Dogfennau Corfforaethol

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth, polisïau’r llywodraeth ac arfer da, mae angen i’r Awdurdod gynhyrchu’r dogfennau corfforaethol canlynol sy’n nodi’r safonau a/neu’r targedau y bydd yn ceisio cwrdd â nhw.

Presenoldeb Aelodau

Presenoldeb Aelodau ym Mhwyllgorau Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Rheoli Datblygu, Archwilio a Chorfforaethol ac Adolygu Gweithredol 2019/20

Dogfennau Ariannol

Datganiad Drafft o Gyfrifon 2019-20
Adroddiad Cyfrifon 2019-20
Rhybudd archwilio lle mae’r Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi ardystio’r cyfrifon ond nad yw’r corff archwiliedig yn cwrdd ac felly’n methu â chymeradwyo’r cyfrifon
Rhybudd archwilio Cyfrifon 2019-20
Datganiad o Gyfrifon 2018-2019
Datganiad o Gyfrifon 2017-2018
Datganiad o Gyfrifon 2016-2017
Safonau Ariannol: argraffiad diwygiedig 2016
Datganiad o Gyfrifon 2015-2016
Llythyr Archwilio Blynyddol 2015-2016
Datganiad o Gyfrifon 2014-2015

 

Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau Blynyddol (Cynllun Gwella Rhan 1)

Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2020_21
Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2019-20
Fersiwn Cryno – Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2019-20
Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2018-19
Fersiwn Cryno – Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2018-19
Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2017-18
Fersiwn Cryno – Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2017-18Cynllun Corfforaethol 2016-17

 

Adroddiad Blynyddol ar Gyflawni Amcanion Llesiant (Cynllun Gwella Rhan 2)

Cynllun Gwella Rhan 2 ac Adroddiad Blynyddol ar Gyflawni Amcanion Llesiant 2018-19
Cynllun Gwella Rhan 2 ac Adroddiad Blynyddol ar Gyflawni Amcanion Llesiant 2017-18
Cynllun Gwella Rhan 2 ac Adroddiad Blynyddol ar gyflawni Amcanion Llesiant 2016-17

 

Adroddiadau gan Swyddfa Archwilio Cymru

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Adroddiad Gwella Blynyddol 2017-18
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Adroddiad Gwella Blynyddol 2016-17
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

 

Cynllunio

Adroddiad Blynyddol ar Berfformiad Cynllunio 2018-19
Adroddiad Blynyddol ar Berfformiad Cynllunio 2017-18
Adroddiad Blynyddol ar Berfformiad Cynllunio 2016-17
Adroddiad Blynyddol Ar Berfformiad Cynllunio 2015-16
Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio Cymru Gyfan 2017-18

 

Safonau’r Iaith Gymraeg

Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2018-19
Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2017-18
Strategaeth Y Gymraeg 2017-2022
Hysbysiad Cydymffurfio – Adran 44 Mesur Y Gymraeg (Cymru) 2011
Safonau’r Gymraeg: Sylwadau a chwynion

 

Rhyddid Gwybodaeth

Rhyddid Gwybodaeth – Canllaw Cais
Rhyddid Gwybodaeth – Cynllun Cyhoeddi

 

Cynllun Cydraddoldeb a Pholisi Cyfle Cyfartal

Cynllun ac Amcanion Cydraddoldeb 2020-24
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020
Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwyr (Data Agored) 2018-19
Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwyr (Data Agored) 2017-18
Polisi Cyfle Cyfartal

 

Dogfennau Eraill

Dogfen Cyfeirio Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 Adran 6 (Y Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau)
Polisi Amgylcheddol
Cod Llywodraethu Corfforaethol
Polisi Diogelu Data
Polisi Defnyddwyr TGCh

Awdurdod y Parc Cenedlaethol