Sut i wneud cais

Mae ceisio am nawdd gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn broses syml, ac mae help a chyngor ar gael yn hwylus naill ai ar y wefan hon a/neu trwy gysylltu â ni ar 01646 624800 neu ebostiwch sdf@pembrokeshirecoast.org.uk.

Rydyn ni’n edrych ar geisiadau’n barhaus ac felly nid oes unrhyw ddyddiadau cau ffurfiol ar gyfer cyflwyno ceisiadau, a’r cyntaf i’r felin amdani. Os ydych chi’n credu bod eich syniad prosiect chi yn arddangos agwedd, neu sawl agwedd, ar gynaliadwyedd, dilynwch y camau isod:

  • I ddechrau, trafodwch eich syniadau prosiect gyda swyddogion Awdurdod y Parc Cenedlaethol.
  • Ar ôl y trafodaethau cychwynnol, mae’n debygol y bydd angen i chi ddarparu manylion ysgrifenedig ynghylch eich cynnig, er mwyn i ni allu asesu’r cynnig i weld os yw’n cwrdd â meini prawf y gronfa.
  • Os fydd eich cais yn gymwys ar gyfer nawdd, fe fydd angen i chi gyflwyno cais llawn gan gynnwys atodiad ariannol.

Fe fydd help a chyngor ar gael trwy gydol y broses, a gallwn edrych dros eich cais cyn i chi ei gyflwyno’n derfynol.

Cofiwch: Cysylltwch â ni ar 01646 624800 neu ebostiwch sdf@pembrokeshirecoast.org.uk i drafod eich prosiect cyn anfon cais.

Sustainable Development Fund SDF logo

Sut fydd fy nghais yn cael ei asesu?

Fe fydd Pwyllgor y Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn asesu’ch cais. Mae’r Panel yn cwrdd tua phedair gwaith y flwyddyn, ac fe fyddwch yn cael gwahoddiad i gyflwyno’ch cais – nid yw hyn yn anghenraid, ond mae’n gyfle i chi siarad am ddeg munud am eich prosiect, i helpu’r Pwyllgor i ddeall sut fydd eich prosiect yn gwneud gwahaniaeth.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni ymdrinnir â chais a gyflwynir yn Gymraeg yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.