Rheoli Hamdden

Pam mae angen cynllunio ar gyfer hamdden?

Yn ôl ymchwil byd-eang, mae mwynhau gweithgareddau hamdden yn hanfodol i iechyd pobl, yn allweddol i ddatblygiad pobl, yn gostwng ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn meithrin teuluoedd a chymunedau, yn gostwng cost gofal iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a phlismona ac yn gynhyrchydd economaidd pwysig.

Yn adroddiad ‘Gwerthfawrogi Ein Hamgylchedd 2006’, nodwyd hamdden fel elfen sy’n darparu tua chwarter cyfanswm incwm Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae hamdden hefyd yn gyfrifol am bron i hanner allbwn economaidd yr ardal.

helpu gyda’r broses gymhleth o reoli hamdden, a’i ddatblygu, ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mae nifer o brosiectau, partneriaethau a phrosesau ar waith.

Caiff y rhain eu disgrifio yn y Pecyn Cymorth Hamdden ar gyfer Rheoli Cyrchfan ar gyfer Arfordir Penfro ac fe allent gael eu hefelychu mewn ardaloedd eraill o Gymru, gan helpu ymgyrch genedlaethol i reoli cyrchfannau mewn ffordd sy’n annog twf cynaliadwy.

Mae Cynllun Hamdden APCAP a Phrosiect Mapio Gweithgareddau Cymru,  yn rhai o’r prosesau sy’n cael eu defnyddio.

Mae’r teclynnau hyn yn eistedd o fewn Pecyn Cymorth Rheoli Cyrchfannau Cenedlaethol ehangach, sy’n edrych ar ddatblygiad cynaliadwy twristiaeth yng Nghymru.

Gwybodaeth bellach am gadwraeth