Parcio

Meysydd Parcio Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rheoli oddeutu 40 o feysydd parcio ac ardaloedd parcio; rydyn ni’n codi tâl mewn 14 o'r rheini ac yn defnyddio'r incwm i gynnal a chadw meysydd parcio a llwybrau’r Parc. Mae'r cyfnod talu yn weithredol rhwng 15 Mawrth a 7 Tachwedd (cynwysedig). Yn ystod y cyfnod hwn bydd rhaid i bob cerbyd naill ai arddangos tocyn Talu ac Arddangos dilys neu Docyn Tymor wedi’i brynu ymlaen llaw. Codir tâl rhwng 9am a 7pm ar bob safle.

Prisiau Talu ac Arddangos (arian parod yn unig) (mae’n rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu, ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio):

 • Hyd at 30 munud: £0 (dim dychwelyd cyn pen 4 awr)
 • Hyd at awr: £1
 • Hyd at ddwy awr: £2
 • Hyd at dair awr: £3
 • Dros dair awr: £5

Tocynnau Tymor a Thocynnau Saith Diwrnod

Mae tocynnau ar gyfer cyfnodau hwy ar gael o bencadlys Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn Noc Penfro. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01646 624800 neu anfonwch neges e-bost at gwybodaeth@pembrokeshirecoast.org.uk.

Tocynnau Tymor wedi’u prynu ymlaen llaw

 • Tocyn Tymor Llawn (i’w ddefnyddio yn unrhyw un o’r meysydd parcio uchod): £70
 • Tocyn Tymor Llawn (i’w ddefnyddio yn un o’r meysydd parcio uchod yn unig): £25
 • Tocyn Saith Diwrnod (i’w ddefnyddio yn unrhyw un o’r meysydd parcio uchod): £30

Newgale Car Park

Nodwch

Bydd unrhyw gerbydau sydd ddim yn arddangos tocyn Talu ac Arddangos dilys, neu docyn wedi’i brynu ymlaen llaw, yn gymwys i gael hysbysiad cosb benodedig gan fod ein meysydd parcio yn cael eu monitro’n rheolaidd gan Swyddogion Gorfodaeth Parcio. Cyfeiriwch at yr arwyddion ar y safleoedd i weld y telerau ac amodau llawn.

Ni chaniateir cysgu dros nos mewn cerbyd ym meysydd parcio’r Awdurdod.  Os byddwch yn gwneud hyn, efallai bydd yn rhaid i chi dalu hysbysiad cosb benodol. Os oes angen llety dros nos arnoch, defnyddiwch gyfleusterau llety lleol ac ystyried yr effaith ar yr amgylchedd ac ar y gymuned leol.​

Codir tâl (arian parod yn unig) yn y meysydd parcio a leolir yn:

 • Llanrath (taliadau'n berthnasol yn fuan)
 • Saundersfoot Regency
 • Penalun (taliadau'n berthnasol yn fuan)
 • Maenorbŷr
 • Freshwater East
 • Bae Gorllewin Angle (taliadau'n berthnasol yn fuan)
 • Little Haven
 • Aberllydan
 • Nolton Haven (taliadau'n berthnasol yn fuan)
 • Niwgwl (Pebbles)
 • Solfach
 • Oriel y Parc, Tyddewi
 • Traeth Mawr, Trefdraeth
 • Traeth Poppit

Bysiau Arfordirol

Oherwydd y sefyllfa bresennol mae angen gwneud nifer o newidiadau i wasanaethau bysiau cyhoeddus yn Sir Benfro.

Darllenwch Fwy

Gwybodaeth am y Parc Cenedlaethol