Cwestiynau cyffredin am swyddi

Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Dyma rai cwestiynau a ofynnir amlaf a dderbyniwn gan bobl sy'n dymuno gweithio i'r Awdurdod Parc Cenedlaethol.

C. Ymhle y gallaf gael gwybodaeth am unrhyw swyddi sydd ar gael?

A. Mae gwybodaeth am ein swyddi gwag ar gael ar ein gwefan, ar dudalennau’r cyfryngau cymdeithasol ac yn y Ganolfan Byd Gwaith, ynghyd ag unrhyw gyfryngau arbenigol. Gallwch gofrestru ar gyfer ‘rhybudd swyddi’ ar ein tudalen swyddi gwag cyfredol.

C. Sut mae gwybod a yw’n werth i mi wneud cais?

A. Bydd y disgrifiad swydd yn egluro beth fydd disgwyl i’r person allu gwneud yn y swydd.
Bydd y fanyleb person yn dweud wrthych am y sgiliau, y wybodaeth a’r profiad fydd eu hangen i allu cyflawni’r swydd. Bydd rhai yn hanfodol a rhai yn ddymunol.
Yn eich cais bydd angen i chi nodi sut ydych yn gweddu o leiaf i’r meini prawf hanfodol er mwyn cael eich ystyried. Mae ein swyddi yn aml yn denu cryn ddiddordeb a byddwn yn aml yn derbyn ceisiadau gan bobl sydd hefyd yn gweddu i’r meini prawf dymunol.
Mae’n bwysig iawn eich bod yn dangos sut mae eich profiad yn y gorffennol wedi eich paratoi ar gyfer y meini prawf hanfodol, ac os yn bosibl, y meini prawf dymunol.

C. A allaf anfon fy CV atoch?

A. Peidiwch ag anfon ceisiadau/CV ar hap gan na fedrwn gadw’r manylion hyn ar ffeil. Byddwn ond yn ystyried ceisiadau a anfonir atom ar gyfer swyddi gwag penodol.

C. Mae gennyf anabledd â gofynion penodol.

A. Mae ein system a’n gwybodaeth ar-lein wedi’u dylunio i fod yn hygyrch, fodd bynnag cysylltwch â ni ar 01646 624800 os allwn fod o gymorth gyda threfniadau eraill.

C. Sut mae gwneud cais?

A. Pan fydd swydd wag gyfredol wedi’i rhestru sydd o ddiddordeb i chi, gallwch wneud cais ar-lein.

C. A allaf ddefnyddio’r un cais ar gyfer swydd arall?

A. Mae pob swydd yn wahanol gyda set wahanol o gwestiynau, felly a fyddech gystal â gwneud cais yn benodol ar gyfer pob swydd wag. Mae gwneud cais ar-lein yn drefn gweddol gyflym a syml.

C. Sut fyddaf yn gwybod beth sy’n digwydd i’m cais?

A. Bydd eich cais yn derbyn cydnabyddiaeth yn ddi-oed, a bydd e-byst dilynol ar y camau ar ôl y dyddiad cau, fel arfer cyn pen 2-3 wythnos.

C. Beth fyddwch yn ei wneud â’r wybodaeth bersonol y gofynnwyd amdani? (Monitro Cydraddoldeb)

A. Yn ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-20, mae’r Awdurdod wedi ymrwymo i waredu rhwystrau y gellir eu clustnodi i bobl sy’n defnyddio ei wasanaethau (gan gynnwys cyflogaeth) ac i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei weithlu.
Byddwn yn croesawu eich cydweithrediad yn llenwi pob cwestiwn ar fonitro cydraddoldeb yn ystod y broses o wneud cais ar-lein. Mae’r wybodaeth hon yn gymorth i ni fonitro mynediad i gyflogaeth, clustnodi rhwystrau, ac yn y pendraw i recriwtio pobl dalentog ac amrywiol. Po fwyaf yr ymgeiswyr sy’n rhoi data, gorau oll fydd ein dadansoddiad.
Mae’r wybodaeth a roddwch yn cael ei storio yn ddienw, yn ddiogel ac yn gyfrinachol. Defnyddir y wybodaeth at ddibenion ystadegol a dadansoddi yn unig ac nid yw’n cael ei ddefnyddio yn ystod y broses dewis.

C. A allaf hawlio treuliau cyfweliad?

A. Fel arfer rydym yn cynorthwyo ymgeiswyr gyda’u costau cyfweliad os yw’r siwrnai yn hirach na siwrnai arferol ‘teithio i’r gwaith’.

C. Rwyf wedi colli’r dyddiad cau – a allaf ddal i wneud cais?

A. Yn anffodus, ni fedrwch wneud cais ar ôl y dyddiad cau.

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill e-bostiwch ni; efallai y byddwn yn eu hychwanegu at y dudalen hon.