Grŵp Tanau Gwylltion Sir Benfro

Gall tanau gael effaith dinistriol dros ben ar gefn gwlad, ni weidio ein heconomi, ecoleg, amgylchedd, treftadaeth a chymunedau gwledig. Ond gellir lleihau ar y difrod.

Gallwn helpu, drwy addysg, i gyfyngu ar gychwyn tanau gwyllt, a thrwy reolaeth ymarferol o’r tir gallwn felly leihau ar y difrod posibl.

Mae Grŵp Tanau Gwyllt Sir Benfro yn grŵp a sefydlwyd yn 2013 i fod yn llais dros atal tanau gwyllt yn Sir Benfro.

Nid siop siarad fydd e; bydd y grŵp yn gweithio hefyd gyda pherchnogion tir a chymunedau gyda’r bwriad o gymryd camau cadarnhaol er mwyn gwarchod cefn gwlad Sir Benfro.

Gweinyddir y grŵp gan PLANED (fel rhan o Rwydwaith Amaethyddiaeth Cynaliadwy Sir Benfro).

Controlled burn at Tresinwen

Ein hamcanion cyffredinol yw:

 • Cyfrannu at reolaeth cynaliadwy cefn gwlad Sir Benfro.
 • Hyrwyddo atal tân ymhlith perchnogion tir, cymunedau lleol ac ymwelwyr.
 • Lleihau maint ac effaith tanau gwyllt pan fo’n nhw’n digwydd.
 • Gwella’r cysylltiadau rhwng cymunedau lleol â’r Gwasanaeth Tân ac Achub
 • Adeiladu rhwydwaith gref sy’n annog cydweithio, ac sy’n caniatáu i gymunedau
  gwledig ymgymryd â rôl gweithredol wrth warchod eu hamgylchedd a’u heconomi rhag effaith tanau gwyllt.
 • Bod yn lladmerydd ar faterion yn ymwneud â thanau gwyllt yn Sir Benfro.

Er mwyn i gyrraedd yr amcanion, bydd y grŵp yn:

 • Addysgu a darparu cyngor ar faterion yn ymwneud â thanau gwyllt.
 • Darparu Cynlluniau Rhag Tân a mapiau o ardaloedd gwledig a ddynodwyd yn arbennig.
 • Trefnu hyfforddiant gyda phwyslais arbennig ar arferion gweithio’n ddiogel.
 • Datblygu arferion gweithio ar y cyd ar gyfer holl aelodau’r grŵp.
 • Creu grŵp sy’n ganolbwynt ar gyfer gweithredu fel lladmerydd ar faterion yn ymwneud â thanau gwyllt yn Sir Benfro.
 • Datblygu gweithdrefnau ar y cyd er mwyn datblygu adwaith mwy effeithiol i danau gwyllt.
 • Gweithredu rhaglen codi ymwybyddiaeth sy’n canolbwyntio’n arbennig ar bobl ifanc.
 • Gweithio tuag at sicrhau cyllid lleol, cenedlaethol ac Ewropeaidd er mwyn cefnogi mentrau perthnasol.

Cysylltwch â'r Grŵp

Am ragor o fanylion, cysylltwch â'n Swyddog Gwarchodaeth FfermArwel Evans ar 01646 624948 neu ebostiwch arwele@pembrokeshirecoast.org.uk

Daganfyddwch fwy am gadwraeth