Mae hanes cyfoethog Castell a Melin Heli Caeriw’n ymestyn dros 2,000 o flynyddoedd ac yn sôn am farchogion y deyrnas, gorseddwyr brenhinoedd, cynllwynion oes Elisabeth a chwalfa Rhyfel Cartref.

Saif y Castell mewn lleoliad anhygoel yn edrych dros Lyn y Felin sy’n mesur 23 cyfer, ac mae’n un o’r cestyll mwyaf amrywiol ei bensaernïaeth yng Nghymru; yn gaer Normanaidd o’r ochr orllewinol, ac eto’n blasty Elisabethaidd gwych o’r gogledd.

Ar y safle hefyd ceir yr unig Felin Heli sydd wedi’i hadfer yng Nghymru, croes Geltaidd o’r 11eg ganrif, pont ganoloesol a llecyn picnic, i gyd wedi’u cysylltu gan lwybr cylch sy’n filltir o hyd, addas ar gyfer bygis a chadeiriau olwyn, gyda golygfeydd godidog dros Lyn y Felin.

PRISIAU MYNEDIAD

Oedolyn (17+): £7

Plant (4-16): £5

Consesiwn (65+ neu fyfyrwyr gyda thocyn fyfyrwyr dilys): £6

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 plentyn): £20

Tocyn blynyddol/defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr cysylltiedig: Am ddim.

Rydych chi’n gymwys i gael mynediad am ddim os ydych chi:

  • deiliad Tocyn Blynyddol. Os oes gennych Docyn Blynyddol ar gyfer Castell Caeriw/Castell Henllys, dangoswch eich tocyn fel arfer ar ôl cyrraedd. Os hoffech brynu tocyn Blynyddol ffoniwch ni ar 01646 651 782 cyn i chi archebu. Ar hyn o bryd rydym yn ymestyn y dyddiad dod i ben ar tocynnau tymor 2020 dri mis.
  • defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr cysylltiedig. Mae’n ofynnol i ofalwyr ddod ag un o’r eitemau dogfennaeth a ganlyn:
   • Llythyr Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
   • Llythyr Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
   • Llythyr yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
   • Bathodyn Glas (angen ID â llun arno)
   • Llythyr wedi’i lofnodi gan Feddyg Teulu (angen ID â llun arno)
   • Cerdyn Gofalwr/llythyr gan sefydliad Gofalwyr neu Gyngor Sir.

TOCYN BLYNYDDOL

Uwchraddiwch eich tocyn i docyn blwyddyn! Cewch fynd i Gastell Caeriw a Castell Henllys mor aml ag y mynnwch chi mewn cyfnod o 12 mis. Uwchraddiwch ar ddiwrnod eich ymweliad ac fe wnawn ni ad-dalu pris eich tocyn dydd. Mae telerau ac amodau yn berthnasol.

Oedolyn (17+): £16

Plant (4-16): £12

Consesiwn (65+ neu fyfyrwyr gyda thocyn fyfyrwyr dilys): £14

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 plentyn): £45

 

ORIAU AGOR

25 Mawrth 2023 – 5 Tachwedd 2023

Castell ar agor bob dydd 10am – 4.30pm

Felin ar agor bob dydd 11am – 5pm

Ystafell de ar agor bob dydd 10.30am – 4pm

Mae mynediad olaf 30 munud cyn cau

 

HELA CRANCOD AR Y SARN

Mae’r sarn y tu allan i’r Felin yn un o’r llecynnau gorau yn Sir Benfro i ddal crancod!

Oddeutu’r penllanw yw’r amser gorau i granca, pan fydd Llyn y Felin yn llawn.

Gallwch gael popeth sydd ei angen i roi cychwyn arni o Siop y Felin, gan gynnwys hufen iâ!

 

SAFLE CYFEILLGAR I GŴN

Mae croeso i gŵn sy’n ymddwyn yn dda ym mhob man ar y safle ac eithrio’r tu mewn i Ystafell De Nest; cadwch nhw ar dennyn byr os gwelwch yn dda. Gofynnwch yn y dderbynfa os byddwch chi eisiau bag ci.

 

Digwyddiadau

Gweler ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ymlaen ac archebwch ar-lein heddiw.

 

Bwyd a Diod

Ewch i’r adran Siopa a Bwyta i ddarganfod mwy am y dewis gwych o luniaeth sydd ar gael o Ystafell De Nest a’r Felin Heli.

Mae safle picnic ar lan ogleddol Llyn y Felin gyda golygfeydd godidog o’r Castell.

 

Teithiau Tywys

Mae gyda ni raglen o deithiau arbenigol yn ystod y tymor gan gynnwys Teithiau’r Ardd, Teithiau Cymraeg, Cyfrinachau Codi Cestyll, Teithiau Ysbrydion a Theithiau Gyda’r Hwyr ynghyd ag eraill.  Edrychwch ar ein tudalen Digwyddiadau.

 

Hygyrchedd

Mae yna dri man parcio i’r anabl ym mhrif faes parcio’r Castell a pharcio cyfyngedig i bobl anabl yn unig ochr y Felin.

Gellir mynd â chadeiriau olwyn i lawr gwaelod y Castell a’r Felin, y ddwy siop ac Ystafell De Nest. Mae’r llwybr milltir yn addas i gadeiriau olwyn hefyd.

Mae dau dŷ-bach i’r anabl yng Nghanolfan Ymwelwyr y Castell ac yn Lôn y Felin (bydd angen allwedd RADA i’w hagor; holwch yn y Felin). Mae sgwter anabledd ar gael i’w llogi ar gais o Ganolfan Ymwelwyr y Castell (01646 651782).

Polisi mynediad i ofalwyr ac ymwelwyr ag anableddau

Mae Castell a Melin Heli Caeriw yn cynnig 25% oddi ar brisiau mynediad diwrnod safonol i ymwelwyr ag anableddau.

Mae defnyddwyr cadeiriau olwyn yn cael mynediad am ddim.

Bydd un gofalwr cynorthwyol yn cael mynediad am ddim.

Dewch ag un o’r dogfennau canlynol gyda chi:

 • Llythyr Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
 • Llythyr Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
 • Llythyr yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
 • Bathodyn Glas (angen ID â llun arno)
 • Llythyr wedi’i lofnodi gan Feddyg Teulu (angen ID â llun arno)
 • Cerdyn Gofalwr/llythyr gan sefydliad Gofalwyr neu Gyngor Sir.
Mother and daughter at Carew Castle

Toiledau

Mae tŷ bach yng Nghanolfan Ymwelwyr y Castell (Sylwer: does dim tai bach cyhoeddus ym Melin Heli Caeriw).

 

Parcio

Mae digonedd o le parcio di-dâl i geir a bysus ym mhrif faes parcio’r Castell. Mae yna ail faes parcio ar gyfer ceir ar ochr ogleddol Pwll y Felin gyda golygfeydd ysblennydd draw i’r Castell. Mae yna dri man parcio i’r anabl ym mhrif faes parcio’r Castell a pharcio cyfyngedig i bobl anabl yn unig ochr y Felin.