs unllawr ar wahan at feddiant y teulu – Penwern, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0QT
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

d) NP/19/0420/FUL Hysbysfwrdd newydd a gosod byrddau arwyddion newydd a phwynt sain – Oriel Y Parc, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6NW
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

7. Ystyried adroddiad yr Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y materion canlynol sy’n ymwneud â gorfodaeth

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 01646 624800 Est.4840).

Dydd Mercher, 31 Gorffennaf 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda.

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 19 Gorfennaf 2019.

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio.

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:
a) NP/19/0104/S73 – Amrywio/gwaredu amodau – St Ishmaels Nursery, Lanismel, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3SX
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

b) NP/19/0257/S73 – Newid dyluniad lleiniau 10, 11 ac 17 o fewn yr elfen breswyl marchnad o fyngalos 1 ystafell wely i fyngalos 2 ystafell wely 1.5 llawr – Land north of Feidr Eglwys, Trefdraeth, Sir Benfro
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

c) NP/19/0263/FUL – Dymchwel y stydi a’r toiled allanol ac adeiladu estyniad unllawr to gwastad yn y cefn gyda balconi uwchben – Walmer House, Deer Park, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7LE
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

d) NP/19/0284/FUL – Gosod ffenestri uPVC gwyn yn lle’r ffenestri dalennog pren yn y wal ffrynt – 1, St. Marys Street, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7HN
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

e) NP/19/0286/ADV – 10 o Arwyddion Gorfodaeth Maes Parcio mewn 3 maes parcio yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol – Freshwater West Car Parks, Castellmartin, Penfro, Sir Benfro, SA71 5HW
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

f) NP/19/0361/OUT – Cais amlinellol gyda phob mater yn cael eu cadw’n ol ar gyfer 102 o unedau preswyl fforddiadwy, 8 o unedau preswyl rhanberchnogaeth a 34 o unedau preswyl marchnad agored ynghyd a mynedfa, gwaith draenio a thirweddu cysylltiedig – Land at Brynhir, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8TT
Argymhelliad y Swyddog: YMWELIAD SAFLE

6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

7. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem canlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i ddiffinir ym Mharagraff 18 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

8. Ystyried adroddiad yr Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y materion canlynol sy’n ymwneud â gorfodaeth

Dydd Mercher, 19 Mehefin 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 1 Mai 2019

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/19/0153/FUL – Newid defnydd o Dŷ Annedd C3 i Aml-ddefnydd gan gynnwys Siop A1, Cantîn A3 a Busnes B1, gan gynnwys estyniadau unllawr i’r ffrynt a’r cefn i ddarparu cantin, cyntedd, cegin a chyfleusterau toiled – The Mount, 66, New Street, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6SU
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

NP/12/0601 – Adolygu Cynllunio Mwynau ar gyfer Chwarel Caeriw, Caeriw Newton – Thomas Scourfield and Sons, Carew Quarry, Carew Newton, Cilgeti, Sir Benfro, SA68 0TR
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

NP/18/0439/FUL – Addasu’r eglwys segur bresennol i 2 uned o lety preswyl – Thomas Memorial Congregational Church, High Street, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9EJ
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

NP/18/0666/FUL – Cais adran 73A ar gyfer is-rannu’r prif annedd i gynnwys uned gyswllt i’w gosod fel llety gwyliau – Ty Gwyn, Marloes, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3BE
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

NP/18/0766/FUL – Estyniad a gwaith addasu i’r ty mas presennol i greu uned byw/gweithio i gynnwys oriel/gweithdy ar y llawr gwaelod (defnydd B1) ac estyniad llawr cyntaf i greu llety preswyl ategol yn gysylltiedig a’r defnydd B1 – Outbuilding Opposite Ty Mawr, Solfach, Sir Benfro, SA62 6XA
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

NP/19/0186/FUL – Newid defnydd i Llety Gwyliau o lety preswyl ategol – Sea Haze, Heywood Lane, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8BL
Argymhelliad y Swyddog: CANIATAD

NP/19/0210/FUL – Adeiladu garej i 3 car at ddefnydd preifat – Freshwater Inn, Jason Road, Dwr Croyw Ddwyrain, Penfro, Sir Benfro, SA71 5LE
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

Dydd Mercher, 5 Mehefin 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Cllr R Owens
2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb

Dydd Mercher, 1 Mai 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfodydd (papurau gwyrdd) a gynhaliwyd ar a) 6 Mawrth 2019
b) 25 Mawrth 2019.

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/18/0439/FUL – Addasu’r eglwys segur bresennol i 2 uned o lety preswyl – Thomas Memorial Congregational Church, High Street, Saundersfoot SA69 9EJ
Argymhelliad y Swyddog: Gwrthod

b) NP/18/0502/FUL – Newid defnydd yr adeilad presennol, gan gynnwys newidiadau mewnol a dymchwel yr estyniad unllawr presennol (ochr y gorllewin a’r gogledd) a’r caban wrth y iet. Codi estyniad i ochr orllewinol yr adeilad (trillawr gan gynnwys to i’r un uchder a’r adeilad pr – Coal Building, Cambrian Terrace, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9ER
Argymhelliad y Swyddog: Caniatad

c) NP/18/0687/FUL – Y bwriad i sefydlu Canolfan Sgwner Arfordirol (defnydd cymysg ar gyfer addysg, lle i gynnal arddangosfeydd/deunydd esboniadol am dreftadaeth, cynnal cyfarfodydd a chyfleusterau lluniaeth, dosbarthiadau defnydd D1 ac A3) – Events Deck, The Harbour, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9HE
Argymhelliad y Swyddog: Caniatad

d) NP/19/0207/DOC Ryddhau amod Cynllunio 6 o NP/16/0170/FUL – Jones & Teague, The Harbour, Saundersfoot, SA69 9HE
Argymhelliad y Swyddog: Gwrthod

e) NP/18/0622/FUL – Datblygiad defnydd cymysg i gynnwys 32 o unedau marchnad agored, 7 o unedau fforddiadwy, unedau menter wledig, system gwresogi biomas i’r ardal, system trin carthion, ac uwchraddio’r seilwaith cysylltiedig – Home Farm, Broad Lane, Lawrenny, Cilgeti, Sir Benfro, SA68 0PN
Argymhelliad y Swyddog: Dirprwyo

f) NP/18/0748/FUL – Addasu’r adeilad gwag presennol i ymestyn y bragdy ar y llawr gwaelod a newid defnydd y llawr cyntaf i ddefnydd A3 – The Glass House, Sergeants Lane, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70
Argymhelliad y Swyddog:Caniatad

g) NP/18/0766/FUL Estyniad a gwaith addasu i’r ty mas presennol i greu uned byw/gweithio i gynnwys oriel/gweithdy ar y llawr gwaelod (defnydd B1) ac estyniad llawr cyntaf i greu llety preswyl ategol yn gysylltiedig a’r defnydd B1 – Outbuilding Opposite Ty Mawr, Solfach, Sir Benfro, SA62 6XA
Argymhelliad y Swyddog: Gwrthod

h) NP/19/0029/FUL – Gorchuddio rhan o’r adeilad to gwastad unllawr presennol ar ffram ddur a dalenni lliw proffil bocs i’r to goleddf a’r waliau newydd. – Newgale House, Newgale Hill, Niwgwl, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6AS
Argymhelliad y Swyddog:Caniatad

i) NP/19/0049/FUL – Estyniad deulawr a garej newydd – 1 Belle Vue, Square And Compass, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 5JJ
Argymhelliad y Swyddog:Caniatad

j) NP/19/0113/FUL – Addasiadau i’r iard flaen bresennol i greu lle parcio ychwanegol – Major House & Major Lodge, Upper West Street, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0TQ
Argymhelliad y Swyddog:Caniatad

k) NP/19/0114/LBA – Addasiadau i’r iard flaen bresennol i greu lle parcio ychwanegol – Major House & Major Lodge, Upper West Street, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0TQ
Argymhelliad y Swyddog:Caniatad

l) NP/19/0173/FUL – Newid defnydd y tir i’r dwyrain o’r fynwent – Pisgah Baptist Chapel, Cresswell Quay, Cresselly
Argymhelliad y Swyddog:Caniatad

6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

7. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

Dydd Mercher, 6 Mawrth 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar a)23 Ionawr 2019
b) 4 Chwefror 2019.

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:
a) NP/18/0335/FUL – Newidiadau i greu mynedfa newydd i’r safle, cynyddu maint y safle a newid pob un o’r carafanau sefydlog a’r carafanau teithiol/pebyll i garafanau sefydlog o’r math caban gwyliau, siop a derbynfa newydd, sied tractor newydd, maes parcio i’r staff ac ymwelwy – Fishguard Bay Camping & Caravan Park, Abergwaun, Sir Benfro, SA65 9ET
Argymhelliad y Swyddog:ADRODDIAD LLAFAR
b) NP/18/0610/FUL – Datblygiad preswyl o 38 o dai (27 odai ar y farchnad agored ac 11 o dai fforddiadwy) – Land opposite Bush Terrace, Jameston, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD
c) NP/18/0622/FUL – Datblygiad defnydd cymysg i gynnwys 32 o unedau marchnad agored, 7 o unedau fforddiadwy, unedau menter wledig, system gwresogi biomas i’r ardal, system trin carthion, ac uwchraddio’r seilwaith cysylltiedig – Home Farm, Broad Lane, Lawrenny, Cilgeti, Sir Benfro, SA68 0PN
Argymhelliad y Swyddog: YMWELIAD SAFLE
d) NP/18/0747/FUL – Dymchwel cyn swyddfa Reeves Calendars & Five Arches Press Offices ac ail-ddatblygu’r safle i godi 29 o dai preswyl a gwaith tirweddu a seilwaith cysylltiedig. – Former Printing Factory, Knowling Mead, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8EB
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO
e) NP/18/0756/FUL – Addasu sied wair yn annedd deulawr – Norchard Barns, Boulston, Hwlffordd,Sir Benfro, SA62 4AH
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD
f) NP/19/0031/ADV – 2 Arwydd Gwybodaeth Dros-dro – Land at Upper Burrows, Dwr Croyw Ddwyrain, Penfro, Sir Benfro
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO
6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

7. YstYstried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

 

Dydd Mercher, 23 Ionawr 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Rhagfyr 2018.

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/18/0541/S73 – Amrywio amod rhif 2 o NP/15/0194/FUL i newid dyluniad Lleiniau rhifau 10, 11 ac 17 o fyngalos 1 ystafell wely i dai 2 ystafell wely 1.5 llawr – Land off Feidr Eglwys,Trefdraeth, Sir Benfro
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD
b) NP/18/0542/S73 – Amrywio amod rhif 2 o NP/15/0194/FUL i newid cynllun yr unedau o dai fforddiadwy rhifau 3 i 9 yn gynwysedig – Land off Feidr Eglwys, Trefdraeth, Sir Benfro
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD
c) NP/18/0545/FUL – Datblygiad Un Blaned i gynnwys caban (carafan), tŷ gwydr penty, tŷ allan, sgubor, twnel polythen, storfa coed, stâl – Land adjacent to Fachongle Isaf, Cilgwyn, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0QR
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD
d) NP/18/0559/FUL – 14 o unedau tai fforddiadwy, 2 dy ar y farchnad agored ac uwchraddio 85 o leiniau pebyll a charafanau teithiol i 85 o garafanau sefydlog a gwaith tirweddu a ffyrdd cysylltiedig. Gorsaf bwmpio newydd – Buttyland Caravan Park, Station Road, Maenorbyr, Sir Benfro, SA70 7SN
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD
e) NP/18/0606/FUL – Dymchwel y byngalo Woolaway presennol ac adeiladu annedd yn ei le – 26, Angle Village, Angle, Penfro, Sir Benfro, SA71 5AT
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD
f) NP/18/0607/CAC -Dymchwel y byngalo Woolaway presennol ac adeiladu annedd yn ei le. – 26, Angle Village, Angle, Penfro, Sir Benfro, SA71 5AT
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD
g) NP/18/0610/FUL – Datblygiad preswyl o 38 o dai (27 o dai ar y farchnad agored ac 11 o dai fforddiadwy) – Land opposite Bush Terrace, Jameston, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro
Argymhelliad y Swyddog: YMWELIAD SAFLE

h)
NP/18/0665/FUL – Newid defnydd Dan y Garn o lety gwyliau i ddefnydd preswyl – Treleddyd Fawr, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6PP
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD
i) NP/18/0720/FUL – Gosod pympiau carthion dŵr brwnt a’u cysylltu â’r brif garthffos ar y briffordd sydd wedi’i mabwysiadu – Carew Castle, Castle Lane, Caeriw, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8SL
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

7. YstYstried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 01646 624800 Est.4840).

 

Dydd Mercher, 5 Rhagfyr 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Hydref 2018

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/18/0051/OUT – 38 o anheddau preswyl fforddiadwy, Gwesty, 32 o anheddau ar y farchnad agored a maes parcio, mynedfa, tirweddu, draenio a gwaith peirianyddol – Land at Glasfryn Road, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6ST

b) NP/18/0326/FUL – Codi postyn i ddal camera rheoli’r maes parcio a chwpwrdd trydan cysylltiedig – Grove Hotel, 51, High Street, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6SB
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

c) NP/18/0327/ADV – Codi Arwydd Rheoli’r Maes Parcio – Grove Hotel, 51, High Street, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6SB
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

ch) NP/18/0335/FUL – Newidiadau i greu mynedfa newydd i’r safle, cynyddu maint y safle a newid pob un o’r carafanau sefydlog a’r carafanau teithiol/pebyll i garafanau sefydlog o’r math caban gwyliau, siop a derbynfa newydd, sied tractor newydd, maes parcio i’r staff ac ymwelwy – Fishguard Bay Camping & Caravan Park, Abergwaun, Sir Benfro, SA65 9ET
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

d) NP/18/0396/OUT – Datblygiad preswyl – 14 annedd – Land off Trewarren Road, Lanismel, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3SZ
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO

dd) NP/18/0402/FUL – Adeiladu garej i 3 char at ddefnydd preifat – Freshwater Inn, Jason Road, Freshwater East, Penfro, Sir Benfro, SA71 5LE
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

e) NP/18/0488/OUT – Caniatâd cynllunio (amlinellol) ar gyfer 11 o unedau preswyl i gyd, a 9 ohonynt yn dai 4/5 ystafell wely ar y farchnad lawn a 2 yn dai fforddiadwy – Land off Nun Street & East of Ysgol Dewi Primary School, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6NX
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO

f) NP/18/0548/FUL – Addasu rhan o’r tafarndy yn fflat 2 ystafell wely – Temple Bar, Amroth, Arberth, Sir Benfro, SA67 8ND
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

ff) NP/18/0575/OUT – Cais amlinellol ar gyfer 18 o dai fforddiadwy a 40 o dai ar y farchnad agored a thirweddu cysylltiedig – Land to the west & east of Glasfryn Road, Tyddewi, Sir Benfro
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO

g) NP/18/0675/FUL – Lledaenu’r ffordd i greu lle pasio a chodi bariau ar ymyl y ffordd – Castell Henllys Iron Age Fort, Felindre Farchog, Crymych, Pembrokeshire, SA41 3UT
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO

6. Ystyried adroddiad yr Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.
5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 01646 624800 Est.4840)

Dydd Mercher, 17 Hydref 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar:
a) 5 Medi 2018 a’r
b) 17 Medi 2018

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

(a) NP/18/302/FUL – Dymchwel yr annedd unllawr presennol a chodi annedd deulawr yn ei le – 24, Catherine Street, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6RN
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

(b) NP/18/0346/OUT – Codi tŷ sengl deulawr (amlinellol) – Sirmione, Lawrenny Road, Cresselly, Cilgeti, Sir Benfro, SA68 0SY
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

(c) NP/18/0380/FUL – Codi parlwr godro newydd yn lle’r un presennol, traciau newydd i’r gwartheg a newidiadau i brif fynedfa’r fferm – Rhosmaen Farm, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0NU
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

(ch) NP/18/0397/FUL – Gosod iet fynedfa amaethyddol (ôl-weithredol) – A4139 Ffordd Jameston i Ddinbych-y-pysgod
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

(d) NP/18/0411/FUL – Ail-adeiladu bythynnod adfail i ffurfio un uned llety gwyliau – “Waun-Y-Beddau”, ger Berea, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6DB
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

(dd) NP/18/0490/FUL – Dymchwel yr ystafell fwyta unllawr groes bresennol ac yn lle’r ystafell hon adeiladu estyniad deulawr i’r wal ddwyreiniol. Estyniad unllawr i’r wal gefn ogleddol – 41 Bevelin Hall, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9PG
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

(e) NP/18/0497/FUL – Adeilad amaethyddol (ôl-weithredol) – Penrhiw Farm, Cilgwyn, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0QH
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

(f) NP/18/0510/FUL – Cysgodlenni haul newydd ôl-dynadwy ar y wal ffrynt – Harbwr, Wogan Terrace, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9HA
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

6. Ystyried adroddiad yr Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y materion canlynol sy’n ymwneud â gorfodaeth

7. Ystyried adroddiad yr Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar apeliadau

 

Dydd Mercher, 5 Medi 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2018

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/18/0302/FUL – Dymchwel yr annedd unllawr presennol a chodi annedd deulawr yn ei le – 24, Catherine Street, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6RN
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

b) NP/18/0370/FUL – Newid defnydd y cwrtil preswyl (ol-weithredol) ac yn lle’r garafan sefydlog adeiladu llety ategol i’r ty – Bryngwyn, Moylegrove, Aberteifi, Sir Benfro, SA43 3BP
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

c) NP/18/0413/LBA – Arwydd addurnol ar ffrynt y bar cyhoeddus – ol-weithredol – Bar 10, St Georges Street, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7JB
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 01646 624800 Est.4840).

Dydd Mercher, 18 Gorffennaf 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2018, 18 Mehefin 2018 a 20 Mehefin 2018

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/18/0134/FUL – Datblygiad Un Blaned ar gyfer Eco-dyddyn gan gynnwys un annedd – Land Adjacent to Castle Hill, Trefdraeth,Sir Benfro, SA420QE
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

b) NP/18/0198/FUL – Adeiladu byngalo newydd – Land at Mead Lane, Maenorbyr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO

c) NP/18/0346/OUT – Codi ty sengl deulawr (amlinellol) – Sirmione, Lawrenny Road, Cresselly, Cilgeti, Sir Benfro, SA68 0SY
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau
NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 01646 624800 Est.4840).

Dydd Mercher, 20 Mehefin 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Cllr R Owens
2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb

 

Dydd Mercher, 6 Mehefin 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Ebrill 2018

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/18/0051/OUT – 38 o anheddau preswyl fforddiadwy , Gwesty , 32 o anheddau rhanberchnogaeth ac anheddau ar y farchnad agored a maes parcio, mynedfa, tirweddu, draenio a gwaith peirianyddol – Tir ger Glasfryn Lane, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6ST
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO

b) NP/17/0283/FUL – Adeiladu 23 o dai fforddiadwy ynghyd â mynediad, lleoedd parcio, gwaith tirlunio a gwaith peirianyddol cysylltiedig. – Land at Station Road, Maenorbyr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7SN
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO

c) NP/17/0691/FUL – 16 uned breswyl, cyfnewid yr 85 llain ar gyfer pebyll a charafanau teithiol am 85 llain ar gyfer carafanau sefydlog, creu gorsaf bwmpio carthffosiaeth a gwneud gwaith tirweddu cysylltiedig – Buttyland Caravan & Camping Park, Maenorbŷr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro,
SA70 7SX
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

ch) NP/18/0131/FUL Codi garej ar wahan – Atlantic View, Settlands Hill, Aber Llydan, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3JY
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

d) NP/18/0155/FUL Atgyweirio bythynnod gwag i ffurfio annedd newydd a garej/gweithdy newydd – Waun-Y-Beddau, Berea, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6DB
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

dd) NP/18/0166/FUL Rheoleiddio’r safle carafanau teithiol presennol ynghyd a chael gwared ar un o’r ddau fynedfa, adleoli un llain uned a gwaith tirlunio. – Windy Hill Holiday Park, Stepaside, Arberth, Sir Benfro, SA67 8JX
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

e) NP/18/0198/FUL – Adeiladu byngalo newydd – Tir ger Mead Lane, Maenorbŷr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO

6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

 

Dydd Mercher, 25 Ebrill 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mawrth 2018 a 26 Mawrth 2018

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/17/0283/FUL – Adeiladu 23 o dai fforddiadwy ynghyd â mynediad, lleoedd parcio, gwaith tirlunio a gwaith peirianyddol cysylltiedig. – Land at Station Road, Maenorbyr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7SN
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO

b) NP/17/0574/FUL – Newid y waliau ffin presennol a chreu preswylfa newydd – Velfrey Cottage, Church Terrace, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9HD
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

c) NP/17/0706/FUL – Newid defnydd y tir o flaen Rhodfa’r De (hen garej fasnachol, gweithdai a llefydd parcio ceir) yn faes parcio er mwyn galluogi defnyddio’r safle cyfan (yn cynnwys rhif 7 Heol Picton) fel maes parcio parhaol ynghyd â gwaith ar y safle cyfan yn cynnwys peiri – Five Arches Car Park, South Parade, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7DL
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

ch) NP/17/0714/FUL – Dymchwel y strwythurau presennol a chodi 3 ty sengl newydd tri llawr 4 ystafell wely a gwaith allanol cysylltiedig – Bank House, 11, Ffordd Yr Afon, Trefin, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 5AU
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO

d) NP/18/0108/FUL – Codi pont droed bren, ategweithiau carreg, grisiau a mynedfa i is-ffordd – Land at Prendergast, Solfach, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6XA
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

Dydd Mercher, 14 Mawrth 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Ionawr 2018

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/17/0283/FUL – Adeiladu 23 o dai fforddiadwy ynghyd â mynediad, lleoedd parcio, gwaith tirlunio a gwaith peirianyddol cysylltiedig. – Land at Station Road, Maenorbyr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7SN
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO

b) NP/17/0315/FUL – Datblygiad preswyl yn cynnwys 18 o breswylfeydd cysylltiedig â gwaith – Land off Walton Road, Aber Llydan, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3JX
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

c) NP/17/0420/FUL – Addasu’r fflat bresennol ar y llawr cyntaf yn 3 uned hunangynhwysol a gwneud newidiadau i’r caffi ar y llawr gwaelod i greu grisiau dan do sy’n arwain i’r fflatiau uwchlaw – Pirate Cafe, Llanrhath, Arberth, Sir Benfro, SA67 8NF
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

cd) NP/17/0574/FUL – Newid y waliau ffin presennol a chreu preswylfa newydd – Velfrey Cottage, Church Terrace, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9HD
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

d) NP/17/0665/FUL – Dymchwel rhan o’r wal derfyn bresennol. Adeiladu mynedfa newydd i gerbydau a wal derfyn newydd – Hilston, Parrog Road, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0RG
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

dd) NP/17/0706/FUL – Newid defnydd y tir o flaen Rhodfa’r De (hen garej fasnachol, gweithdai a llefydd parcio ceir) yn faes parcio er mwyn galluogi defnyddio’r safle cyfan (yn cynnwys rhif 7 Heol Picton) fel maes parcio parhaol ynghyd â gwaith ar y safle cyfan yn cynnwys peiri – Five Arches Car Park, South Parade, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7DL
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

e) NP/18/0042/FUL – Gwaith ar yr adain gefn gan gynnwys newid y ffenestri a gosod goleuadau-to – 1, Albert View, St Julians Street, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7AY
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

f) NP/18/0043/LBA – Gwaith ar yr adain gefn gan gynnwys newid y ffenestri a gosod goleuadau-to – 1, Albert View, St Julians Street, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7AY
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

ff) NP/18/0051/OUT – 38 o anheddau preswyl fforddiadwy , Gwesty, 32 o anheddau rhanberchnogaeth ac anheddau ar y farchnad agored a maes parcio, mynedfa, tirweddu, draenio a gwaith peirianyddol – Tir ger Glasfryn Lane, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6ST
Argymhelliad y Swyddog: ARCHWILIADAU SAFLE

6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y materion canlynol sy’n ymwneud â gorfodaeth
EC17/0082– Buttyland Caravan & Camping Park, Maenorbyr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7SX

7. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 31 Ionawr 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr 2017

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:
a) NP/17/0315/FUL – Datblygiad preswyl yn cynnwys 18 o breswylfeydd cysylltiedig â gwaith – Land off Walton Road, Aber Llydan, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3JX
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO

b) NP/17/0420/FUL – Addasu’r fflat bresennol ar y llawr cyntaf yn 3 uned hunangynhwysol a gwneud newidiadau i’r caffi ar y llawr gwaelod i greu grisiau dan do sy’n arwain i’r fflatiau uwchlaw – Pirate Cafe, Llanrhath, Arberth, Sir Benfro, SA67 8NF
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

c) NP/17/0591/FUL – Caniatâd cynllunio ôl-weithredol ar gyfer lloc i gwningod, 3 llety cathod a charafán sefydlog i’w defnyddio fel swyddfa. Caban symudol i’w ddefnyddio fel derbynfa/canolfan fabwysiadu, stablau newydd a llety cathod newydd, gosod 3 o gynwysyddion storio am – Ebbs Acres, Talbenny, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3XA
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

d) NP/17/0597/S73 – Amrywio amodau 2 a 5 o ganiatâd cynllunio NP/15/0526/FUL – Buttyland Caravan & Camping Park, Maenorbyr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7SX
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

e) NP/17/0600/FUL – Preswylfa newydd – Waun y beddau, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6DB
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

f) NP/17/0725/TPO – Yn gweithio i goed yn The Plantation. Saundersfoot
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

g) NP/17/0734/FUL – Gosod drysau dianc ar y pen grisiau presennol; gosod ffenestri codi yn lle’r ffenestri modern – Hope & Anchor, St Julians Street, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7AX
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

h) NP/17/0735/LBA – Gosod ffenestri codi yn lle’r ffenestri modern. Gosod drysau dianc ar y pen grisiau. Newidiadau mewnol – Hope & Anchor, St Julians Street, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7AX
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 01646 624800 Est.4840).

 

 

Dydd Mercher, 13 Rhagfyr 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar:
a) 8 Tachwedd 2017
b) 20 Tachwedd 2017

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/17/0274/FUL – Newid defnydd, estyniadau a newidiadau i ddarparu dwy uned adwerthu ar y llawr gwaelod a fflat wyliau uwchben, a chwe ffenestr to newydd yn gysylltiedig â hynny – Royal Mail Garage, The Green, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8EU
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD
b) NP/17/0334/FUL – Estyniad 1.5 llawr ar yr ochr ac yn y cefn – 3, Coastguard Cottages, Angle, Penfro, Sir Benfro, SA71 5AJ
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD
c) NP/17/0562/FUL – Uwchraddio parc carafannau presennol gan leihau nifer y carafannau o 54 carafán sefydlog i 23 o garafannau sefydlog a phodiau pren; ynghyd â gosod cladin newydd ar blociau toiledau presennol, ffyrdd mynediad mewnol newydd, maes chwarae i’r plant, ardal ba – Foundry Point Caravan & Camping Ground, Wisemans Bridge, Llanrhath, Sir Benfro, SA69 9AX
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

7. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill
TPO133 – I’r gorllewin o Middlekilns Road, Herbrandston
Argymhelliad y Swyddog CADARNHAD

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 01646 624800 Est.4840).

 

Dydd Mercher, 8 Tachwedd 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Medi 2017

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar ddyletswyddau’r Aelodau wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

(a) NP/16/0677/FUL – Addasu ac adnewyddu’r Felin bresennol a’r adeiladau ategol i ddarparu cyfleuster twristiaeth treftadaeth. Adeiladu rheilffordd ager cul a phlatfform a gorsaf cysylltiedig. Adeiladu ysgubor digwyddiadau pob tywydd 792metr sgwâr a chyfleusterau cysylltiedig – Blackpool Mill, Blackpool Bridge, Arberth, Sir Benfro, SA67 8BL

(b) NP/16/0679/FUL – Gwaith peirianneg i hwyluso llwybr y trên bach o’r brif ganolfan, tua’r gogledd, i gysylltu â’r maes parcio sydd newydd gael ei adnewyddu a’i ymestyn i wasanaethu cynnig Blackpool Mill – Blackpool Mill, Blackpool Bridge, Arberth, Sir Benfro, SA67 8BL

(c) NP/17/0299/FUL – Gosod mast 15 metr sy’n dal antenau mewnol, 2 ddysgl 300mm, lle cadw offer radio a datblygiad ategol mewn clos a ffens, ynghyd â ffordd fynediad. – North of Greenlea, Dinas Cross, Sir Benfro, SA42 0XD

(d) NP/17/0301/FUL – Ailddatblygu safle hen grochendy a depo i gynnwys addasu adeilad y crochendy; dymchwel tŷ allan yn rhannol a dymchwel yr adeilad depo yn gyfan gwbl, er mwyn datblygu 8 uned tai fforddiadwy a 4 uned dai ar y farchnad agored. Mae’r cais hefyd i gynnwys seilwaith, gwelliannau i’r dirwedd, cynllun lliniaru bioamrywiaeth a gwelliannu ac unrhyw waith ategol – Newport Pottery & former Depot Site, Parrog Road, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0RG

(e) NP/17/0305/FUL – Addasu’r tŷ cwch presennol yn rhandy ac adeiladu islawr newydd a grisiau gorchuddiedig, adeiladu ystafell hamdden newydd ar ochr ddeheuol y byngalo ac ail-leoli’r gawod allanol bresennol, gwaredu’r ffenestri bae presennol a gosod rhai newydd yn eu lle – Trewent Bungalow, Freshwater East, Penfro, Sir Benfro, SA71 5LN

(f) NP/17/0315/FUL – Datblygiad preswyl yn cynnwys 18 o breswylfeydd a gwaith cysylltiedig – Tir oddi ar Walton Road, Aber Llydan, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3JX

(g) NP/17/0346/FUL – Adleoli ac ailddatblygu fferm laeth organig gan gynnwys uned laeth organig newyd, storfa fiswail, tanffordd a sied cadw lloi– Tir ger Lawrenny

(h) NP/17/0452/FUL – Dymchwel ac ailadeiladu cwrtil a wal wrth ymyl y ffordd a chreu lle parcio ar dir gwag yn union i’r gogledd o Bentwyn – Pentwyn, 6, St Brides View, Solfach, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6TB

(i) NP/17/0495/FUL – Newid 15 llain gwersylla i 15 carafán sefydlog a gwelliannau ecolegol – Windmills Caravan Park, Old Narberth Road, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8TJ

(j) NP/17/0548/FUL – Codi estyniad i’r sied wartheg ar gyfer y fuches bîff a symud y deunydd a gloddwyd – Tir i’r gogledd o Hean Castle, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9AL

6. Ystyried adroddiad yr Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

Dydd Mercher, 20 Medi 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Awst 2017

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/16/0647/FUL – Addasu ac ymestyn yr adeiladau diangen presennol I greu dau fwthyn gwyliau I’w gosod (yn ychwanegol at ddau lety gwyliau presennol) a chodi preswylfa gysyltiedig I reolwyr yn lle’r carafanau preswyl a awdurdodwyd – Manor Farm, Lydstep
b) NP/17/0127/FUL – Datblygiad Un Blaned ar gyfer un aelwyd. Cadw carafan dros dro – Willow Farm, North of Rock Farm, Cowpark Lane, Manorbier Newton, Dinbych Y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8QB
c) NP/17/0389/CLE – Tystysgrif Cyfreithlondeb ar gyfer cartref symudol. – Land at Elm House, Jameston, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8QJ

6. Ystyried adroddiad y Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y materion canlynol sy’n ymwneud â gorfodaeth

7. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 01646 624800 Est.4840).

Dydd Mercher, 9 Awst 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2017, 21 Mehefin 2017 a 3 Gorffennaf 2017,

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/16/0701/FUL – Codi preswylfa ddeulawr â 3 ystafell wely – Bryn Y Mor, Narberth Road, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8HT
b) NP/17/0048/FUL – Datblygu 41 o breswylfeydd a gwaith cysylltiedig – Land to the rear of Cross Park, New Hedges, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA69 9DW
c) NP/17/0137/ADV – 2 arwydd wynebfwrdd ac 2 arwydd bargodol – Units 1 – 3, South Parade, Dinbych y Pysgod,Sir Benfro, SA70 7DG
d) NP/17/0150/FUL – Adeiladu estyniad tri llawr yn y cefn a chreu mynediad i gerbydau drwy’r adeilad presennol gan gysylltu â’r lle parcio yn y cefn. Dymchwel ychwanegiadau diweddar yn y cefn, ffenestri a drysau newydd yn y cefn â mân addasiadau mewnol ledled yr adeilad – Cliffe Norton Hotel, 10, The Norton, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8AA
e) NP/17/0151/LBA – Adeiladu estyniad tri llawr yn y cefn, creu mynediad i gerbydau drwy’r gwesty presennol i gysylltu â’r maes parcio yn y cefn. Dymchwel yr ychwanegiadau diweddaraf yn y cefn. Ffenestri a drysau newydd yn y cefn. Mân addasiadau mewnol. – Cliffe Norton Hotel, 10, The Norton, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8AA
f) NP/17/0178/FUL – Newid defnydd yr unedau o ddefnydd dosbarth A1 (adwerthu) i ddefnydd dosbarth A3 (cludfwyd twym) gan gynnwys seddau ategol a gosod offer echdynnu ac awyru – Units 1 – 3, South Parade, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro
g) NP/17/0229/S73 – Amrywio amod rhif 2 o gais NP/15/0526/FUL – Newidiadau i’r Clwb – Buttyland Caravan & Camping Park, Maenorbyr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7SX
h) NP/17/0258/FUL – 35 safle llawr caled a phwyntiau cyswllt trydan; newid defnydd dros dro o’r adeilad presennol fel siop sglodion a physgod; defnyddio’r caban symudol fel swyddfa dderbynfa dros dros – Buttyland Caravan & Camping Park, Maenorbyr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7SX
i) NP/17/0290/FUL – Dymchwel y tai allan presennol yn y cefn ac adeiladu estyniad deulawr newydd ar yr ochr. Addasu’r porth presennol i ddarparu lle parcio yn yr ardd gefn. – Cartrefle, Long Street, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0TJ
j) NP/17/0300/FUL – Adlinio wal derfyn yr ardd i greu un lle parcio – dymchwel y wal gerrig a phridd adfeiliedig a’i hailadeiladu â gwaith cerrig da i guddio’r wal a ailadeiladwyd yn flaenorol ym Mill Lane. – Glanafon, Upper West Street, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0TQ

6. Ystyried adroddiad y Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y materion canlynol sy’n ymwneud â gorfodaeth

EC14/0080 –Non-compliance of planning condition 2 for removal of mobile home by 19th October 2014 – Berea Racing Stud, Berea, St Davids, SA62 6DH

7. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

NP/16/0677/FUL a NP/16/0679/FUL – Addasu ac adnewyddu’r Felin bresennol a’r adeiladau ategol i ddarparu cyfleuster twristiaeth treftadaeth. Adeiladu rheilffordd ager cul a phlatfform a gorsaf cysylltiedig. Adeiladu ysgubor digwyddiadau pob tywydd 658 metr sgwar a chyfleusterau cysylltiedig – Bluestone National Park Resorts Ltd.

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 21 Mehefin 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mai 2017.

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/17/0180/FUL – Gosod 14 o baneli haul (2 res o 7 panel), gwrthdröydd a cheblau cysylltiedig ar dir i’r gogledd o Fagwr Einon – Fagwyr Einon, Llanychaer, Abergwaun, Sir Benfro, SA65 9SP
b) NP/17/0229/S73 – Amrywio amod rhif 2 o gais NP/15/0526/FUL – Newidiadau i’r Clwb – Buttyland Caravan & Camping Park, Maenorbyr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7SX
c) NP/17/0258/FUL – 35 safle llawr caled a phwyntiau cyswllt trydan; newid defnydd dros dro o’r adeilad presennol fel siop sglodion a physgod; defnyddio’r caban symudol fel swyddfa dderbynfa dros dros – Buttyland Caravan & Camping Park, Maenorbyr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7SX

6. Ystyried adroddiad yr Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y materion canlynol sy’n ymwneud â gorfodaeth
EC15/0079/COU – Tir oddi ar The Ridgeway, Manorbier Newton, Dinbych-y-pysgod SA70 8PB

7. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 14 Mehefin 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Cllr R Owens
2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb

Dydd Mercher, 10 Mai 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Mawrth 2017

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/16/0266/FUL – Ailddatblygu ac adeleoli 117 o seiliau a chreu 58 sail ychwanegol ar gyfer carafanau statig ymwelwyr; lleihau rhif y safleoedd carafanau teithiol a phebyll; cael gwared ar 11 carafan bresennol I’r staff a’u cysylltiadau; dymchwel siop (ac adleoli’r cyfadeilad adloniant) a chael gwared ar y t golchi; adleoli’r bloc cynnal a chadw a’r iard wasanaeth; cael gwared ar lefydd parcio ar gyfer 94 o geir a chreu 138 o fannau parcio; uwchraddio mynediad cerddwyr i’r gwasanaeth parcio a theithio ar gyfer mynd I ganol y dref; gwaith ac estyniad I’r pwll gwanha presennol; cael gwared a’r cyfleuster crazy golf. Adleoli’r ardal chwarae a thrilunio cysylltiedig; seilwaith draenio a mynediad – Kiln Park Holiday Centre, Marsh Road, Tenby

b) NP/16/0652/FUL – Cadw 5 carafán sefydlog y mae gweithwyr amaethyddol yn byw ynddynt am gyfnod o 3 blynedd a chadw’r golchdy a’r tanc carthion – Trewern, Felindre Farchog, Crymych

c) NP/16/0677/FUL – Addasu ac adnewyddu’r Felin bresennol a’r adeiladau ategol i ddarparu cyfleuster twristiaeth treftadaeth. Adeiladu rheilffordd ager cul a phlatfform a gorsaf cysylltiedig. Adeiladu ysgubor digwyddiadau pob tywydd 658 metr sgwar a chyfleusterau cysylltiedig – Blackpool Mill, Blackpool Bridge, Arberth

d) NP/16/0679/FUL – Gwaith peirianneg i hwyluso llwybr y tren bach o’r brif ganolfan, tua’r gogledd, i gysylltu a’r maes parcio sydd newydd gael ei adnewyddu a’i ymestyn i wasanaethu cynnig Blackpool Mill – Blackpool Mill, Blackpool Bridge, Narberth.

e) NP/16/0685/FUL – Gosod 46 carafán sefydlog yn lle’r 60 llain ar gyfer carafannau teithiol a chadw 20 o leiniau ar gyfer carafannau teithiol /gwersylla moethus ynghyd â gwneud gwaith gwella amgylcheddol – Redlands, Hasguard Cross, Haverfordwest

f) NP/17/0110/FUL – Newid defnydd darn o dir yn lle parcio ar gyfer 2 gerbyd– Curlew Call, 72 Port Lion, Llangwm, Haverfodwest

6. Ystyried adroddiad y Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y materion canlynol sy’n ymwneud â gorfodaeth

EC13/0146 – Newid defnydd y tir o amaethyddol i ddefnydd cymysg o amaethl a phreswyl drwy lleoli fan wedi’i troi mewn i gartref a charafan cludol, y ddau yn cael ei defnyddio at ddibenion preswyl – Land at Caermeini Fields, Mynachlogddu, Clunderwen, SA66 7RY

7. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

NP/17/0009/TPO – 1 goeden Cupressus macrocarpa – torri’r goeden hyd at lefel y ddaear gan adael bôn y goeden lle mae – Beach Court, Y Strand, Saundersfoot

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 22 Mawrth 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Chwefror 2017 a 27 Chwefror 2017

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/16/0536/FUL – Preswylfa ddeulawr yn yr ardd – 18, Wheelers Way, Maenorbŷr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7TU
b) NP/16/0633/FUL – Adnewyddu’r ysgubor bresennol ar gyfer gwartheg er mwyn creu ystafell ardd, stydi a thoiled (ôl-weithredol) – 1, Square Farm, Marloes Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3BD
c) NP/16/0652/FUL – Cadw 5 carafán sefydlog y mae gweithwyr amaethyddol yn byw ynddynt am gyfnod o 3 blynedd a chadw’r golchdy a’r tanc carthion – Trewern, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XE
d) NP/16/0678/LBA – Addasu ac adnewyddu adeilad presennol y felin ac ategol I greu cyfleuster treftadaeth twristiaid – Blackpool Mill, Blackpool Bridge, Arberth
e) NP/17/0002/FUL – Estyniad deulawr ar yr ochr orllewinol ac estyniad unllawr ar yr ochr ogleddol; garej newydd a lledu’r porth a’r dreif – The Old Post, 14 Castle Way, Dale, Hwlffordd, SA62 3RN
f) NP/17/0003/LBA – Estyniad deulawr ar yr ochr orllewinol ac estyniad unllawr ar yr ochr ogleddol; newidiadau mewnol a lledu’r porth a’r dreif – The Old Post, 14 Castle Way, Dale, Hwlffordd, SA62 3RN
g) NP/17/0022/FUL – Newid y defnydd o B1 (swyddfeydd) i A3 (caffi). – 1, Warren Street, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7JP
h) NP/17/0070/FUL – Gosod 2 banel deunydd esboniadol – Saundersfoot Car Park, Brewery Meadow, Saundersfoot, Sir Benfro

6. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar y materion canlynol sy’n ymwneud â gorfodaeth
EC14/0080 – Defnyddio sied wair at ddibenion preswyl a monitro’r amod cynllunio sy’n ei gwneud yn ofynnol i waredu’r cartref symudol – Hen Treferfyn, Berea, Tyddewi

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill
NP/17/0009/TPO – 1 goeden Cupressus macrocarpa – torri’r goeden hyd at lefel y ddaear gan adael bôn y goeden lle mae – Beach Court, Y Strand, Saundersfoot

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 8 Chwefror 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr 2016

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/16/0314/FUL – Cais ôl-weithredol am garthbwll newydd a slab concrit ar gyfer llety gwyliau – Land adjacent to Villa St Helens, Cliff Road, Wisemans Bridge, Narberth
b) NP/16/0502/FUL – Addasu cais NP/15/0526/FUL er mwyn newid defnydd y llawr cyntaf o fod yn llety i staff/rheolwyr i fod yn 3 ystafell westeion, dihangfa dân newydd, balconi newydd ar y llawr cyntaf, estyniad i’r cyntedd a newid y fenestri/wynebfwrdd yn rhai gwyn upvc – Buttyland Caravan & Camping Park, Maenorbŷr, Dinbych y Pysgod
c) NP/16/0555/FUL – Symud y cwt bugail tymhorol presennol i’w ddefnyddio’n llety gwyliau, ystafell ymolchi gysylltiedig a llwybr bordiau (rhannol ôl-weithredol) – Isfryn, Pontyglasier, Crymych
d) NP/16/0629/FUL – Codi sied ar gyfer storio tractor, tŷ gwydr a thŷ ystlumod. Darparu ffliw ar gyfer yr ystafell addysgu – Picton Castle Walled Garden, The Rhos, Hwlffordd
e) NP/16/0630/LBA – Adfer strwythurau ac adeiladau’r ardd hanesyddol a’r tŷ gwydr er mwyn darparu gwell mynediad i’r cyhoedd adeunydd esboniadol – Picton Castle Walled Garden, The Rhos, Hwlffordd
f) NP/16/0633/FUL – Adnewyddu’r ysgubor bresennol ar gyfer gwartheg er mwyn creu ystafell ardd, stydi a thoiled (ôl-weithredol) – 1, Square Farm, Marloes Hwlffordd
g) NP/16/0652/FUL – Cadw 5 carafán sefydlog y mae gweithwyr amaethyddol yn byw ynddynt am gyfnod o 3 blynedd a chadw’r golchdy a’r tanc carthion – Trewern, Felindre Farchog, Crymych
h) NP/16/0677/FUL – Addasu ac adnewyddu’r Felin bresennol a’r adeiladau ategol i ddarparu cyfleuster twristiaeth treftadaeth. Adeiladu rheilffordd ager cul â phlatfform a gorsaf cysylltiedig. Adeiladu ysgubor digwyddiadau pob tywydd 658 metr sgwâr a chyfleusterau cysylltiedig – Blackpool Mill, Blackpool Bridge, Arberth
i) NP/16/0678/LBA – Addasu ac adnewyddu’r Felin bresennol a’r adeiladau ategol i ddarparu cyfleuster twristiaeth treftadaeth – Blackpool Mill, Blackpool Bridge, Narberth
j) NP/16/0679/FUL Gwaith peirianneg i hwyluso llwybr y tren bach o’r brif ganolfan, tua’r gogledd, i gysylltu â’r maes parcio sydd newydd gael ei adnewyddu a’i ymestyn i wasanaethu cynnig Blackpool Mill – Blackpool Mill, Blackpool Bridge, Arberth

7. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 14 Rhagfyr 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Hydref 2016.

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/15/0509/FUL – Ailddatblygu Gardd Furiog Castell Caeriw er mwyn darparu caffi/storfa newydd, storfa ar gyfer ysgolion, strwythurau ar gyfer cynnal perfformiadau mewn pabell a deildy rhosod ynghyd â nodweddion tirweddu caled a meddal a phaneli deunydd esboniadol – Carew Castle, Castle Lane, Caeriw, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8SL
b) NP/16/0435/FUL – Byngalo newydd 2 ystafell wely – Plot adjacent to, 20, Sandyhill Park, Saundersfoot, Sir Benfro
c) NP/16/0470/FUL – Codi cysgodfan modwlar i’w ddefnyddio gan wirfoddolwyr tymhorol er mwyn helpu â gwaith cadwraeth ar Allt Tabor, Dinas – Allt Tabor, Dinas Cross, Trefdraeth, Sir Benfro
d) NP/16/0536/FUL – Preswylfa ddeulawr yn yr ardd – 18, Wheelers Way, Maenorbŷr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7TU
e) NP/16/0555/FUL – Symud y cwt bugail tymhorol presennol i’w ddefnyddio’n llety gwyliau, ystafell ymolchi gysylltiedig a llwybr bordiau (rhannol ôl-weithredol) – Isfryn, Pontyglasier, Crymych, Sir Benfro, SA41 3SA

6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 01646 624800 Est.4840).

Dydd Mercher, 19 Hydref 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Medi 2016

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/16/0364/FUL – Preswylfa (Dosbarth C3) a gwaith cysylltiedig – Zion Gardens, St Johns Hill, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8HE
b) NP/16/0377/FUL – Safle gwârsylla o 10 ‘bell tent’ a bloc toiledau a chawodydd (ôl-weithredol) – Beavers Retreat, Beavers Hill, The Ridgeway, Maenorbyr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8LQ
c) NP/16/0425/FUL – Addasu’r hostel ieuenctid (Sui Generis) i greu byncws (Sui Generis), llety gwyliau (C3), caffi (A3), llety i reolwyr (C3) a llety gwely a brecwast (C1), maes parcio i breswylwyr, gwaith peirianyddol i osod tanc LPG danddaearol, man pasio newydd i gerddwyr, – Youth Hostels Association, Marloes, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3BH
d) NP/16/0428/FUL – Sefydlu ‘Canolfan Ymwelwyr Adar Ysglyfaethus’ trwy godi 35 o adardai, 1 ystafell cadw bwyd, a swyddfa docynnau yn y Woodland Gardens, Castell Picton, The Rhos – The Nest Woodland, Picton Castle Gardens, The Rhos, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4AS
e) NP/16/0440/FUL – Cais ôl-weithredol am yurt, platfform ac ystafell ymolchi, i’w defnyddio’n dymhorol, ac arwyddion newydd – Felin Isaf, Feidr Treginnis, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6QB

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 7 Medi 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf 2016

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/16/0247/S73 Amrywio Amod 2 o ganiatâd cynllunio NP/15/0512 i amrywio trefniadau mynediad er mwyn darparu gwell diogelwch priffyrdd ac amwynderau i Lain 2 a gwella dyluniad y tŷ mewn perthynas ag adborth y farchnad a graddfa’r llain – Land between The Bungalow and Rosemount, Broadway, Aber Llydan, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3HX
b) NP/16/0278/FUL Newid defnydd llecyn agored presennol er mwyn darparu datblygiad Gwely a Brecwast (defnydd C1) newydd ar ffurf cyfuniad o unedau llety 1, 1.5 a 2 lawr (cyfanswm o 7 uned) a phreswylfa gysylltiedig 2 lawr, 4 ystafell wely i’r Rheolwr, ynghyd â chyfleusterau – Plot adjacent to New Hedges Village Hall, New Hedges, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8TN
c) NP/16/0303/ADV Arwyddion – 3, Pharmacy Court, The Strand, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9ES
d) NP/16/0323/OUT Cais amlinell am un breswylfa ddeulawr – Keeping Stone, Feidr Ganol, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0RT
e) NP/16/0330/FUL Addasiadau i’r to er mwyn creu ystafelloedd yn y groglofft a chodi garej ar wahân â llecyn ffitrwydd uchod – Trem-y-Mor, 18, Little Castle Grove, Herbrandston, Aberdaugleddau, Sir Benfro, SA73 3SP
f) NP/16/0394/FUL Ychwanegu at yr estyniad presennol i ddarparu llecyn i’r staff – The Shed Tea Room, Porthgain, Hwlfffordd, Sir Benfro, SA62 5BN
g) NP/16/0395/LBA Ychwanegu at yr estyniad presennol i ddarparu llecyn i’r staff – The Shed Tea Room, Porthgain, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 5BN

6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

 

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 01646 624800 Est.4840).

Dydd Mercher, 20 Gorffennaf 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mehefin 2016 a 15 Mehefin 2016.

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/15/0693/FUL – Datblygiad Un Blaned gan gynnwys preswylfa i deulu – Land at Carn Ingli, Trefdraeth, Sir Benfro
b) NP/16/0055/FUL – Menter wledig â chaban pren fel llety/swyddfa – Bridge Street, Llanychaer
c) NP/16/0181/S73 – Amrywio amod 5 o ganiatâd cynllunio NP/10/141 er mwyn caniatáu cadw’r toiledau presennol a’u defnyddio ar gyfer y safle carafanio a gwersylla – Porthclais, Ffordd Porth Clais, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6RR
d) NP/16/0219/OUT – Datblygiad tai newydd sy’n cynnwys 13 uned – Land adjacent to Primary School, Trewarren Road, Llanismel, Hwlffordd, Sir Benfro
e) NP/16/0244/FUL – Caniatâd ôl-weithredol rhannol ar gyfer newid defnydd yr ystafell sy’n cael ei defnyddio fel lle trin gwallt er mwyn darparu seddau mewnol ychwanegol ar gyfer y caffi presennol (y gellir eu cyrraedd o fynediad a chyntedd presennol ycaffi); darparu llecynn – Vic North Cafe, Fountain House, Market Street, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0PH
f) NP/16/0255/FUL – Gosod peiriant talu ac arddangos – Martins Haven, Marloes, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3BJ
g) NP/16/0295/FUL – Balconïau hen ffasiwn, drysau a ffenestri newydd, cladin pren a newidiadau i’r cynllun mewnol – Meadow Lodge, 133, Castle Way, Dale, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3RN
h) NP/16/0301/FUL – Codi polyn baner a baner yn The Gatehouse Tower – Carew Castle, Castle Lane, Caeriw, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8SL

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 01646 624800 Est.4840).

Dydd Mercher, 15 Mehefin 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Cynghorydd RM Lewis
2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Cynghorydd R Owens

Dydd Mercher, 8 Mehefin 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 20 Ebrill 2016 a 9 Mai 2016

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/16/0047/FUL – 2 dŷ â 2 ystafell wely ar gyfer 4-person – Land at Peasey Park, Sandyke Road, Aber Llydan, Hwlffordd
b) NP/16/0083/FUL – Newidiadau ac estyniadau sy’n cynnwys estyniadau â grisiau ar ochr gefn yr eiddo, estyniad dros yr elfen unllawr bresennol ar y talcen gorllewinol a ffenestri dormer newydd ar do blaen yr eiddo – Paulfryn, St Brides Lane, Saundersfoot
c) NP/16/0113/FUL – Estyniadau ac addasiadau i breswylfa er mwyn darparu rhagor o le byw a lle cysgu – Efor Grug. Ffordd Cilgwyn, Trefdraeth
d) NP/16/0123/OUT – Preswylfa – TIr ger Rushmead, Meadow Lane, Nolton Haven, Sir Benfro
e) NP/16/0145/FUL – Newid defnydd yr adeilad presennol o Gwt ‘Swyddogion’ i Gwt ‘Tocynnau’ – Attendants Hut, Maes Parcio Oriel y Parc, Tyddewi
f) NP/16/0170/FUL – Adeiladu Canolfan Forol newydd gan gynnwys gweithdai morol, siop nwyddau morol/gweithgareddau awyr agored, caffi a bwyty, swyddfeydd ar gyfer Twristiaeth Cymru a gweinyddu’r harbwr, Academi’r Gymdeithas Hwylio Frenhinol, Ystafelloedd Addysgu, Canolfan Addy – Harbour Office, The Harbour, Saundersfoot
g) NP/16/0186/FUL – Creu mynediad newydd i gerbydau ym maes parcio Newport Sands er mwyn gwella rheolaeth – Newport Sands Car Park, Trefdraeth, Sir Benfro

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 20 Ebrill 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mawrth 2016

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/16/0025/FUL Toeau newydd ar oleddf yn lle’r toeau presennol dros y bwthyn gwreiddiol. Gwaredu’r to gwastad a chreu to ar oleddf ar yr ochr orllewinol. Creu to ar oleddf yn lle’r to gwastad dros y garej bresennol (ochr ddwyreiniol). Codi rhan o’r bwthyn ac adeiladu – Burrows, Angle, Penfro, Sir Benfro, SA71 5AH
b) NP/16/0047/FUL 2 dŷ â 2 ystafell wely ar gyfer 4-person – Land at Peasey Park, Sandyke Road, Aber Llydan, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3JF
c) NP/16/0076/FUL Cais ôl-weithredol am sied ardd yn y cwrtil yng nghefn yr eiddo – Picton House, The Rhos, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4AU
d) NP/16/0079/FUL Helaethu a moderneiddio hen fyngalo’r awdurdod lleol er mwyn cynnwys un ystafell wely ychwanegol (lan stâr) a darparu lle bwyta/ystafell fyw helaeth yn yr ardd ynghyd ag ystafell sy’n cynnwys bath/cawod, toiled ar wahân ac ystafell aml-bwrpas – 4 Noddfa Dewi, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6PB
e) NP/16/0083/FUL Newidiadau ac estyniadau sy’n cynnwys estyniadau â grisiau ar ochr gefn yr eiddo, estyniad dros yr elfen unllawr bresennol ar y talcen gorllewinol a ffenestri dormer newydd ar do blaen yr eiddo – Paulfryn, St Brides Lane, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9HL
f) NP/16/0122/FUL Codi polidwnnel ar gyfer tyfu ffrwythau a lllysiau heb fod at ddibenion masnachol – Golwg y Graig, Dinas Cross, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0X

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 9 Mawrth 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Ionawr 2016 a’r 2 Mawrth 2016 (I ddilyn)

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/15/0310/FUL Eco-dyddyn,yn cynnwys un breswylfa – Datblygiad Un Blaned – Land Adjacent to Bryn Castell, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0QE
b) NP/15/0548/FUL Adeiladu sied cadw a lloia ar gyfer buchod sugno, sied storio gwellt a chlamp porthiant – Monkshill Farm, Llanismel, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3TD
c) NP/15/0689/FUL Dymchwel y portsh gwydr presennol a’r ystafell fwyta bresennol ac adeiladu estyniad unllawr newydd yng nghefn yr eiddo a newidiadau i’r dormer yng nghefn yr eiddo ynghyd â newidiadau i’r ffenestri a gwaith allanol cysylltiedig. – Nant Yr Redyn, Mill Lane, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0QT
d) NP/16/0040/FUL Codi adeilad yn yr ardd – Berllan Dawel, Ffordd Cilgwyn, Cilgwyn, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0QW
e) NP/15/0647/LBA Newidiadau mewnol i adeilad rhestredig, dymchwel cegin fodern ac estyniadau yn y cefn ac yn eu lle rhoi cegin newydd, toiledau a grisiau ar y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf – Hope & Anchor Inn, St Julians Street, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7AX
f) NP/16/0062/LBA Newidiadau i gais cynllunio NP/15/0647 a gymeradwywyd ar gyfer yr adeilad rhestredig er mwyn gosod diangfeydd tân, drws a ffenestri newydd ar biniwn yr eiddo – Hope & Anchor Inn, St Julian’s Street, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7AX
g) NP/15/0648/FUL Newidiadau mewnol i adeilad rhestredig, dymchwel cegin fodern ac estyniadau yn y cefn ac yn eu lle rhoi cegin newydd, toiledau a grisiau ar y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf – Hope & Anchor Inn, St Julians Street, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7AX
h) NP/16/0077/NMA Newid y cynigion gwreiddiol ar gyfer dihangfa dân am gynigion newydd sy’n cynnwys grisiau tro yn erbyn wal biniwn yr adeilad presennol, wedi’u paentio er mwyn cyfateb i’r piniwn a gosod allanfa dân newydd ym mhiniwn yr eiddo ar y llawr cyntaf ar dop y gris – Hope & Anchor, St Julians Street, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7AX

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill
a) Penderfyniad Apêl ar dir y tu allan i’r Parc Cenedlaethol: Tir i’r De o Valero ac i’r Dwyrain o Rhoscrowdder, Ffordd y Burfa, Hundleton, Penfro
b) Cyfarwyddiadau Sgrinio ar gyfer Fferm Trewern – NP/15/0417

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 27 Ionawr 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Rhagfyr 2015.

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/15/0310/FUL Eco-dyddyn,yn cynnwys un breswylfa – Datblygiad Un Blaned – Land Adjacent to Bryn Castell, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0QE
b) NP/15/0637/FUL Newidiadau i breswylfa bresennol a’i hymestyn – Kiln House, Porthgain, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 5BN

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 16 Rhagfyr 2015

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Tachwedd, 2015.

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/15/0338/FUL Defnydd dros dro fel maes parcio rhwng Ebrill 1af a Hydref 31ain am 3 blynedd (2015, 2016 a 2017) – Rhosson Campsite, St Justinians, Tyddewi
b) NP/15/0363/FUL Codi preswylfa yn lle’r un bresennol – Westfields, Wisemans Bridge, Arberth, Sir Benfro, SA67 8NU
c) NP/15/0526/FUL Clwb newydd – Buttyland Caravan Park, Station Road, Maenorbŷr, Sir Benfro, SA70 7SN
d) NP/15/0553/FUL Helaethu’r breswylfa a chodi garej ar wahân. Estyniad sef lolfa haul ar y wedd orllewinol ac estyniad ystafell wely gysylltiedig ar y wedd ddeheuol – Ty Cornel, Ffordd Cilgwyn, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0QF
e) NP/15/0571/FUL Estyniad a newidiadau, gan gynnwys addasu garej yn rhandy rhiant ac adfer tu blaen y bwthyn, hefyd bloc stablau newydd yn lle’r sièd – Pengawse Isaf, Mountain West, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0QY
f) NP/15/0595/FUL Estyniadau newydd ar ochr dde-ddwyreiniol a chefn yr eiddo, sied ardd newydd a chanopi blaen newydd. Wal gynnal newydd yn yr ardd uchel yn y cefn – Tregurnow, Parrog Road, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0RJ
g) NP/15/0597/FUL Portsh arddull Edwardaidd y tu blaen i’r eiddo – Yr Hafan, Abergwaun, Sir Benfro, SA65 9SR

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 11 Tachwedd 2015

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Medi 2015 a 12 Hydref 2015

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/15/0194/FUL Datblygiad preswyl o 35 preswylfa (gan gynnwys 14 uned fforddiadwy) a fydd yn cynnwys man agored a phwyntiau mynediad newydd oddi ar Feidr Eglwys a Feidr Bentick – Tir oddi ar Feidr Eglwys, Trefdraeth, Sir Benfro
b) NP/15/0031/OUT Datblygiad preswyl – 27 o unedau preswyl (caniatâd amlinell ar gyfer Mynediad a Chynllun) – Tir oddi ar Ffordd Trewarren, Llanismel, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3SZ
c) NP/15/0365/S73 Gwaredu amod 5 o ganiatâd cynllunio NP/10/141 er mwyn caniatáu cadw’r toiledau presennol a’u defnyddio ar gyfer y safle carafanio a gwersylla – Porthclais, Ffordd Porth Clais, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6RR
d) NP/15/0402/FUL Estyniad llawr cyntaf yn y cefn gyda newidiadau o ran y ffenestriad presennol a chynnwys llwyfan allanol – Carreg Samson, Abercastell, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 5HJ
e) NP/15/0459/FUL Adeiladu tŷ haf (mewn cysylltiad â’r breswylfa bresennol) yng nghwrtil cefn yr eiddo – Nantyblodau Bach, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0QD
f) NP/15/0417/FUL Adeiladau i gadw gwartheg, lagwn slyri, cladd silwair, ac iard agored (ôl-weithredol) – Trewern, Felindre Farchog, Crymych
g) NP/15/0418/FUL Gwaith treulio anerobig 0.5 megawat – Trewern, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XE

6. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar y materion canlynol sy’n ymwneud â gorfodaeth

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 30 Medi 2015

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 12 Awst a’r 24 Awst 2015

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

(a) NP/15/0031/OUT Datblygiad preswyl – 27 o unedau preswyl (caniatâd amlinell ar gyfer Mynediad a Chynllun) – Tir oddi ar Ffordd Trewarren, Llanismel, Hwlffordd SA62 3SZ

(b) NP/15/0194/FUL Datblygiad preswyl o 35 preswylfa (gan gynnwys 14 uned fforddiadwy) a fydd yn cynnwys man agored a phwyntiau mynediad newydd oddi ar Feidr Eglwys a Feidr Bentick – Tir oddi ar Feidr Eglwys, Trefdraeth, Sir Benfro

(c) NP/15/0252/S73 Amrywio amod 7 o NP/55/95 i ganiatáu i’r rhandy gael ei feddiannu fel uned breswyl – Bro Helyg, Dinas Cross, Trefdraeth SA42 0XD

(d) NP/15/0315/FUL Gosod Peiriant Treulio Anerobig 500 cilowat mewn perthynas â gweithrediad y fferm bresennol – Coedwynog, Felindre Farchog, Crymych SA41 3XW

(e) NP/15/0390/FUL Codi sied bren newydd yn lle’r un sy’n mynd â’i phen iddi – Post Office, Long Street, Trefdraeth SA42 0TJ

(f) NP/15/0401/FUL Darparu 11 llain pob tywydd â gwasanaeth i garafannau, lledu’r 59 llain pob tywydd presennol i garafannau, adnewyddu adeilad presennol y dderbynfa o fewn yr ôl-troed presennol, dymchwel y bloc toiledau uchaf yn y lleoliad presennol a chodi un arall yn ei l – Freshwater East Caravan Club Site, Freshwater East, Penfro SA71 5LJ

(g) NP/15/0406/FUL Ailosod y clawdd, draeniad dŵr arwyneb a gwaith ffensio – Fferm Carters Green, Angle, Penfro, SA71 5AL

(h) NP/15/0417/FUL a NP/15/0418/FUL Adeiladau i gadw gwartheg, lagwn slyri, cladd silwair, ac iard agored (ôl-weithredol) a Gwaith treulio anerobig 0.5 megawat – Trewern, Felindre Farchog, Crymych, SA41 3XE

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

Dydd Mercher, 12 Awst 2015

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf 2015

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/15/0194/FUL Datblygiad preswyl o 35 preswylfa (gan gynnwys 14 uned fforddiadwy) a fydd yn cynnwys man agored a phwyntiau mynediad newydd oddi ar Feidr Eglwys a Feidr Bentick – Tir oddi ar Feidr Eglwys, Trefdraeth, Sir Benfro

b) NP/15/0315/FUL Gosod Peiriant Treulio Anerobig 500 cilowat mewn perthynas â gweithrediad y fferm bresennol – Coedwynog, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XW

c) NP/15/0246/FUL Adeiladu iard ar gyfer bwydo’r gwartheg, pwll biswail a chlawdd pridd i gysgodi – Haroldston Farm, Haroldston Hill, Aber Llydan, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3NB

d) NP/15/0283/S73 Amrywio Amod 2 o gais NP/14/0194 er mwyn newid y dyluniad, sy’n angenrheidiol oherwydd amodau’r safle ac oherwydd bod agoriadau gwreiddiol wedi cael eu darganfod sydd wedi arwain at newidiadau i’r lluniadau dylunio a gymeradwywyd – The Buccaneer Inn, St Julians Street, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7AS

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 8 Gorffennaf 2015

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Mai 2015 a 17 Mehefin 2015

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/15/0036/FUL Datblygiad preswyl yn cynnwys pedwar annedd (gydag un uned fforddiadwy) – Tir yn Fferm Blockett, Lôn Blockett, Aber Bach, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3UH
b) NP/15/0069/FUL Cais ôl-weithredol am safle gwersylla/carafannau symudol ynghyd â chyfleusterau ategol a newid defnydd rhan o Ffermdy Noddfa i fod yn doiledau a chawodydd i ymwelwyr – Fferm Noddfa. Llanrhian, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6DP
c) NP/15/0071/FUL Tŷ sengl gyda garej ar wahân – Plot 1, Lôn Blockett, Aber Bach, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3UH
d) NP/15/0086/FUL Adeiladu llety i wartheg ac iard agored (ôl-weithredol) – Felindre, Sant Nicholas, Wdig, Sir Benfro, SA64 0LJ
e) NP/15/0245/FUL Addasiadau a newidiadau er mwyn darparu lle byw ychwanegol yn y breswylfa bresennol i deulu. – 21, Nun Street, Tyddewi
f) NP/15/0247/FUL Cais cynllunio ôl-weithredol am fwyty awyr agored, cwrs gwifren gwibio/gwifren uchel â llwyfannau, rhodfa bren, caban, goleuadau a sied storio pren. Datblygiad arfaethedig i gynnwys toiledau gwell ynghyd â ramp asystem garthffosiaeth, gan gynnwys sgrinia – Bluestone Holiday Centre, The Grange, Canaston Bridge, Arberth, Sir Benfro, SA67 8DE

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

 

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 17 Mehefin 2015

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Mrs G Hayward
2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Cynghorydd RM Lewis

Dydd Mercher, 27 Mai 2015

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Ebrill 2015

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/14/0450 – Adolygiad o amodau cynllunio mwynau (ROMP) o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995- Chwarel Syke, Castell Gwalchmai, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3DZ
b) NP/14/0708 – Cynllun lliniaru llifogydd a fydd yn cynnwys gosod cerrig gwarchod ar hyd y morglawdd dwyreiniol ac iddo ran dychwel tonnau ar ei frig. Adeiladu wal ganolog newydd i uno’r ddau forglawdd, cwlfer newydd i’w adeiladu ar hyd y llithrfa bresennol, gosod llifddor, a rhan fach o’r morglawdd i fod ynghlwm wrth y morglawdd gorllewinol. Gwaith tirweddu ac ailraddio cysylltiedig i gryfhau proffil y traeth y tu blaen i’r morglawdd gorllewinol, estyn a thirweddu llain y pentref a darparu pont droed bren yn lle’r un bresennol. Darparu clos ym maes parcio’r Aber Bach – Grove Place, Aber Bach, Hwlffordd, Sir Benfro
c) NP/15/0069/FUL – Cais ôl-weithredol am safle gwersylla/carafannau symudol ynghyd â chyfleusterau ategol a newid defnydd rhan o- Fferm Noddfa, Llanrhian, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6DP
d) NP/15/0085/FUL – Newid defnydd y gaer a’r ynys i fod yn atyniad i ymwelwyr yn cynnwys defnyddiau C1, D1 a D2 ynghyd ag A1 ac A3 sef defnyddiau rhoddion, bwyd a diodydd, ac adwerthu. Newid defnydd tŷ’r generadur at ddibenion tocynnau ac adwerthu A1 ac A3. Adfer/ailosod y rheiliau, gosod 2 graen, creu 2 fan i lanio cychod, codi preswylfa diogelwch defnydd C3, codi toiled a chyfleusterau pwmpio, creu llwybr natur ar hyd y clogwyni, gosod arwyddion, gosod goleuadau ar hyd y llwybrau, gosod goleuadau gweithrediadau, gosod pont newydd wrth fynedfa’r gaer, gosod wasanaethau, atgyweirio’r grisiau a chreu rhai newydd, a gosod system teledu cylch cyfyng – Ynys Santes Catherine, Traeth y Castell, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7BP
e) NP/15/0131/FUL – Newid defnydd y tir er mwyn cadw 35 o garafannau yno yn y gaeaf rhwng 10fed Ionawr a 28ain Chwefror mewn- Buttyland Teithiol a Parc Babell, Heol yr Orsaf, Maenorbŷr, Sir Benfro, SA70 7SN
f) NP/15/0145/FUL – Adeiladu 10 preswylfa – Safle’r Hen Ysbyty Bwthyn, Heol Trafalgar, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7DW

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais :yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 15 Ebrill 2015

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Mawrth 2015

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/14/0637 Bwriad gan Brumwells Garden Machinery i arallgyfeirio drwy osod 12 o gabanau wigwam gyda llefydd parcio ar dir cyfagos. Cysylltu preswylfa bresennol ‘Badgers Holt’ fel preswylfa byw-gweithio ar gyfer y ddau fusnes – Brumwell Gardd Peiriannau, Moch Daear Gwâl, Jameston, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8QB
b) NP/14/068 Datblygiad preswyl arfaethedig gyda chwe annedd a phedwar rhandy tai fforddiadwy. Ffordd fynediad, cyswllt â llwybr troed cyhoeddus a thirweddu. (Amlinelliad) – Tir oddi ar Walton Road, Aber Llydan, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3JX
c) NP/14/0713 Newid y defnydd i ddarparu 17 llain ar gyfer carafannau sefydlog, 16 llain ar gyfer carafannau teithiol a 10 llain babell (cyfanswm o 43) yn lle’r 20 llain ar gyfercarafannau teithiol a’r 30 llain babell (cyfanswm o 50). Gwella’r tirweddu, gyda sgrinio yc – Parc Carafanau Whitewell, Penalun, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7RY
d) NP/15/0010/FUL Cadw lloches gwaith, storfa arfau a man parcio presennol sydd yn ategol i reoli tir, gweithgareddau garddwriaeth ac adfer bioamrywiaeth yn Allt Tabor – Allt Tabor, Dinas Cross, Trefdraeth, Sir Benfro
e) NP/15/0054/FUL Estyniad unllawr ar ochr ddwyreiniol Fflat 9 – Fflat 9, Waters Edge, Ffordd Batri, Mae’r Burrows, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7EG
f) NP/15/0061/FUL Adeiladu bloc newid/cawodydd – Golwg Atlantic, Settlands Bryn, Aber Llydan, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3JY
g) NP/15/0085/FUL Newid defnydd y gaer a’r ynys i fod yn atyniad i ymwelwyr yn cynnwys defnyddiau C1, D1 a D2 ynghyd ag A1 ac A3 sef defnyddiau rhoddion, bwyd a diodydd, ac adwerthu. Newid defnydd tŷ’r generadur at ddibenion tocynnau ac adwerthu A1 ac A3. Adfer/ailosod y rheiliau, gosod 2 graen, creu 2 fan i lanio cychod, codi preswylfa ddiogelwch defnydd C3, codi toiled a chyfleusterau pwmpio, creu llwybr natur ar hyd y clogwyni, gosod arwyddion, gosod goleuadau ar hyd y llwybrau, gosod goleuadau gweithrediadau, gosod pont newydd wrth fynedfa’r gaer, gosod gwasanaethau, atgyweirio’r grisiau a chreu rhai newydd, a gosod system teledu cylch cyfyng – Ynys Santes Catherine, Traeth y Castell, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7BP
h) NP/15/0121/NMA Newidiadau anfaterol i NP/12/0527 ar gyfer arwyddion ychwanegol i allanfa’r maes parcio – codi 2 arwydd ‘Dim Mynediad’ naill ochr allanfa’r maes parcio – Maes Parcio Traeth Poppit, Traeth Poppit, Llandudoch, SA43 3LR

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 4 Mawrth 2015

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Ionawr 2015 a 2 Chwefror 2015

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/14/0532 Preswylfa newydd unllawr a hanner â 4 ystafell wely – Plot rhwng Cartref & Fernlea, Nolton Haven, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3NN
b) NP/14/0637 Bwriad gan Brumwells Garden Machinery i arallgyfeirio drwy osod 12 o gabanau wigwam gyda llefydd parcio ar dir cyfagos. Cysylltu preswylfa bresennol Badgers Holt fel preswylfa byw-gweithio ar gyfer y ddau fusnes – Brumwell Gardd Peiriannau, Moch Daear Gwâl, Jameston, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8QB
c) NP/14/0648 Adeilad Llaethdy (yn cynnwys parlwr godro, buarth casglu a chyfleusterau trafod, gwaith cloddio cysylltiedig) (ôl-weithredol) – Ddwyrain Llyn, Llanrhath, Arberth, Sir Benfro, SA67 8PT
d) NP/15/0014/FUL Codi estyniad deulawr ym mhen gorllewinol yr adeilad ar ffurf ystafell haul uwchben porth ceir – Fferm Brynhenllan, Dinas Cross, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0SB

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 21 Ionawr 2015

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar:
a) 3 Rhagfyr 2014;
b) 7 Ionawr 2015.

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/14/0311 Cais am adeilad i gadw gwartheg, yr iard gysylltiedig a phwll biswail – Velindre, Santes Nicholas, Wdig, Sir Benfro, SA64 0LJ
b) NP/14/0402 Adnewyddu caniatâd dros dro i ddefnyddio’r tir fel maes parcio gyda’r peiriannau talu, yr arwyddion a’r nodweddion plannu sy’n gysylltiedig â hynny – Tir gynt Tenby Ford Garage, Maes Parcio Five Arches, Gorymdaith De, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7DL
c) NP/14/0443 Preswylfa – Larchlands, Llyncu Coed, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9DD
d) NP/14/0479 Datblygiad sy’n cynnwys 31 o unedau preswyl â mynediad newydd a phob mater arall wedi’i gadw’n ôl (amlinell) – Tir oddi ar Lôn Trevayne, Gwrychoedd Newydd, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA69 9DW
e) NP/14/0518 Newid defnydd o fod yn Gapel Coffa Thomas i fod yn un breswylfa, newid defnydd rhan o lawr gwaelod y Mans o Ddosbarth 2 i breswyl. Adeiladu preswylfa y tu cefn i’r Capel a rhannol ddymchwel y Mans a’r Capel i ddarparu lleoedd parcio oddi ar y stryd a’r gw – Y Mans a’r Capel Coffa Thomas, Stryd Fawr, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9EJ
f) NP/14/0532 Preswylfa newydd unllawr a hanner â 4 ystafell wely – Plot rhwng Cartref & Fernlea, Nolton Haven, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3NN
g) NP/14/0592 Gosod ffliw allanol ar gyfer boeler bio-màs newydd – 1, Stryd Fawr, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6SA
h) NP/14/0593 Gosod ffliw allanol ar gyfer boeler bio-màs newydd – 1, Stryd Fawr, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6SA
i) NP/14/0599 3 tŷ ar wahân â gerddi a garejis ategol (Cais amlinell gyda phob mater wedi’i gadw’n ôl) – Cyn Canolfan Arddio, Y Rhos, Hwlffordd, Sir Benfro
j) NP/14/0617 Garej/storfa ar wahân i’w defnyddio ar y cyd â Blackwells Cottage – Blackwells Cottage, Landshipping, Narberth, Pembrokeshire, SA67 8BE
k) NP/14/0637 Bwriad gan Brumwells Garden Machinery i arallgyfeirio drwy osod 12 o gabanau wigwam gyda llefydd parcio ar dir cyfagos. Cysylltu preswylfa bresennol ‘Badgers Holt’ fel preswylfa byw-gweithio ar gyfer y ddau fusnes – Brumwell Gardd Peiriannau, Moch Daear Gwâl, Jameston, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8QB
l) NP/14/0664 Addasu dyluniad y breswylfa a gymeradwywyd o dan gais NP/13/0442 sef gwaredu’r islawr, codi dau estyniad unllawr ar ffurf rhandy i gadw pethau ac ystafell beiriannau. Adeilad allanol newydd – Carneithan, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6P

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

7. Ystyried adroddiadau’r Cyfarwyddwr Cyfarwyddo a Chynllunio ar Is-ddeddfwriaeth yn berthnasol a gweithrediadau mewnol penodol (Lloriau Mesanîn)

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 3 Rhagfyr 2014

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 22ain o Hydref 2014

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/13/0441 – Dymchwel y motél presennol a chodi yn ei le westy â 40 o welyau, ynghyd â bwyty cyfagos a llefydd parcio a gwaith tirweddu cysylltiedig – Rochgate Motel, Roch, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6AF
b) NP/14/0402 – Adnewyddu caniatâd dros dro i ddefnyddio’r tir fel maes parcio gyda’r peiriannau talu, yr arwyddion a’r nodweddion plannu sy’n gysylltiedig â hynny – Tir gynt Tenby Ford Garage, Maes Parcio Five Arches, Gorymdaith De, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7DL
c) NP/14/0443 – Preswylfa – Larchlands, Llyncu Coed, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9DD
d) NP/14/0445 – Gosod angorfeydd pontŵn ar wyneb y dŵr yn yr harbwr allanol, angorfeydd ar wely’r harbwr, adeiladu llithrfa newydd o’r harbwr i’r traeth, gosod system rheseli sych ac iddi ddwy/dair lefel ar gyfer storio cychod ar yr harbwr, gosod pontŵn glanio yn – Harbwr Saundersfoot, Saundersfoot, Sir Benfro
e) NP/14/0584 – Dymchwel yr adeiladau presennol sy’n gysylltiedig â’r cynigion datblygu yng nghaniatâd cynllunio: NP/14/0445 – Jones a Teague, Yr Harbwr, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9H
f) NP/14/0458 – Sied yn yr ardd (ôl-weithredol) – 35 Maes Curig, Ffordd y Parrog, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0RQ
g) NP/14/0461 – Datblygiad preswyl i gynnwys 8 preswylfa – safle eithriedig ar gyfer tai fforddiadwy – Tir yn Meadow Dref, Marloes, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3AY
h) NP/14/0504 – Adeiladu decin wedi’i godi a gosod drysau Ffrengig yn lle’r ffenestr bresennol – 38, Lady Park, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8JH

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Ystyried adroddiad y Cyfarwyddwr Cyfarwyddo a Chynllunio ar Ganiatâd Cynllunio rhif NP/03/225 a rhif NP/05/570, Camau Ymlaen ar Adran 106: Cwmni Terfynell LNG South Hook Cyf a Chwmni Petrol Esso

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais :yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 22 Hydref 2014

Lawrlwythwch y cofnodion

 1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb
 2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr agenda
 3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar y 10fed o Fedi a’r 22ain o Fedi 2014
 4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar ddyletswyddau’r Aelodau wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio
 5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:
  1. NP/13/0441 Dymcwhel y Motel presennol a chodi yn ei le westy â 40 o welyau, ynghyd â bwyty cyfagos a llefydd parcio a gwaith tirweddu cysylltiedig – Rochgate Motel, Roch, Hwlffordd
  2. NP/14/0311 Cais am adeilad i gadw gwartheg, yr iard gysylltiedig a phwll biswail – Velindre, Sant Nicholas, Gwdig
 6. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar apeliadau

Dydd Mercher, 10 Medi 2014

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30ain Gorffennaf, 2014.

4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/14/0311 Cais am adeilad i gadw gwartheg, yr iard gysylltiedig a phwll biswail – Velindre, Santes Nicholas, Wdig, Sir Benfro, SA64 0LJ
b) NP/14/0335 Addasu uned y garej bresennol yn llety gwyliau 1 ystafell wely a garej (ôl-weithredol) – 16, Parc Yr Onnen, Dinas Cross, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0SU
c) NP/14/0365 Ailrendro’r pen blaen (de-ddwyrain) â chalch, a gosod llechi crog ar y talcen de-orllewinol – Y Felin Ŷd, Melin Ganol, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6XD
d) NP/14/0409 Lleoli busnes llogi gwelyau/cadeiriau torheulo, cadeiriau plygu, cadeiriau olwyn traeth ac atalwyr gwynt rhwng 8am ac 8pm o 1af Mawrth tan 31ain Hydref – Land at Whitesands Beach, adj to Whitesands Car Park, Tyddewi

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 30 Gorffennaf 2014

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9fed o Fehefin 2014, 11eg o Fehefin 2014 a 18fed o Fehefin, 2014.

4 Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/13/0448 Mynediad a lle parcio newydd i gerbydau – Fig Tree Cottage, Wogan Lane, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9HA
b) NP/14/0185 Dymchwel ysgol fabanod presennol ac adeiladu ysgol gymunedol cyfrwng Saesneg newydd – Ysgol Iau Gymunedol Dinbych y Pysgod, Lôn Heywood, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 8BZ
c) NP/14/0229 Cadw dau adeilad stablau a’r trac presennol a lle i gylch cerdded ceffylau – Fferm Fforest, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0UG
d) NP/14/0244 Llety i wartheg, llaethdy a llawr caled concrit cysylltiedig – Fforest Farm, Newport, Pembrokeshire, SA42 0UG
e) NP/14/0233 Gosod stribedi concrid rhwng Cwm Connell a Tre Rhys Farm gan gynnwys mannau pasio newydd – Cwm Connell, Trewyddel, Aberteifi, Sir Benfro, SA43 3BX
f) NP/14/0234 Arwyddion brandio Premier Inn ar gyfer gwesty newydd – Premier Inn, The Norton Dinbych y Pysgod, Sir Benfro
g) NP/14/0250 Ailgynllunio’r byngalo presennol er mwyn darparu to talcen ynghyd ag estyniad unllawr ar raddfa fwy yn y cefn. Mae’r cynnig hwn hefyd yn cynnwys simneiau, ffenestri yn y to a ffenestri newydd yn ogystal ag addasu a helaethu’r garej bresennol a gosod wal – Watamu, Cilgwyn, Newport, Pembrokeshire, SA42 0QW
h) NP/14/0293 Adeilad Amaethyddol – Fferm Southern Pits, Lawrenni, Cilgeti, Sir Benfro, SA68 0PY

6. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar y materion canlynol sy’n ymwneud â gorfodaeth

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

 

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 18 Mehefin 2014

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21ain o Fai 2014

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/13/0448 Mynediad a lle parcio newydd i gerbydau – Fig Tree Cottage, Wogan Lane, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9HA
b) NP/13/0480 Rhyddhau Cytundeb Adran 106 Sy’n Gofyn am ffynediad/parcio cerbydau – Fig Tree Cottage, Wogan Lane, Saundersfoot, SA69 9HA
c) NP/14/0143 Gosod peiriannau Talu ac Arddangos ac arwyddion cysylltiedig – Maes Parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Marloes, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3BH
d) NP/14/0161 Addasu a chodi to yr adeilad presennol er mwyn darparu bwyty a gwesty bach gyda llety ar gyfer rheolwr – Lleng Brydeinig Frenhinol, Heol Eglwys Fair, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7HW
e) NP/14/0184 ‘Pentrefan Solar’ yn cynnwys 2 dŷ ar wahân a 4 dŷ bâr, tai o fath dŷ Solar – Tir cyfagos i dŷ Glanrhyd, Glanrhyd, Nyfer, Trefdraeth, Sir Benfro
f) NP/14/0194 Newidiadau a rhoi estyniad 2 lawr i adeilad storio presennol ynghyd â newid defnydd adeilad storio presennol i fragdy micro a gwaith cysylltiedig sy’n cynnwys codi lefel 2 to a darparu goleuadau to newydd – Mae cefn y Dafarn Buccaneer, Stryd Sant Julian, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7AS
g) NP/14/0236 Datblygiad preswyl – 8 eiddo yn cynnwys 4 fflat fforddiadwy – Tir yn Fferm Blockett, Blockett Lane, Aber Bach, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3U

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

9. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar NP/14/0152 Safle eithriedig ar gyfer tŷ fforddiadwy (Amlinell) – Penberry, Aber Bach, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3UH

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.
2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.
3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.
4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.
5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.
b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.
6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 11 Mehefin 2014

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Mrs G Hayward

Cynghorydd R Kilmister

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiadau derbyniedig: Cynghorydd RM Lewis

Cynghorydd R Kilmister

Dydd Mercher, 21 Mai 2014

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16eg Ebrill 2014

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/14/0101 – Llety i wartheg – Ffynnonddofn Farm, Tredraeth, Sir Benfro

NP/14/0113 – Newid defnydd siop bysgod i fod yn oriel gelf fach sy’n gwerthu gwaith gan artistiaid lleol ac sy’n cynnig byrbrydau lleol a lluniaeth twym/oer megis te hufen – Penniless Cove Hill, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro

NP/14/0152 – Safle eithriedig ar gyfer tŷ fforddiadwy (Amlinell) – Penberry, Aber Bach, Hwlffordd, Sir Benfro

NP/14/0153 – Dymchwel y garej ddwbl bresennol ac adeiladu preswylfa ddeulawr newydd â pharcio cysylltiedig. – 19 Lady Park, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro

NP/14/0155 – Adnewyddiadau yn cynnwys codi estyniad deulawr ac iddo ffenestr ychwanegol ar yr ochr ogleddol yn lle’r portsh presennol – 32 Atlantic Drive, Aber Llydan, Hwlffordd, Sir Benfro

NP/14/0176 – Adeiladu preswylfa ddeulawr 4 ystafell wely a garej/storfa ar wahân ynghyd ag eiddo deulawr â 3 ystafell wely (Preswylfa Fforddiadwy Perchentyaeth Cost Isel) a gwaith cysylltiedig o ran tirweddu a draenio’r briffordd – Rosemont, Broadway, Hwlffordd, Sir Benfro

NP/14/0184 – ‘Pentrefan Solar’ yn cynnwys 2 dŷ ar wahân a 4 dŷ bâr, tai o fath dŷ Solar – Tir cyfagos i dŷ Glanrhyd, Glanrhyd, Nyfer, Trefdraeth, Sir Benfro

NP/14/0185 – Dymchwel ysgol fabanod presennol ac adeiladu ysgol gymunedol cyfrwng Saesneg newydd – Ysgol Iau Gymunedol Dinbych y Pysgod, Lôn Heywood, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais :yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

7. Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 16 Ebrill 2014

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19eg Mawrth, 2014

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/13/0370 Uned breswyl newydd – Gyfagos i 39 stryd afr, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6RF

NP/14/0066 Addasu ac adeiladu estyniad unllawr i’r adeilad amaethyddol diangen (cerrig traddodiadol) er mwyn creu preswylfa ag un ystafell wely – Danygarn, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6PL

NP/14/0078 Safle tai fforddiadwy ar gyfer 12 uned breswyl (caisamlinell) – Cyn-Ganolfan Arddio, Y Rhos, Hwlffordd, Sir Benfro

NP/14/0130 Estyniad ar ffurf ystafell haul yng nghefn yr eiddo. – 33 Stryd yr Afr, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6RF

NP/14/0131 Estyniad ar ffurf ystafell haul yng nghefn yr eiddo. – 33 Stryd yr Afr, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6RF

7. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar Ddogfen Ymgynghori Llywodraeth Cymru: Defnyddio Amodau Cynllunio ar gyfer Rheoli Datblygu

9. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 19 Mawrth 2014

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 22ain o Ionawr, 2014 , 19eg o Chwefror 2014 a 10fed o Fawrth 2014

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/13/0480 Rhyddhau Cytundeb Adran 106 Sy’n Gofyn am ffynediad/parcio cerbydau – Fig Tree Cottage, Wogan Lane, Saundersfoot, SA69 9HA

b) NP/14/0013 Gosod 16 o baneli haul mewn 4 rhes ar gae ger y bwthyn, newid y defnydd a wneir o’r cae i fod yn gwrtil preswylfa a gwaith peirianyddol ôl-weithredol i newid lefelau’r tir. – The Cheese House, Lochvane, Pen Y Cwm

c) NP/14/0060 Dymchwel yr ystafell aml-bwrpas, yr ystafell chwarae/yr ystafell astudio unllawr presennol sydd â tho gwastad ac adeiladu estyniad deulawr sy’n cynnwys dwy ystafell wely, ystafell i’r teulu ac ystafell aml-bwrpas – 13, Whitlow, Saundersfoot

d) NP/14/0092 Ffenestr ddormer yn yr ochr ogleddol – 18 Whitlow, Saundersfoot

e) NP/14/0102 Addasu o gytundeb adran 106 – South Hook LNG Terminal, Herbrandston

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

9. Ystyried adroddiad y Swyddog Cynllunio (Cynlluniau Datblygu) sy’n gofyn am gymeradwyaeth o’r Drafft Terfynol o’r Adolygiad 1af o’r Datganiad Technegol Rhanbarthol ar gyfer Agregau (Chwefror 2014).

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

 1. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 19 Chwefror 2014

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 22ain o Ionawr, 2014

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/13/0434 Dymchwel y tŷ gwydr a’r adeiladau cysylltiedig, codi adeiladau newydd yn y ganolfan arddio yn lle’r rhai presennol, a chodi 18 o gabanau pren at ddibenion gwyliau mewn lleoliad sydd wedi’i dirweddu.- St Ishmaels Nursery, Llanismel, Haverfordwest, SA62 3SX
NP/13/0480 Rhyddhau Cytundeb Adran 106 sy’n gofyn am fynediad/parcio cerbydau- Fig Tree Cottage, Wogan Lane, Saundersfoot, SA69 9HA
NP/13/0519 Newid defnydd hen adeilad yr ysgol yn ganolfan ymwelwyr/micro-fragdy sy’n cynnwys darparu ffliw dur gloyw ar yr ochr ogleddol, drws newydd ar yr ochr orllewinol a llefydd parcio cysylltiedig ar gyfer staff ac ymwelwyr – The Old School, The Ridgeway, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9JZ
NP/13/0576 Dymchwel garej ddwbl unllawr, cael gwared ar dair carafan ynghyd â lloches ceffylau. Ymestyn y cwrtil preswylfa ar gyfer garej ddwbl un llawr a hanner, gweithdy a swyddfa. Darparu stablau, storfa peiriannau a phad concrid newydd ynghyd â gwaith tirweddu – Pegity Cot, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6PU
NP/14/0029 Adeiladu sied newydd â chiwbiclau a sied lle mae’r anifeiliaid yn rhydd yn lle’r sied amaethyddol adfeiliedig bresennol i gadw anifeiliaid – Chapel Farm, Castlemartin, Penfro, Sir Benfro, SA71 5H

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

9. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

10. Derbyn adroddiad y Cyfarwyddwr Cyfarwyddo a Chynllunio am Gynllunio Cadarnhaol – Cynigion i ddiwygio’r system gynllunio yng Nghymru. Ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru

Dydd Mercher, 22 Ionawr 2014

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18fed o Ragfyr 2013 a 13eg o Ionawr 2014

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/13/0405 Newid defnydd stiwdio artist yn llety gwyliau (Cais ôl-weithredol) – Morwynt, Abercastell, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 5HJ
b) NP/13/0426 Codi adeilad ffrâm bren unllawr ar wahân a fydd yn cynnwys pwll nofio a chyfleusterau – Henllan, Dinas Cross, Sir Benfro, SA42 0SD
c) NP/13/0434 Dymchwel y ty gwydr a’r adeiladau cysylltiedig, codi adeiladau newydd yn y ganolfan arddio yn lle’r rhai presennol, a chodi 18 o gabanau pren at ddibenion gwyliau mewn lleoliad sydd wedi’I dirweddu – Llanismael Nursery, Llanismael
d) NP/13/0486 Ailddylunio’r byngalo presennol er mwyn cael to talcennog ynghyd a chodi estyniad unllawr mwy o faint yn y cefn yn lle’r un presennol. Hefyd mae’r cais yn cynnwys ffenestri, ffenestri to, a simddeau newydd, ynghyd ag addasiadau ac estyniadau i’r garej bresennol, cau’r mynediad presennol i gerbydau, a chreu mynediad newydd i gerbydau i’r safle o’r cwrtil estynedig arfaethedig – Watamu, Cilgwyn, Trefdraeth
e) NP/13/0506 Dymchwel rhan o’r ty allan domestig presennol sydd ynghlwm wrth yr eiddo ac adeiladu estyniadau unllawr i’r ochrau deheuol a gorllewinol er mwyn helaethu’r ty allan. Yn ogystal a gwaith allanol cysylltiedig, darparu wal gynnal a grisiau mynediad i’r ardd – Glanafon, Upper West Street, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0TQ
f) NP/13/0527 Newydd defnydd o ganolfan addysg i ganolfan ymwelwyr, ynghyd ag estyniadau a newidiadau, gwaith tirweddu yn y maes parcio, newid defnydd Pantglas o ganolfan ymwelwyr i swyddfa ac ar gyfer defnydd y staff. Estyn y bloc toiledau presennol a chodi strwythur pabell (lled-barhaol) – Caer Oes Haearn Castell Henllys
g) NP/13/0528 Panel Deunydd Esboniadol ar bost y gât – Gât Mynediad, Pentre Ifan, Nanhyfer, Sir Benfro
h) NP/13/0529 Panel Deunydd Esboniadol – Ar ôl gât i’r safle Carreg Coetan Arthur, Carreg Coetan, Trefdraeth, Sir Benfro
i) NP/13/0530 Panel Deunydd Esboniadol – Porth mynediad agored, ger Bach Mynydd, Foel Drygarn a Carn Menyn, ger Crymych, Sir Benfro
j) NP/13/0531 Panel Deunydd Esboniadol – Arwyddbost yn dangos llwybr ceffylau wrth y fynedfa I, Maesyrefydd, ger Mynachlogddu, Sir Benfro
k) NP/13/0532 Panel Deunydd Esboniadol – Postyn giât giât mochyn fetel sy’n arwain at, Cylch Cerrig Gors Fawr, Mynachlogddu, Sir Benfro
l) NP/13/0533 Panel Deunydd Esboniadol – Postyn giât ar y ffordd i mewn i fynediad Crugiau Cemmaes, ger Nanhyfer, Trefdraeth, Sir Benfro
m) NP/13/0534 Panel Deunydd Esboniadol – Arwyddbost ar y ffordd i mewn i’r hostel ieuenctid, Pwll Deri, Pencaer, Wdig Sir Benfro
n) NP/13/0535 Gosod 2 arwydd cyn cyrraedd y fynedfa i Gastell Henllys – Castell Henllys, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UT
o) NP/13/0536 Gosod 2 arwydd cyn cyrraedd y fynedfa i Gastell Henllys – Castell Henllys, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UT
p) NP/13/0537 Gosod 2 arwydd cyn cyrraedd y fynedfa ger yr A487 er mwyn helpu ymwelwyr i gyrraedd Castell Henllys – Castell Henllys Iron Age Fort, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UT
q) NP/13/0538 Gosod 2 arwydd cyn cyrraedd y fynedfa ger yr A487 er mwyn helpu ymwelwyr i gyrraedd Castell Henllys – Castell Henllys Iron Age Fort, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UT
r) NP/13/0539 Gosod polyn totem i groesawu ymwelwyr yn y brif fynedfa i’r safle – Castell Henllys Iron Age Fort, Felindre Farchog, Crymych, Pembrokeshire, SA41 3UT
s) NP/13/0541 Gosod 4 arwydd cyfeirio ac 1 arwydd croesawu yng Nghastell Henllys – Castell Henllys Iron Age Fort, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UT
t) NP/13/0542 Gosod 4 arwydd cyfeirio ac 1 arwydd croesawu ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys – Castell Henllys Iron Age Fort, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UT
u) NP/13/0545 Gosod 1 arwydd ar gyfer parcio i fysiau ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys – Castell Henllys Iron Age Fort, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UT
v) NP/13/0546 Gosod 1 arwydd ar gyfer parcio i fysiau ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys – Castell Henllys Iron Age Fort, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UT
w) NP/13/0547 Gosod 3 sedd â llythrennau arnynt ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys (Llawn) – Castell Henllys Iron Age Fort, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UT
x) NP/13/0549 Gosod arwyddion cyfeirio ar gyfer y maes parcio ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys. Gosodiad sengl sy’n cynnwys 3 panel arwyddion – Castell Henllys Iron Age Fort, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UT
y) NP/13/0550 Gosod arwyddion cyfeirio ar gyfer y maes parcio ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys. Gosodiad sengl sy’n cynnwys 3 panel arwyddion – Castell Henllys Iron Age Fort, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UT
z) NP/13/0543 Gosod Arwydd Hysbysebu ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys – Castell Henllys Iron Age Fort, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UT
aa) NP/13/0544 Gosod Arwydd Hysbysebu ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys – Castell Henllys Iron Age Fort, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UT
ab) NP/13/0557 Cyfnewid cerrig sarn o goncrid am uned cwlfer concrid – Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY
ac) NP/13/0564 Newid defnydd Slebech Park yn westy/cyfleusterau cynadledda a datblygiadau cysylltiedig yn cynnwys:- 8 caban eco newydd i deuluoedd; preswylfa newydd isel ei heffaith i’r rheolwr; adfer yr hen gynelau i ddarparu meithrinfa ar y safle; cyfleuster pwll/sba – Slebech Park, Slebech, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4AX
ac) NP/13/0565 Newidiadau, estyniadau a newid defnydd Slebech Park a’r Bloc Stablau yn westy moethus ac ystafell digwyddiadau a chynadleddau, a gwaith cysylltiedig yn cynnwys newidiadau i’r adeiladau rhestredig a’r strwythurau yn y cwrtil, gan gynnwys Ferryman’s Cottage – Slebech Park, Slebech, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4A

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

9. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

 

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 18 Rhagfyr 2013

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20fed Tachwedd, 2013

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/13/0375 Helaethu’r patio presennol a chodi pabell fawr (ôl-weithredol) – Golden Lion Hotel, Stryd Ddwyrain, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0SY
NP/13/0405
Newid defnydd stiwdio artist yn llety gwyliau (Cais ôl-weithredol) – Morwynt, Abercastell, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 5HJ
NP/13/0440
Rheoleiddio, addasu, ac ymestyn y twlc, y sied wartheg, a’r
sied wair na chafwyd caniatâd ar eu cyfer, a chodi lle i
gadw tractorau. Rheoleiddio ac ailddiffinio bwnd tirweddu a
diffinio mannau storio amaethyddol ategol (Rhannol ôl-
weithredol) -Llethyr, Pontfaen, Fishguard,
NP/13/0489
Llety ychwanegol i’w ddefnyddio at ddibenion ategol ar gyfer yr eiddo presennol – Druidstone, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0UB
AMRYWIOL
Caer oes haearn Castell Henllys, Felindre Farchog a safleoedd cysylltiedig. –

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

9. Ystyried adroddiad y Swyddog Cynllunio (Cynlluniau Datblygu) sy’n gofyn am gymeradwyaeth i Ymateb yr Awdurdod i’r Adolygiad Cyntaf o’r Datganiad Technegol Rhanbarthol ar gyfer Agregau.

10. Yn dilyn ymgynghori â’r Cadeirydd, cytunwyd i ystyried yr adroddiad canlynol fel eitem atodol yn y cyfarfod:

Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar NP/13/0578 ac NP/13/0579 – Cyflawni Amodau 3 a 4 o NP/13/0343 (llawn) ac amod 3 o NP/13/0345 (hysbyseb) mewn perthynas â gosod peiriant ATM, Swyddfa’r Post, Stryd Hir, TrefdraethNODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 20 Tachwedd 2013

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 16eg o Hydref 2013. ac 11eg o Dachwedd 2013

4. Derbyn cyflwyniad ar rôl yr Arolygiaeth Gynllunio gan Mr Richard Poppleton, Cyfarwyddwr Cymru yn yr Arolygiaeth Gynllunio.

5. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

6. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/13/0017 Gorsaf bad achub newydd, cysgodfan, mynediad a llefydd parcio ar ben y clogwyn. – St Davids LiChwefroroat Station, St Justinians, St Davids, Pembrokeshire, SA62 6PY
b) NP/13/0287 Cais materion a gedwir yn ôl gan roi ystyriaeth i olwg, tirweddu,ffurf a graddau dwy breswylfa a mynediad newydd (yng nghyswllt NP/10/164) – Tir rhwng The Bungalow a Rosemount, Broadway, Aber Llydan, Sir Benfro SA62 3HX
c) NP/13/0237 Codi 3 preswylfa (y mae un ohonynt yn dŷ fforddiadwy), creu mynediad newydd a gwaith tirweddu cysylltiedig – Land at Broadway, Aber Llydan, Hwlffordd, Sir Benfro
d) NP/13/0255 Adeiladu wyneb/wal gynnal newydd o gerrig, dymchwel y morglawdd presennol, a chadw’r cerrig gwarchod dros dro (rhannol ôl-weithredol) – Traeth Abereiddi, Aberieddi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6DT
e) NP/13/0315 Adeilad amaethyddol i storio offer a pheiriannau ar gyfer gwaith pob dydd yn Paskeston Lodge, Cosheston (ôl-weithredol) – Paskeston Lodge, Cosheston, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 4SF
f) NP/13/0401 Estyniad unllawr, sef lolfa, yn y tu blaen ac estyniad unllawr, sef ystafell wely, y tu cefn i’r eiddo – 15 Upper Hill Park, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 8JE
g) NP/13/0460 Bwthyn Dormer – Plot 1, Off Blockett Lane, Aber Bach, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3UH
h) NP/13/0461 Bwthyn dormer – Plot 2, off Blockett Lane, Aber Bach, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3UH
i) NP/13/0462 Preswylfa a garej ar wahân (dyluniad diwygiedig) – Plot 3, Blocket Lane, Aber Bach, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3UH
j) NP/13/0463 Preswylfa – Plot 4, Blockett Lane, Aber Bach, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3UH
k) NP/13/0467 Amrywio amod rhif 10 o gais cynllunio NP/05/393 i ganiatáu defnydd fel rhandy preswyl sy’n gysylltiedig â’r breswylfa neu fel uned i’w gosod at ddibenion gwyliau – Ddolgoed, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro, SA41 3S

8. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

9. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill – Adroddiad ar Effaith Leol a Sylwadau Ysgrifenedig ar y Bwriad i Adeiladu Gwaith Gwres a Phwer Cyfunedig, LNG South Hook, Herbrandston
Atodiad A
; Atodiad B; Atodiad C

10. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

 

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 16 Hydref 2013

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 18fed o Fedi 2013.

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

(a) NP/13/0269 Gosod cladin pren i biniwn yr eiddo (ôl-weithredol) – Lion House, Maenorbŷr, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7TE
(b) NP/13/0311 Newid defnydd o siop adwerthu (A1) i breswylfa ag iddi un ystafell wely – The Warehouse, East Street, Trefdraeth, Sir Benfro, Sa42 0SY
(c) NP/13/0336 Codi tŷ cwch ac iddo ffrâm dderw a tho sinc dros y doc sych presennol a chadw’r gatiau pren presennol – Ferryway, The Alley, Cosheston, Pembroke Dock, Pembrokeshire, SA72 4TY
(d) NP/13/0338 Sied ar gyfer system pwmpio a hidlo ar gyfer cyflenwad dŵr newydd gyda lle ar gyfer peiriant torri gwair, silffoedd a photio – School House, Marloes, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3BQ
(e) NP/13/0390 Cais am waith tirweddu a chwrtil – Berry Hill House, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0NW
(f) NP/13/0391 Cais am waith tirweddu a chwrtil – Berry Hill House, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0NW
(g) NP/13/0445 Adeiladu mynediad/dihangfa dân o’r llawr cyntaf i’r ardd rhwng y lefelau uchaf ac isaf o’r ardd. – The Manse, Cei Cresswell, Creseli, Cilgeti, Sir Benfro, SA68 0TE

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 18 Medi 2013

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17eg o Orffennaf 2013

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/13/0256 Estyniad deulawr yn y cefn a gwaith cloddio yn yr ardd gefn ynghyd â waliau cynnal cysylltiedig er mwyn darparu llefydd parcio – Blaenwaun, Ffordd Cilgwyn, Trefdraeth

NP/13/0257 Dymchwel adeilad allanol a chodi estyniad deulawr y tu cefn i’r breswylfa.-Gwelfor, Feidr Ganol, Newport

NP/13/0265 Gosod ffenestri llithro gwydr dwbl UPVC yn lle’r hen ffenestri llithro gwydr sengl sydd wedi pydru. Bydd y ffenestri newydd yn rhai llwyd golau ar y tu allan. -Custodians Dwelling, Chapel Bay Fort, Angle, Pembroke, Pembrokeshire

NP/13/0270 Adeilad Cadw Gwartheg, Llaethdy, Llwybr Mynediad a Lle i Storio Silwair (ôl-weithredol) – Velindre Farm, St Nicholas, Goodwick

NP/13/0343 Gosod peiriant arian parod ac iddo ffrâm GRP (plastig wedi’i atgyfnerthu â gwydr) ddu a llythrennau gwyn wedi’u goleuo’n fewnol. Peiriant arian parod a’i ffrâm wedi’u gosod mewn panel diogelu ac wedi’u gorffen â laminiad gwyn ac i’w gosod yn lle rhan o wy – Swyddfa Bost, Stryd Hir, Trefdraeth

NP/13/0344 Gosod peiriant arian parod ac iddo ffrâm GRP (plastig wedi’i atgyfnerthu â gwydr) ddu a llythrennau gwyn wedi’u goleuo’n fewnol. Peiriant arian parod a’i ffrâm wedi’u gosod mewn panel diogelu ac wedi’u gorffen â laminiad gwyn ac i’w gosod yn lle rhan – Swyddfa bost, Stryd hir, Trefdraeth

NP/13/0361 Arwydd newydd ar yr wyneb wedi’i osod ynghlwm wrth yr wynebfwrdd uwchben y blaen siop ac arwydd bargodol newydd ar y llawr cyntaf, y ddau yn lle’r arwyddion presennol – Tasty Cafe, 4, White Lion Street, Tenby, Pembrokeshire

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 21 Awst 2013

No Minutes Taken
Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

Dydd Mercher, 17 Gorffennaf 2013

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 19eg o Fehefin 2013

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/13/0071 Newid y gaer i fod yn atyniad i dwristiaid a chanddo siop sy’n gwerthu anrhegion, bwyd, a diodydd. Newid defnydd tŷ’r generadur i fod yn gyfleuster tocynnau a siop; adnewyddu’r rheiliau/gosod rhai newydd; gosod dau graen; gosod dwy lanfa i gychod; – St Catherine’s Island & Fort, Castell Traeth, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7BP
b) NP/13/0195 Adeiladu Stiwdio Arlunio, penty yn sièd storio a rheoleiddio’r defnydd o’r tir fel llecyn gardd ychwanegol – Blaenafon, Mill Lane, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0QT
c) NP/13/0203 Estyniadau unllawr a deulawr i ochr yr adeilad ac yn y cefn, gyda balconi ar y llawr cyntaf i’r ochr ac yn y cefn – Cotlwyd, Mill Lane, Newport, Pembrokeshire, SA42 0QT
d) NP/13/0209 Gwneud gwaith addasu a helaethu drwy newid hanner deheuol y to’n unig, er mwyn cynyddu’r goleddf a chodi’r grib a gosod dwy ffenestr ddormer i’r gogwydd dwyreiniol ac un ffenestr ddormer i’r gogwydd gorllewinol. – 67, Croft Road, Broad Haven, Haverfordwest, SA62 3HY
e) NP/13/0222 Estyniad sef lolfa haul y tu cefn i’r breswylfa – St Meryl, Serpentine Road, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 8DD

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 26 Mehefin 2013

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Mrs G Hayward

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiadau derbyniedig: Cynghorydd RM Lewis
Cynghorydd M Williams

Dydd Mercher, 19 Mehefin 2013

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 22ain o Fai 2013 ar y 3ydd o Fehefin 2013.

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

a) NP/13/0093 Creu Canolfan Ailgylchu a Safle Cyfleusterau Dinesig gan gynnwys ffordd fynediad fewnol, gwelliannau i’r mynediad i’r safle, codi sied i gadw cywasgwr, sied ganopi a swyddfa les, darparu cynwysyddion, sgipiau ac iglŵau, meysydd parcio i’r staff ac – Tir cyfagos Brooklands, Saundersfoot
b) NP/12/0477 Adeiladu Bwthyn Dormer – Plot 1Off Blockett Lane, Aber Bach
c) NP/12/0478 Adeiladu Bwthyn Dormer – Plot 2 Off Blockett Lane, Aber Bach
d) NP/12/0480 Adeiladu preswylfa sengl – Plot 4, Blockett Lane, Aber Bach
e) NP/13/0134 Cais amlinell ar gyfer ty 1.5 llawr ac iddo 3 ystafell wely, gan roi ystyriaeth I’r mynediad a’r cynllun (yr holl faterion eraill wedi’u cadw’n ol) – Tir ger Cartref a Fernlea, Nolton Haven
f) NP/13/0174 Gosod tyrbin gwynt 50kw (25.2 metr hyd ben y llafn ar ei uchaf) a’r seilwaith cysylltiedig – Penrallt Ddu, Pontfaen
g) NP/13/0176 Dymchwel y cenelau gwartheg sy’n genelau ffrâm bren, ac ar y safle codi adeilad ffrâm eang i wartheg – Stackpole Quay Farm, Stackpole Quay Road, Stackpole
h) NP/13/0187 Codi sied i gadw cychod ac offer gardd ac offer cynnal a chadw sy’n gysylltiedig â defnyddio ‘Sarah’s Cottage’ a ‘The Bungalow’ fel llety gwyliau gan gynnwys ymestyn y cwrtil yn ‘Sarah’s Cottage’ er mwyn cynnwys y strwythur arfaethedig – Musselwick House, Musselwick Road, St Ishmaels, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA62 3TJ

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 22 Mai 2013

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17eg o Erill 2013

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/12/0479 Adeiladu preswylfa a garej ar wahân – Plot 3, Blockett Lane, Aber Bach, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3UH
NP/13/0071 Newid y gaer i fod yn atyniad i dwristiaid a chanddo siop sy’n gwerthu anrhegion, bwyd, a diodydd. Newid defnydd tŷ’r generadur i fod yn gyfleuster tocynnau a siop; adnewyddu’r rheiliau/gosod rhai newydd; gosod dau graen; gosod dwy lanfa i gychod; – St Catherine’s Island & Fort, Castell Traeth, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7BP
NP/13/0091 Codi preswylfa un llawr a hanner, mynediad cysylltiedig, lle parcio a man troi – Morwynt, Parrog Road, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0RG
NP/13/0093 Creu Canolfan Ailgylchu a Safle Cyfleusterau Dinesig gan gynnwys ffordd fynediad fewnol, gwelliannau i’r mynediad i’r safle, codi sied i gadw cywasgwr, sied ganopi a swyddfa les, darparu cynwysyddion, sgipiau ac iglŵau, meysydd parcio i’r staff ac – Tir cyfagos Brooklands, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9DS
NP/13/0128 Estyniad unllawr yn y cefn – 13, The Glebe, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 8HA

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 17 Ebrill 2013

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 20fed o Fawrth, 2013 ar 8fed o Ebrill 2013

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/12/0615 Dymchwel yr adeiladau a chodi 12 tŷ a 6 fflat (tai fforddiadawy i gyd) a’r mynediad, parcio a thirweddu cysylltiedig – Council Depot, Crymych, Sir Benfro, SA41 3QZ
NP/13/0016 Garej ar wahân gydag atig. – The Old Coastguard Station, Aber Llydan, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3TY
NP/13/0019 Cais amlinell am breswylfa unigol ac ystyriaeth o’r dull mynediad a’r llunwedd yn unig (pob mater arall wedi’i gadw’n ôl) – Land adjacent to 7 Walton Hill, Aber Bach, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3LA
NP/13/0031 Newid y rheiliau diogelwch presennol a gosod rhai newydd. Ailagor y ffenestri i hen dŷ’r generadur, gosod drws pren a chodi capan y drws. – St Catherines Island, Castle Beach, Dinbych y pysgod, Sir Benfro, SA70 7BP
NP/13/0123 Codi 2 banel gwybodaeth/deunydd esboniadol – Maes Awyr Tyddewi, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfr

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill:
a) EC11/0117 – 2 Maes y Bont, Mynachlogddu
b) Ystyried Lliw Tyrbin Gwynt mewn Asesiadau o Effaith Weledol a Thirweddol ar gyfer Cynigion Tyrbinau Gwynt.

9. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 20 Mawrth 2013

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 20fed o Chwefror 2013 a 4ydd o Fawrth 2013.

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/12/0267 Cais amlinell (gyda’r holl faterion a gadwyd yn ôl) am ddwy breswylfa unllawr (gydag un ohonynt yn uned fforddiadwy) – Land west of Pantyrodyn, Moylegrove, Cardigan, Pembrokeshire, SA43 3BP
NP/12/0550 Dymchwel y tai gwydr segur a’r adeiladau cysylltiedig, codi adeiladau canolfan arddio yn lle’r rhai presennol, a chodi 18 caban cladin pren at ddibenion gwyliau mewn man a dirweddwyd a darparu llecynnau ar gyfer picnic ac ar gyfer gwellianna ecolegol – St Ishmaels Nursery, Llanismel, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3SX
NP/12/0592 Ciwbiclau ar gyfer gwartheg gyda chyfleuster storio maetholion isod – Lower Broadmoor, Talbenny, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA62 3XD
NP/12/0602 Gosod to newydd yn lle’r hen un, estyniad deulawr yng nghefn yr adeilad ac adeiladu garej sengl ar wahân – 78A, New Road, Hook, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4LH
NP/13/0017 Gorsaf bad achub newydd, cysgodfan, mynediad a llefydd parcio ar ben y clogwyn. – St Davids LiChwefroroat Station, St Justinians, St Davids, Pembrokeshire, SA62 6PY
NP/13/0022 Estyniad cefn, deulawr – Glanafon, Moylegrove, Aberteifi, Sir Benfro, SA43 3BW
NP/13/0025 Dymchwel y caffi presennol ac adeiladu caffi newydd yn ei le – Wavecrest Cafe, Angle, Penfro, Sir Benfro, SA71 5BE
NP/13/0026 Dymchwel y caffi presennol – Wavecrest Cafe, Angle, Penfro, Sir Benfro, SA71 5BE
NP/13/0050 Adeiladu sied ar gyfer tractorau/offer yn yr ardd.-
Woodland, Cresselly, Kilgetty, Pembrokeshire, SA68 0TB
NP/13/0059 Amrywio amodau 2 ac 14 o geisiadau NP/11/068 a NP/11/069 er mwyn caniatáu defnydd A1 (adwerthu ), A2 (ariannol) ac A3 (bwyd a diod) – Royal Playhouse Cinema, White Lion Street, Dinbych y pysgod, Sir Benfro, SA70 7ET

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau
cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y
cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 20 Chwefror 2013

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 23ain o Ionawr 2013

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/12/0547 Heol fynediad newydd i wasanaethu datblygiad preswyl newydd i’r dwyrain o Cleggars Park – Land East of Cleggars Park, Llandyfai, Penfro, Sir Benfro, SA71 5NP
NP/12/0550 Dymchwel y tai gwydr segur a’r adeiladau cysylltiedig, codi adeiladau canolfan arddio yn lle’r rhai presennol, a chodi 18 caban cladin pren at ddibenion gwyliau mewn man a dirweddwyd a darparu llecynnau ar gyfer picnic ac ar gyfer gwellianna ecolegol – St Ishmaels Nursery, Llanismel, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3SX
NP/12/0589 Adeiladu estyniad unllawr â tho ar oleddf dros ran o’r to gwastad presennol ar yr ail lawr i’w ddefnyddio gyda’r fflatiau preswyl presennol – Sun Inn, 24, High Street, Dynbych Y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7HD
NP/12/0590 Adeiladu estyniad unllawr â tho ar oleddf dros ran o’r to gwastad presennol ar yr ail lawr i’w ddefnyddio gyda’r fflatiau preswyl presennol – Sun Inn, 24, High Street, Dynbych Y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7HD
NP/13/0032 Adeiladu pier i gerddwyr, pont a phontŵn perpendicwlar i’r ochr ogleddol o’r pier allanol – Pier Allanol, Harbwr Dinbych y Pysgod, Dynbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7BW
NP/13/0033 Adeiladu pier i gerddwyr, pont a phontŵn perpendicwlar i’r ochr ogleddol o’r pier allanol – Pier Allanol, Harbwr Dynbych y Pysgod, Dynbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7BW
NP/13/0036 Dymchwel yr estyniad a’r garej ac adeiladu estyniad deulawr– 34 Upper Hill Park, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro SA70 8JF

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill:
Ailddatblygu gwesty’r Royal Gate House – Aildrafod Manylion Cytundebau Adran 106

9. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

 

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 23 Ionawr 2013

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19eg o Ragfyr 2012 a 9fed o Ionawr 2013

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/12/0477 Adeiladu Bwthyn Dormer – Plot 1, Off Blockett Lane, Aber Bach
NP/12/0478 Adeiladu Bwthyn Dormer – Plot 2, Off Blockett Lane, Aber Bach
NP/12/0479 Adeiladu preswylfa a garej ar wahân – Plot 3, Blockett Lane, Aber Bach
NP/12/0480 Adeiladu preswylfa sengl – Plot 4, Blockett Lane, Aber Bach
NP/12/0542 Addasu ac adeiladu estyniad unllawr i adeilad amaethyddol gwag er mwyn creu preswylfa un ystafell wely – Danygarn, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6PL
NP/12/0547 Heol fynediad newydd i wasanaethu datblygiad preswyl newydd i’r dwyrain o Cleggars Park – Land East of Cleggars Park, Llandyfai, Penfro, Sir Benfro, SA71 5NP

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

9. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 19 Rhagfyr 2012

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 21ain o Dachwedd 2012

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/12/0449 Gwaredu’r cyfyngiad meddianaeth er mwyn galluogi gwaredu/gwerthu unedau 1, 3 a 4 yn Adeilad Un. – Newport Golf Club, Trefdraeth, Sir Benfro
NP/12/0412 Adnewyddu’r bwthyn (preswylfa) a ddefnyddid gynt i gartrefugweithwyr fferm er mwyn creu preswylfa i weithwyr menter wledig – Penpant, Nine Wells, Haverfordwest, Sir Benfro
NP/12/0426 Codi tyrbin gwynt endurance – 25 metr I’r both a 34 metr I ben y llafn – Brawdy Farm, Brawdy
NP/12/0448 Estyniad deulawr yng nghefn yr adeilad gyda ffenestrddormer, gosod ffenestr ddormer ar oleddf yng nghefn yr adeilad presennol a gwneud newidiadau ar gyfer drysau a ffenestri pren caled a ffenestri a tho llechi naturiol. – 1 & 2 Rock Terrace, Aber Bach
NP/12/0477 Adeiladu Bwthyn Dormer – Plot 1, Off Blockett Lane, Aber Bach
NP/12/0478 Adeiladu Bwthyn Dormer – Plot 2, Off Blockett Lane, Aber Bach
NP/12/0479 Adeiladu preswylfa a garej ar wahân – Plot 3, Blockett Lane, Aber Bach
NP/12/0480 Adeiladu preswylfa sengl – Plot 4, Blockett Lane, Aber Bach

NP/12/0527 Gwaith gwella ac ad-drefnu’r maes parcio presennol er mwyn cynnwys allanfa gerbydau newydd, ail-leoli’r fynedfa i’r maes parcio ychwanegol cyfagos, cysgodfan bysiau newydd, 2 beiriant talu ac arddangos, paneli dehongli ac ail-leoli postyn marcio’r llwybr arfordirol, meinciau derw newydd ac ail-leoli’r rheseli beiciau, llefydd plannu newydd a gwell mynediad i’r caffi a’r siop bresennol

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

 

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 21 Tachwedd 2012

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24th Hydref, 2012

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/12/0023 Addasu a newid y felin bresennol yn uned lety ar gyfer byw/gweithio – New Mill, Tregwynt, St Nicholas, Haverfordwest, Sir Benfro
NP/12/0302 Newidiadau ac estyniad er mwyn helaethu’r to gwastad presennol dros y garej gyda theras newydd uwchben ac estyniad unllawr newydd ar y llawr cyntaf yn y cefn yn lle’r lolfa haul bresennol. – Whitewell House, Whitewell Holiday Park, Lydstep
NP/12/0412 Adnewyddu’r bwthyn (preswylfa) a ddefnyddid gynt i gartrefu gweithwyr fferm er mwyn creu preswylfa i weithwyr menter wledig – Penpant, Nine Wells, Haverfordwest, Sir Benfro
NP/12/0449 Gwaredu’r cyfyngiad meddianaeth er mwyn galluogi gwaredu/gwerthu unedau 1, 3 a 4 yn Adeilad Un. – Newport Golf Club, Trefdraeth, Sir Benfro
NP/12/0452 Lleoli busnes llogi byrddau syrffio a siwtiau dŵr rhwng 8am a 8pm o’r 1af o Fawrth hyd 31ain Hydref – Land at Whitesands Beach, Tyddewi, Sir Benfro

7. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar apeliadau

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

 

 

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 24 Hydref 2012

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26ain o Fedi 2012.

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/12/0230 Datblygiad Effaith Isel ar 6 hectar i gynnwys preswylfa, ysgubor amaethyddol, ystafell addysg, polydwnnel a lle cysgu i wirfoddolwyr – Binchurn Farm, Llanon, Haverfordwest, Pembs SA62 5A

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau
ac faterion cynllunio eraill

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

9. Ystyried adroddiad y Cyfarwyddwr Cyfarwyddo a Chynllunio ar ddarparu cynlluniau a gwybodaeth ategol i Aelodau’r Pwyllgor Rheoli Datblygu

Dydd Mercher, 26 Medi 2012

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22ain o Awst 2012 a 3ydd o Fedi 2012

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd Cyfreithiwr ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/12/0296 Codi tyrbin gwynt 5 cilowat 15 metr o hyd. – Thornhill, Manorbier, Tenby, Pembrokeshire, SA70 7SJ
NP/12/0299 Codi tyrbin gwynt 5 cilowat 17.75 metr o hyd. – Shipping Hill Farm, The Ridgeway, Manorbier, Tenby, Pembrokeshire, SA70 8LE
NP/12/0267 Cais amlinell (gyda’r holl faterion a gadwyd yn ôl) am ddwy breswylfa unllawr (gydag un ohonynt yn uned fforddiadwy) – Land west of Pantyrodyn, Moylegrove, Cardigan, Pembrokeshire, SA43 3BP
NP/12/0303 Dymchwel y gwesty (a’r adeiladau cysylltiedig) a’r toiledau a chodi adeilad newydd sy’n cynnwys bwyty a bar, 2 uned adwerthu, canolfan logi – gweithgareddau, canolfan addysg, toiledau cyhoeddus a chyfleusterau newid. Rhoi wyneb newydd, ail-drefnu a thirw – Parking Facility at Coppet Hall, Saundersfoot, Pembrokeshire, SA69 9AJ
NP/12/0342 Gosod un tyrbin gwynt 15 cilowat (15 metr fydd uchder y mast i’r both a 20,979 metr i ben y llafn) yn ogystal â sylfaen gysylltiedig a chebl o dan y ddaear. – Philbeach Farm, Dale, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA62 3QU
NP/12/0346 Gosod un tyrbin gwynt ar raddfa fechan sy’n sefyll ar ei draed ei hun. – Norchard Farm, The Ridgeway, Manorbier, Tenby, Pembrokeshire, SA70 8LD
NP/12/0353 Estyniad yng nghefn yr adeilad a portsh ym mlaen yr adeilad – 13, The Glebe, Tenby, Pembrokeshire, SA70 8HA
NP/12/0360 Codi’r to a gosod ffenestr ddormer â tho gwastad – 67, Croft Road, Broad Haven, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA62 3HY
NP/12/0365 Defnyddio tir fel clos storio ar gyfer deunyddiau adeiladu ac offer a gosod cynhwysydd storio – Cwarre Yr Angland, Feidr Felin, Newport, Pembrokeshire

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 22 Awst 2012

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18fed o Orffennaf, 2012

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/11/502 Cais amlinell sy’n ystyried dull mynediad ar gyfer datblygiad preswyl (12 uned), unedau (B2) adwerthu a diwydiannol cyffredinol, llithrfa newydd. Mae pob mater arall wedi’i gadw’n ôl – Jones & Teague Boatyard, The Harbour, Saundersfoot.

NP/11/450 Dymchwel siandler un llawr ac atgyweirio cychod sied ar gyfer coch safle – Jones & Teague Boatyard, The Harbour, Saundersfoot

NP/12/0120 Newid defnydd y tir garddwriaethol yn lle parcio cerbydau masnachol a chlos storio. Gosod cynhwysydd i’w ddefnyddio yn storfa ar gyfer adeiladwyr a chodi cloddiau mewnol i derfynau de-orllewinol a gogledd-orllewinol y tir – Tir ger Bethesda Manse, Narberth Road, Saundersfoot

NP/12/0313 Newid y breswylfa bresennol i lunio dormer newydd yn y cefn – Pattys Cottage, Little Haven

NP/12/0320 Adeiladu estyniad domestig deulawr i’r ochr dde-ddwyreiniol – Canyrafonydd, Crosswell, Crymych

NP/12/0326 Estyniadau deulawr i ochr ddwyreiniol yr adeilad ynghyd ag estyniad unllawr ar ffurf penty sy’n amgylchynu ochr ogleddol ac ochr ddwyreiniol yr adeilad. – Treicert, Nevern

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

9. Nodi’r ymateb i’r Adroddiad Cwmpasu ar Asesu’r Effaith Amgylcheddol – Y Bwriad i Gael Gwaith Gwres a Phŵer Cyfunedig, LNG South Hook, Herbrandston

10. Nodi’r ymagwedd a gymerir o ran yr ymgynghoriad ar Ddatganiad Amgylcheddol – Fferm Wynt Môr Iwerydd

11. Awgrymu bod yr Aelodau yn manteisio ar y cyfle i ymweld â safle Coppet Hall cyn ystyried cais cynllunio mewn cyfarfod o’r Pwyllgor Rheoli Datblygu.
NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

 

Dydd Mercher, 18 Gorffennaf 2012

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16eg o Fai, 2012 a 20fed o Fehefin, 2012

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/11/368 Addasu’r ysgubor bresennol a wal gerrig yn llety gwyliau – Beavers Hill Farm, THe Ridgeway, Maenorbyr

NP/11/405 Addasu’r ysgubor segur bresennol yn llety gwyliau ar osod – Beavers Hill Farm, The Ridgeway, Maenorbyr

NP/12/0201 Dymchwel yr 11 chalet presennol a chodi 11 preswylfa yn eu lle gyda thireweddu a gwaith mynediad cysylltiedig – Llwyngwair Manor, Trefdraeth

NP/12/0225 Codi storfa ardd ategol – Cromlech House, Trefdraeth

NP/12/0240 Codi storfa ardd ategol – Cromlech House, Trefdraeth

NP/12/0232 Gosod fan hufen iâ symudol rhwng 1af Ebrill a 31ain Hydref bob blwyddyn. – Freshwater East Car Park, Freshwater East

NP/12/0233 Gosod fan hufen iâ symudol rhwng 1af Ebrill a 31ain Hydref bob blwyddyn. – St Govans Car Park, Castlemartin

NP/12/0234 Gosod fan hufen iâ symudol rhwng 1af Ebrill a 31ain Hydref bob blwyddyn. – Stack Rocks PCNPA Car Park, Ermigate Lane, Merrion, Penfro

NP/12/0235 Gosod fan hufen iâ symudol rhwng 1af Ebrill a 31ain Hydref bob blwyddyn. – Manorbier Car Park, Maenorbyr, Dynbych-y-pysgod

NP/12/0238 Newid defnydd y gwesty bach presennol yn 2 fflat gwyliau. Llety preifat y perchennog i’w leoli ar y llawr gwaelod. Ymestyn y rhandy presennol ar ochr yr adeilad er mwyn cynnwys cyntedd newydd yn y fynedfa ar y llawr gwaelod a grisiau newydd ar gyfer pob – Clement Dale Guest House, South Cliff Gardens, Dinbych -y-pysgod

NP/12/0258 Cais am faterion a gadwyd yn ol er mwyn ystyried mynediad, gwedd, tirweddu, cynllun, a graddfa ar gyfer preswylfa ddeulawr ac iddi dair ystaferll wely – Tir ger Coedmor Field, Dinas Cross

NP/12/0314 Gwella ac ad-drefnu Maes Parcio Solfach a gwaith cysylltiedig yn ogystal â darparu sied storio unllawr i’w lleoli ger y toiledau presennol. – Solva Car Park, Main Street, Solfach, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6U

NP/12/0075 Dileu amod meddiannaeth rhif 2 ar TB/1707- Zion Gardens, St Johns Hill, Dinbych-y-pysgod.
7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dydd Mercher, 20 Mehefin 2012

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 16eg o Fai 2012

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/12/0054 – Newid defnydd, ymestyn, a dymchwel yn rhannol yr hen Cambrian Hotel i greu 4 fflat â dwy ystafell wely a 2 siop/bwyty (A1/A3), codi 4 siop (A1) a 9 fflat â dwy ystafell wely, 4 fflat ag un ystafell wely, 8 preswylfa newydd a fflatiau uwchben y garejis (1 fflat â dwy ystafell wely a dwy fflat ag un ystafell wely), hefyd maes parcio cysylltiedig, a gwaith tirwedd a pheirianneg – Cambrian Hotel, Cambrian Terrace, Saundersfoot

NP/12/0055 – Newid defnydd, ymestyn, a dymchwel yn rhannol yr hen Cambrian Hotel – Cambrian Hotel, Cambrian Terrace, Saundersfoot

NP/11/433 – Preswylfa amaethyddol barhaol ar ffurf caban pren (ôl-weithredol). – Fferm Ffynnonddofn, Trefdraeth

NP/12/0120 – Newid defnydd y tir garddwriaethol yn lle parcio cerbydau masnachol a chlos storio. Gosod cynhwysydd i’w ddefnyddio yn storfa ar gyfer adeiladwyr a chodi cloddiau mewnol i derfynau de-orllewinol a gogledd-orllewinol y tir – Tir ger Bethesda Manse, Narberth Road, Saundersfoot

NP/12/0148 – Creu tramwyfa yn fynediad gwastad, ac ar gyfer cerbydau, at y breswylfa – 157, Castle Way, Dale, Haverfordwest

NP/12/0097 – Dymchwel y caffi presennol – Wavecrest Cafe, Angle, Penfro

NP/12/0205 – Dymchwel adeilad presennol y caffi a chodi adeilad newydd yn ei le ar gyfer y caffi – Wavecrest Cafe, Angle, Penfro

NP/12/0155 – Helaethu’r breswylfa ac addasu’r garej a’r gweithdy – The Campions, Nolton Haven

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar apeliadau

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

Dydd Mercher, 13 Mehefin 2012

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Dydd Mercher, 16 Mai 2012

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar:
a. 21ain o Fawrth 2012
b. 2ail o Ebrill 2012 – Ymweliad Safle

4. Cytuno ymateb yr Awdurdod i ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ar Gynllunio ar gyfer Cynaliadwyedd – y rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy

5. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

6. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/11/527 Gosod tyrbin gwynt 15 cilowat, sylfaen cysylltiedig a chebl o dan y ddaear – Philbeach Farm, Dale, Hwlffordd

NP/12/0133 Codi tyrbin gwynt ag uchder both o 48 metr a chyfanswm uchder hyd at frig y llafnau o 64.7 metr – Trelessy Farm, Llanrath

NP/12/0025 Newid y defnydd ac addasu adeiladau segur yr ysgol breifat yn westy, gan gynnwys helaethu’r adeiladau presennol, dymchwel yr ystafelloedd dosbarth yn rhannol ac yn llwyr, adeiladu adeilad newydd ar gyfer ystafell beiriannau, lleoedd parcio yn gysylltiedig – Ysgol Netherwood, Saundersfoot

NP/12/0027 Newid y defnydd ac addasu adeiladau segur yr ysgol breifat yn westy, gan gynnwys helaethu’r adeiladau presennol, dymchwel yr ystafelloedd dosbarth yn rhannol ac yn llwyr, adeiladu adeilad newydd ar gyfer ystafell beiriannau, lleoedd parcio yn gysylltiedig – Ysgol Netherwood, Saundersfoot

NP/12/0086 Darparu lleoedd parcio oddi ar y stryd i 2 gar gan gynnwys cael gwared ar ran o’r wal gerrig gan ailadeiladu’r wal ynghyd â lleiniau gwelededd, y gwaith adeiladu cysylltiedig gan gynnwys gostwng lefel y cyrbau. – Hill Cottage, Heywood Lane, Dinbych-y-pysgod

NP/12/0116 Ffenestri dormer newydd yn y cefn ac yn y tu blaen – The Moorings, Fort Road, Solfach, Hwlfordd

NP/12/0157 Adeiladu wal glan y dŵr newydd yn lle’r hen un gyda ramp mynediad – Ferryway, The Alley, Cosheston, Doc Penfro

NP/12/0095 Newid y breswylfa bresennol i greu dormer newydd yn y cefn – Pattys, Little Haven, Hwlfordd

NP/12/0158 Addasu a helaethu’r bwthyn a thŷ allan presennol i greu preswylfa â dwy ystafell wely – Penbanc, Brynberian, Crosswell

NP/12/0110 Newid y llawr cyntaf a’r ail lawr, sy’n dafarn ac yn fwyty ar hyn o bryd (ac sydd â defnyddiau preswyl ategol), yn 3 fflat (2 fflat ag un ystafell wely ac 1 fflat ddeulawr â dwy ystafell – Sun Inn, 24 Stryd Fawr, Dinbych-y-pysgod

NP/12/0111 Newid y llawr cyntaf a’r ail lawr, sy’n dafarn ac yn fwyty ar hyn o bryd (ac sydd â defnyddiau preswyl ategol), yn 3 fflat (2 fflat un ystafell wely ac 1 fflat ddeulawr â dwy ystafell wely), ynghyd â seler i gadw pethau ac addasiadau mewnol ac allanol cys – Sun Inn, 24 Stryd Fawr, Dinbych-y-pysgod

NP/12/0049 Dymchwel y ganolfan ymwelwyr bresennol, estyniad a newid y defnydd a wneir o’r storfa bresennol i ddarparu derbynfa i’r ymwelwyr, siop a thoiled a’r tirweddu sy’n gysylltiedig â hynny. – Castell Caeriw, Birds Lane, Caeriw, Dinbych-y-pysgod

NP/12/0050 Rhoi wyneb newydd ar y maes parcio – Maes Parcio PCAP Castell Caeriw, Caeriw, Dinbych-y-pysgod

8. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion sy’n ymwneud â gorfodaeth

9. Nodi adroddiadau y Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

10. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 21 Mawrth 2012

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 22ain o Chwefror, 2012

4. Derbyn cyflwyniad gan Mr Andrew Armour ar Anheddau Parod – Rhagarweiniad i Adeiladwaith ‘Huf Haus’.

5. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

6. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/11/370 Newid defnydd er mwyn darparu byncws a meysydd gwasanaeth ategol, cyfleusterau parcio a chyfleusterau ar gyfer tywydd gwlyb – Pwllcaerog, Berea, Hwlffordd

NP/11/407 Ysgubor amaethyddol a defnydd addysgol ategol – Fachongle Isaf, Cilgwyn, Trefdraeth

NP/11/527 Gosod tyrbin gwynt 15 cilowat, sylfaen cysylltiedig a chebl o dan y ddaear – Philbeach Farm, Dale, Hwlffordd

NP/12/0048 To, ffenestri a drysau yn lle’r rhai presennol, Neuadd Fach Castell Caeriw – Castell Caeriw, Birds Lane, Caeriw

NP/12/0101 Newid a helaethu, ffenestri dormer yn lle’r rhai presennol a goleuadau to newydd – Vine Cottage, Goat Street, Trefdraeth

NP/12/0107 Caniatâd dros dro ar gyfer llogi sunloungers, cadeiriau cynfas ac atalfeydd gwynt am gyfnod o 3 blynedd – Y Llithrfa, Traeth Porth Mawr, Tyddewi

NP/12/0114 Panel deunydd esboniadol – Safle Picnic, Skrinkle Haven, Maenorbyr

8. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion sy’n ymwneud â gorfodaeth

9. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

10. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.
2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.
3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.
4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.
5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.
6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 22 Chwefror 2012

Lawrlwythwch y cofnodion

NODIR: CYNHELIR Y CYFARFOD HWN YN Y CLEDDAU BRIDGE HOTEL, ESSEX ROAD, DOC PENFRO, SA72 6EG

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25ain Ionawr, 2012.

4. Ystyried ymateb yr Awdurdod i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ddiwygiadau i Bennod 7 o Bolisi Cynllunio Cymru – Cynnal yr Economi (Adroddiad y Swyddog Cynllunio (Cynlluniau Datblygu) yn amgaeedig).

5. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

6. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/11/398 Datblygiad back ei effaith ar 6 hectar o dir amaethyddol a choetir – Tir ger Binchurn Farm, Trefin, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 5AE

NP/12/0019 Amrywio amodau 2 ac 14 o geisiadau NP/11/068 a NP/11/069 er mwyn caniatáu defnydd A1 (adwerthu), A2 (ariannol) a A3 (bwyd a diod) – Royal Playhouse Cinema, White Lion Street, Tenby, Pembrokeshire, SA70 7ET

NP/11/503 Yn y cefn, estyniad deulawr a ffenestr ddormer yn y cefn ar oleddf presennol y to. – Roseneath Terrace, Dinas Cross, Newport, Pembrokeshire, SA42 0XB

NP/11/520 Dymchwel y portsh presennol y tu blaen ac adeiladu estyniad unllawr mwy o faint yn ei le. – Corrymore, Serpentine Road, Tenby, Pembrokeshire, SA70 8DD

8. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion sy’n ymwneud â gorfodaeth

9. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

10. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor
NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

 

Dydd Mercher, 25 Ionawr 2012

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar yr:
(a) 14eg o Ragfyr 2011
(b) 9fed o Ionawr 2012

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/11/327 Annedd newydd â chais am gymeradwyaeth i fynedfa yn unig – tir gyferbyn â’r Gorlan, Glan-rhyd, Aberteifi, Sir Benfro
NP/11/425
Newid defnydd o ddefnydd garddwriaethol i safle parcio cerbydau masnachol a lle storio, lleoli cynhwysydd a ddefnyddir i storio deunydd adeiladu, a chodi byndiau ar ffin y de-orllewin a’r gogledd-orllewin – tir sy’n ffinio â Mans Bethesda, Heol Arberth, Saundersfoot, Sir Benfro
NP/11/435
Gwaith newid ac ail-fodelu gan gynnwys codi cyntedd ffrynt newydd a tho ar oledd dros y ffenestri bae, y cyfan o orffeniad llechen naturiol: mewn-lenwi iard fach yn y cefn ac ymestyn to gwastad dros yr ardal honno; gwaredu ffenestr yr ystafell wely yn y cefn ac yn ei lle gosod ffenestr fae onglog newydd; lleihau maint y to fflat a gosod paneli ffotofoltaidd – 6, Heol Sain Ffraid, Little Haven, Hwlffordd, Sir Benfro
NP/11/471
Estyniad i’r gegin – Highway, Trefdraeth, Sir Benfro
NP/11/472
Estyniad i’r gegin – Highway, Trefdraeth, Sir Benfro
NP/11/487
Sied amaethyddol â phaneli haul i storio bwyd anifeiliaid a pheirannau fferm – Fferm Mullock, Dale
NP/11/511 – Cais yw hwn am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon a wneir o dan Adran 191 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y’i diwygiwyd) ar gyfer defnydd a wneir ar hyn o bryd ar y safle a elwir yn 33 Stryd yr Afr fel un tŷ sengl.

7. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion sy’n ymwneud â gorfodaeth.

8. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

9. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion
cynllunio eraill

10. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

 

Dydd Mercher, 14 Rhagfyr 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 16eg o Dachwedd 2011

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/11/398 Datblygiad back ei effaith ar 6 hectar o dir amaethyddol a choetir – Tir ger Binchurn Farm, Trefin, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 5AE
NP/11/403 Estyniad deulawr a llofft stabl/garej – The Old Post, 145 Castle Way, Dale, Hwlffordd, Sir Benfro, SA68 OPN
NP/11/404 The Old Post, 145 Castle Way, Dale, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3RN – Estyniad deulawr a llofft stabl/garej
NP/11/410 Cais ol-weithredol ar gyfer cadw’r sied ardd a chynnig i gynyddu goleddf y to – Fernhill, Mill Lane, Trefdaeth, Sir Benfro, SA42 OQT
NP/11/411 Ailddatblygu’r safle. Adeiladu dwy fflat newydd uwchben y lle adwerthu – 34-36 Stryd Fawr, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6SD
NP/11/419 Trosi, ailadeiladu ac estyniadau i adeilad i greu dwy ystafell wely annedd – Penbanc Cottage, Brynberian, Crosswell, Sir Benfro, SA41 3TQ

7. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar y materion canlynol sy’n ymwneud â gorfodaeth:

EC05/069 Carafan Sefydlog heb ganiatâd – Cae ger Clegyr Boia, Tyddewi, SA62 6RS

8. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

9. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 16 Tachwedd 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar
a) 19eg o Hydref 2011
b) 31ain o Hydref 2011

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/11/327 Preswylfa newydd a chais am gymeradwyo mynediad yn unig – Tir gyferbyn ag Y Gorlan, Glan-rhyd, Aberteifi, Sir Benfro, SA43 3PA

NP/11/352 Estyniad ar y llawr gwaelod yng nghefn yr adeilad ac estyniad i’r seler yng nghefn yr adeilad. – Stackpole Inn, Jasons Corner, Ystagbwll, Penfro, Sir Benfro, SA71 5DF

NP/11/349 Estyniad ar y llawr gwaelod yng nghefn yr adeilad er mwyn darparu cegin mwy o faint ac ardal fwyta ac estyniad i’r seler bresennol yng nghefn yr adeilad. – Stackpole Inn, Jasons Corner, Ystagbwll, Penfro, Sir Benfro, SA71 5DF

NP/11/380 Gosod 2 banel ar gyfer deunydd esboniadol. – The Promenade a The Plantation, Sandy Hill Road, Saundersfoot, Sir Benfro

NP/11/386 Cadw’r caban pren symudol ategol (ôl-weithredol) – Monkhaven Manor, Llanismel, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3TH

NP/11/391 Gosod uned echdynnu awyrell fecanyddol newydd ar gyfer y gegin. – Hope & Anchor, St Julians Street, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7AX

NP/11/392 Gosod uned echdynnu awyrell fecanyddol newydd ar gyfer y gegin. – Hope & Anchor, St Julians Street, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7AX

7. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar y materion canlynol sy’n ymwneud â gorfodaeth

8. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

9. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

10. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

 

 

Dydd Mercher, 19 Hydref 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21ain o Fedi, 2011.

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

08/434 Dymchwel tylcau moch; helaethu ysgubor, beudy a buarth; tylcau moch, a ffurfio cloddiau a thanciau slyri – Llethr, Cwm Gwaun

NP/11/297 Newid defnydd y tir amaethyddol i fod yn ardd. – Silk Purse, Whitehall Farm, Angle Village, Angle, Penfro, Sir Benfro, SA71 5AT

NP/11/312 Gosod 4 cynhwysydd storio nitrogen hylifol ac anweddwyr. – South Hook LNG Terminal, Dale Road, Herbrandston

NP/11/321 Newid Defnydd yn Fridfa Geffylau/Stablau/Swyddfa/ Storfeydd – Hen Treferfyn, Berea, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6DH

NP/11/327 Preswylfa newydd a chais am gymeradwyo mynediad yn unig – Tir gyferbyn ag Y Gorlan, Glan-rhyd, Aberteifi, Sir Benfro, SA43 3PA

NP/11/337 Adeiladu tŷ gwydr – The Manse, Cresswell Quay, Cilgeti, Sir Benfro, SA68 0TE

NP/11/343 Gosod adeilad modiwlaidd deulawr â gorchudd dur er mwyn darparu lle gweinyddol dros dro am gyfnod o 5 mlynedd ar gyfer contractwyr craidd ar y safle. Bydd yn cynnwys tair ystafell gyfarfod, swyddfeydd, ffreutur, ystafell sychu/cypyrddau cloi, storfa glan – South Hook LNG Terminal, Dale Road, Herbrandston, Aberdaugleddau, Sir Benfro, SA73 3SU

NP/11/347 Adeiladu wal glan y dŵr newydd yn lle’r hen un gyda ramp mynediad a chodi canopi sy’n agor dros y doc sych presennol â theras. – Ferryway, The Alley, Cosheston, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 4TY

NP/11/356 Ymestyn y maes parcio presennol i gerbydau ac ôl-gerbydau ar gyfer cludo ceffylau – Y Maes Parcio, Amroth, Arberth, Sir Benfro, SA67 8N

7. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar y materion canlynol sy’n ymwneud â gorfodaeth

8. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

9. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

10. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau.

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

 

Dydd Mercher, 21 Medi 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 24ain o Awst 2011

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/11/238 Newid y defnydd o fod yn dir amaethyddol i fod yn ardd ddomestig – Kelpie, Maenorbŷr, Dinbych-y-pysgod,
Sir Benfro, SA70 7SX
NP/11/263 Cynnig am Addasu ysgubor (Ysgubor 1) yn Llety Gwyliau – Middle Farm, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6DE
NP/11/273 Lleiniau preswyl a mynediad – Tir ger Landway Farm, Jameston, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 8QH
NP/11/319 Polion yn lle’r hen rhai – Garnallt, Nyfer, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0NA
NP/11/325 Newid cais NP/10/442 a gymeradwywyd eisoes – Sandyways, Trewent Hill, Freshwater East, Penfro,
Sir Benfro, SA71 5LG

7. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar y materion canlynol sy’n ymwneud â gorfodaeth

8. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

9. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion cynllunio eraill

10. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 24 Awst 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf 2011

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/11/206 Estyniad ac Adnewyddu – Fferm Pwll, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0LX
NP/11/223 Estyniad unllawr arfaethedig i greu ystafell aml-bwrpas a swyddfa yn y cartref – Fenton, Gilton Lane, Broadway, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3TX
NP/11/227 Gwaredu’r to presennol a chreu ystafell wely ar y llawr cyntaf – 5, Sandyke Road, Aber Llydan, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3JL
NP/11/224 Preswylfa newydd – West End Bungalow, Marloes, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3BE
NP/11/239 Adeilad amaethyddol newydd ar gyfer da byw – Llanungar Fawr, Solfach, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6UA
NP/11/248 Gosod gwyntyll echdynnu aer a dwythellau (ôl-weithredol) – Old Chemist Inn, Y Strand, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9ET
NP/11/261 Tŷ newydd – Welcome Inn, Castellmartin, Penfro, Sir Benfro, SA71 5HW
NP/11/276 11 preswylfa yn lle’r rhai presennol – Llwyngwair Manor, Trefdraeth
NP/11/290 1 polyn 9 metr newydd ynghyd â’r ceblau cysylltiedig – Rosemary, Trewent Hill, Freshwater East
NP/11/303 Dau bolyn ffôn pren – 11 ac 18, Hunters Park, New Hedges, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 8T

7. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar y materion canlynol sy’n ymwneud â gorfodaeth

8. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

9. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 20 Gorffennaf 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar:
a) 15fed o Fehefin 2011
b) 27ain o Fehefin 2011

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/10/451 Newid a helaethu’r clwb presennola gwella’r ffordd – Meadow House Holiday Park, Summerhill, Amroth
NP/11/180 Lleoli 8 o Fythynnod Pren (ar echel)- Meadow House Holiday Park, Summerhill, Amroth
NP/11/157 Fan gwerthu byrbrydau twym ac oer yn ystod y tymor – Maes Parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Aber Llydan (De), Bosherston
NP/11/160 Preswylfa – The Coach House, Maenorbŷr, Dinbych-y-pysgod,
NP/11/183 Newid defnydd o fod yn Gyfleuster Cynadledda i fod yn 3 Uned Anghenion – Celtic Haven Village, Lydstep, Dinbych-y-pysgod

7. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion sy’n ymwneud â gorfodaeth a materion cynllunio eraill

8. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

9. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

Dydd Mercher, 22 Mehefin 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

Mae’n bleser gennyf eich gwahodd i fynychu’r cyfarfod uchod a gynhelir yn YR YSTAFELL WERDD, SWYDDFEYDD Y PARC CENEDLAETHOL, PARC LLANION, DOC PENFRO, DDYDD MERCHER yr 22ain o FEHEFIN 2011 yn union ar ôl i Gyfarfod Cyffredin Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddod i ben i gyflawni’r gwaith canlynol:

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Cynghorydd SL Hancock
2. Ethol Is-Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiadau derbyniedig: Mrs G Hayward
Cynghorydd P Morgan

Dydd Mercher, 15 Mehefin 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 18fed o Fai 2011

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/10/450 Amrywio amod 1 o NP/320/93 er mwyn newid y defnydd o’r safle o fod ar gyfer 55 carafán deithiol i fod ar gyfer 47 carafán sefydlog – Meadow House, Summerhill, Amroth
NP/10/451 Newid a helaethu’r clwb presennola gwella’r ffordd – Meadow House Holiday Park, Summerhill, Amroth
NP/11/095 Lolfa haul UPVC – Glenbay, 4, Glen Court, Aber Bach, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3UB
NP/11/096 Dileu amod rhif 2 o NP/06/450 – 9, Millmoor Way, Aber Llydan, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3JJ
NP/11/136 Newid defnydd adeilad allanol diangen a’i newid yn llety gwyliau ac addasiadau mewnol – Ger Penrhyn, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0QX
NP/11/155 Dymchwel y wal bresennol yn yr ardd gwrw a gosod slabiau palmantu traddodiadol . – Hope & Anchor, St Julians Street, Dinbych-y-pysgod
NP/11/156 Dymchwel y wal bresennol yn yr ardd gwrw a gosod slabiau palmantu traddodiadol – Hope & Anchor, St Julians Street, Dinbych-y-pysgod
NP/11/180 Newid defnydd yn 8 llety (ar echel) – Meadow House Holiday Park, Summerhill, Amroth

7. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion sy’n ymwneud â gorfodaeth a materion cynllunio eraill

8. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

9. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 18 Mai 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 20fed o Ebrill 2011

4. I nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygiad ynghylch y ceisiadau cynllunio i’w penderfynu a dderbyniwyd gan yr adran Rheoli Datblygiaders y cyfarfod diwethaf

5. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/11/014 Addasu adeilad amaethyddol nad oes ei angen ar gyfer y diben hwnnw mwyach yn gartref preswyl – The Old Cowshed, Butterhill, Llanismel
NP/11/114 Lolfa haul a sièd ardd NP/10/275 – Amrywio amod 2 – Brynmor, Feidr Brenin, Parrog, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0RZ
NP/11/130 Estyniadau arfaethedig – Poultry Court, Ystagbwll, Penfro, Sir Benfro, SA71 5DB
NP/11/147 Dymchwel rhan o’r garej bresennol ac adeiladu estyniad gyda phorth ceir – Crud yr Awel, Feidr Ganol, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0RR

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:
A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 20 Ebrill 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 23ain o Fawrth 2011

4. Nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio sydd wedi eu derbyn gan yr Uned Rheoli Datblygu ers y cyfarfod blaenorol

5. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/10/141 Newidiadau i’r adeilad amaethyddol presennol i ddarparu toiledau a chawodydd parhaol ar gyfer y safle gwersylla a charafanau presennol – Porthclaise Farm, Tyddewi
NP/11/058 Byngalo dormer – ar dir yn Little Castle Grove, Herbrandston
NP/11/091 2 banel newydd ar gyfer deunydd esboniadol – Gwarchodfa Natur Genedlaethol Tŷ Canol, Felindre, Sir Benfr

7. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar y materion canlynol sy’n ymwneud â gorfodaeth

EC06/114 Storio Sied / Chalet mewn gardd a ddefnyddir ar gyfer preswyl – Gors Y Rhos, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6PW
EC10/072 Heb awdurdod caravanal statig – Tir yn Shortlands, Druidston Farm, SA62 3NE
EC10/127 Dyddodi Deunyddiau – Cardigan Bay Holiday Park, Poppit, SA43 3LS
EC11/062 Heb awdurdod yn storio adeilad gweithdy – Fachongle Isaf, Cilgwyn, Trefdraeth, Sir Penfro, SA42 0QR

8. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

9. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

10. Ystyried adroddiad y Swyddog Cadwraeth Adeiladau ar yr Adolygiad o Ardaloedd Cadwraeth ac Ystyried Cyfarwyddiadau Erthygl 4

 

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 23 Mawrth 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 23ain o Chwefror 2011

4. I nodi adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygiad ynghylch y ceisiadau cynllunio i’w penderfynu a dderbyniwyd gan yr adran Rheoli Datblygiaders y cyfarfod diwethaf

5. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:

NP/10/529 Gosod tyrbin gwynt Gaia 11 cilowat 70 metr i’r dwyrain o Victoria Hall. Mae angen sylfaen 5 metr wrth 5 metr a gosod cebl drydanol o dan y ddaear o’r neuadd i’r tyrbin. Ni fydd y sylfaen yn y golwg ar ôl gosod y tyrbin. Bydd y tyrbin yn 18 metr o uchder a gosodir dwy lafn ac iddynt ddiamedr o 13 metr – Victoria Hall, Y Garn

NP/11/014 Conversion of derelict agricultural building to residential home – The Old Cowshed, Butterhill, St Ishmaels

NP/11/026 Garej a thŷ newydd – Welcome Inn, Castlemartin, Penfro, Sîr Benfro, SA71 5HW

NP/11/041 Estyniad unllawr ar y llawr gwaelod i greu portsh. Darparu goleuadau ychwanegol ar gyfer y to. – Sibrwd Y Coed, East Street, Trefdraeth

Adroddiad cyffredinol mewn perthynas â chynlluniau ailddatblygu Dinbych-y-pysgod

NP/11/068 Bwriad i godi 39 o fflatiau gyda llefydd parcio ar y safle a chyfleusterau hamdden gwesty 68 ystafell wely; datblygiad masnachol (3 uned) a sinema yn lle’r un bresennol gyda maes parcio, cyfleusterau gwasanaethu a ffordd fynediad newydd- Royal Gatehouse Hotel, White Lion Street, Dinbych-y-pysgod, Sîr Benfro, SA70 7ET

NP/11/069 Bwriad i godi 39 o fflatiau gyda llefydd parcio ar y safle a chyfleusterau hamdden gwesty 68 ystafell wely; datblygiad masnachol (3 uned) a sinema yn lle’r un bresennol gyda maes parcio, cyfleusterau gwasanaethu a ffordd fynediad newydd- Royal Gatehouse Hotel, White Lion Street, Dinbych-y-pysgod, Sîr Benfro, SA70 7ET

NP/11/064 Dymchwel yr adeiladau presennol. Datblygiad preswyl arfaethedig yn cynnwys 9 o fflatiau hunangynhwysol gyda llefydd parcio a chyfleusterau beiciau, sbwriel, a hamdden ar y safle- Tir yn Clifton Rock, Green Hill Road, Dinbych-y-pysgod, Sîr Benfro, SA70 7LH

NP/11/065 Dymchwel yr adeiladau presennol. Adeiladu 5 o unedau masnachol gydag 14 o unedau preswyl hunangynhwysol uwch eu pennau, ynghyd â chyfleusterau beiciau, sbwriel a hamdden ar y safle – Delphi Apartments, South Parade, Dinbych-y-pysgod, Sîr Benfro, SA70 7DG

NP/11/066 Addasiadau i greu ystafelloedd hunanarlwyo yn y gwesty gyda 3 o unedau masnachol newydd a derbynfa i’r gwesty ar y llawr gwaelod – Royal Lion Hotel, 1, High Street, Dinbych-y-pysgod, Sîr Benfro, SA70 7EX

NP/11/067 Addasiadau i greu ystafelloedd hunanarlwyo yn y gwesty gyda 3 o unedau masnachol newydd a derbynfa i’r gwesty ar y llawr gwaelod – Royal Lion Hotel, 1, High Street, Dinbych-y-pysgod, Sîr Benfro, SA70 7EX

NP/11/070 Dymchwel rhannau o gefn yr adeilad – Royal Lion Hotel, 1, High Street, Dinbych-y-pysgod, Sîr Benfro, SA70 7E

7. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar Apeliadau

8. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion canlynol cynllunio eraill

9. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

NODIADAU:
A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 23 Chwefror 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 26ain o Ionawr 2011

4. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar:

(a) geisiadau cynllunio sydd heb ddod ger bron y Pwyllgor o’r blaen

NP/10/383 – Dymchwel yr hyn sydd yno ac adeiladu 2 siop newydd a 4 fflat wyliau uwch eu pennau, a storfeydd ar wahân, 34 – 36 Stryd Fawr, Tyddewi

(b) faterion sy’n ymwneud â gorfodaeth a materion cynllunio eraill

6. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

7. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar geisiadau y mae gan yr Awdurdod fuddiant ynddynt, ee lle mae APC yn ymgeisydd, neu’n berchen ar y tir sy’n destun y cais

NP/11/010 – Lleoli arwydd a pheiriant talu ac arddangos newydd, Maes Parcio Niwgwl, Niwgwl

8. Ystyried adroddiad y Pennaeth Cynlluniau Datblygu ar yr Ymateb i Ymgynghoriad Cyngor Sir Penfro ar eu Cynllun Datblygu Lleol wedi’i Adneuo (Atodiad A)

NODIADAU:
A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 26 Ionawr 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 15fed o Ragfyr 2010

4. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar geisiadau cynllunio sydd heb ddod ger bron y Pwyllgor o’r blaen:

a) NP/10/484 – Newid y defnydd o fod yn safle busnes fod yn fusnes a fflatiau ymwelwyr, North Beach Cafe, Dinbych-y-pysgod

b) NP/10/508 – Stablau a cherddwr ceffylau newydd ar gyfer y stablau rasio presennol (ailgyflwyno cais NP/10/289)

c) NP/10/511 – 6 phreswylfa, Blockett Farm, Aber Bach

d) NP/10/541 – Mân-newidiadau, Lower Dale Hill, Dale

6. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar faterion sy’n ymwneud â gorfodaeth a materion cynllunio eraill

7. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

8. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar geisiadau y mae gan yr Awdurdod fuddiant ynddynt, ee lle mae APC yn ymgeisydd, neu’n berchen ar y tir sy’n destun y cais:

a) NP/10/510 – Hysbysfwrdd yn lle’r un presennol, Maes Parcio’r Pentref, Trewyddel

b) NP/10/531 – Panel gwybodaeth, Land in front of the tennis courts, nr end of Long Street, Trefdraeth

9. Ystyried adroddiad y Prif Weithredwr

NODIADAU:
A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).

Dydd Mercher, 15 Rhagfyr 2010

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 17eg o Dachwedd 2010

4. Ystyried cyfarwyddyd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch goblygiadau Hawliau Dynol yr adroddiadau ar yr Agenda

5. Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Rheoli Datblygu ar:

(a) geisiadau cynllunio sydd heb ddod ger bron y Pwyllgor o’r blaen

(b) faterion sy’n ymwneud â gorfodaeth a materion cynllunio eraill

6. Derbyn adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu am geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd â hwy ers y cyfarfod blaenorol o dan y cynllun pwerau dirprwyedig a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor

7. Ystyried adroddiad y Pennaeth Rheoli Datblygu ar geisiadau y mae gan yr Awdurdod fuddiant ynddynt, ee lle mae APC yn ymgeisydd, neu’n berchen ar y tir sy’n destun y cais

NODIADAU:
A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol. Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2009-2013.

6. Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn: 0845 345 7275 Est.4840).