Mae Caeriw yn croesawu grwpiau ysgol drwy gydol y flwyddyn, gan gyflwyno blasau, arogleuon a golygfeydd bywyd mewn Castell i blant. Mae ein tîm addysg yn cynnig rhaglen amrywiol ar gyfer ysgolion ac yn cwmpasu amrywiaeth o weithgareddau addysg treftadaeth, gan archwilio hanes y Castell a'i drigolion a darparu profiad ymarferol o hanes byw.

Rydym yn mynd â disgyblion yn ôl mewn amser, ac yn eu rhoi ar waith yn coginio yn y ceginau, yn paratoi adloniant ar gyfer gwledd neu atgyweirio muriau’r Castell.

Mae myfyrwyr iau yn defnyddio eu dychymyg i addurno’r Neuadd gyda thapestrïau a blodau, a darganfod sut beth oedd bywyd i drigolion cyffredin a oedd yn gweithio yn y Castell, yn ogystal â sut beth oedd bywyd yr Arglwydd a’i deulu.

Mae’r amrywiaeth eang o weithgareddau sydd ar gael hefyd, yn cynnwys sesiynau adrodd straeon o amgylch tân neu Ysgol Farchogion (holwch am fanylion llawn), lle mae sgweieriaid ifanc yn cael eu profi wrth iddynt ddysgu beth oedd ei angen i ddod yn un o amddiffynwyr y Castell.

Croesewir ymholiadau gan athrawon. Pa un ai a ydych chi’n astudio’r Tuduriaid, Mythau a Chwedlau, Cestyll neu Dyrrau, Tyredau a Thwneli, gallwn ddarparu ar gyfer eich holl ofynion.

Cyfnod Sylfaen (Cyfnod Allweddol 1)

Y Twrnamaint Mawr
Anogir disgyblion i ddefnyddio eu dychymyg wrth i ni fynd â nhw yn ôl mewn amser i 1507 i baratoi’r Castell ar gyfer y Twrnamaint Mawr. Drwy gyfrwng meim rhyngweithiol ac adrodd straeon byddant yn addurno’r Neuadd Fach ac yn paratoi gwledd ac adloniant yn barod i Syr Rhys ap Thomas a’i westeion bonheddig.

Yn addas i rai 5-7 oed.

Bywyd y Castell
Bydd y plant yn cael eu tywys drwy’r Castell i weld sut beth fyddai bywyd yn byw a gweithio mewn castell, cyn iddyn nhw setlo ger y tân am sesiwn adrodd straeon a dysgu mwy am fywyd y Castell, a mythau a chwedlau lleol.

Yn addas i rai 5-7 oed.

 

Iau/Cyfnod Allweddol 2

Hanesion y Tuduriaid
Bydd yr Arglwydd yn cyrraedd y Castell mewn dim o dro! Bydd y disgyblion yn helpu gweision y Castell i baratoi ar gyfer ei gyrhaeddiad, gan roi cynnig ar weithgareddau fel gwehyddu, coginio, gwaith maen, crochenwaith, caligraffeg a pherfformio drama Duduraidd, hyd yn oed!

Yn addas i rai 8-11 oed.

 

Teithiau Tywys
Archwiliwch y tyrau, y neuaddau a’r ystafelloedd wrth i ni ddarlunio darlun bywiog o fywyd yn y Castell ar daith wedi ei thywys.

Yn addas i rai 8-11 oed.

Tudor activities at Carew Castle, Pembrokeshire Coast National Park, Wales, UK

Archebu a chostau

£4.50 fesul plentyn ar gyfer yr holl raglenni addysg

£3.50 fesul plentyn ar gyfer teithiau tywys

Mae isafswm o £75 o dâl archebu yn berthnasol i archebion ysgol.

 

Costau trafnidiaeth

Mae gennym gytundeb gyda rhai cwmnïau bysiau lleol ynghylch costau cludiant.

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu ymweliad ffoniwch 01646 651782 neu ebostiwch ni.