Cynllunio

ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae Covid-19 wedi cael effaith ar y modd y mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol wedi gallu cynnal ei fusnes, ac mae ein Tîm Cynllunio yn brin o staff ar hyn o bryd. Rydym wrthi yn recriwtio ac yn hyfforddi staff newydd, ond gofynnwn am amynedd wrth inni gyrraedd ein cynhwysedd llawn unwaith eto.

Mae ein gwefan yn gweithredu fel arfer gyda mynediad at agendâu, dogfennau a chofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu, ynghyd â mynediad arferol i’r cyhoedd at fanylion ceisiadau cynllunio.

O 1 Medi 2020 a hyd nes y rhoddir gwybodaeth bellach, ni fyddwn yn gallu cynnig cyngor cynllunio dros y ffôn na drwy’r e-bost, ac ni chynhelir cymorthfeydd cynllunio am y tro. Gwneir hyn i alluogi swyddogion i glirio’r ceisiadau cynllunio a cheisiadau cyn ymgeisio sydd eisoes wedi dod i law o ganlyniad i faterion Covid-19, problemau TG a phrinder staff. Rydym yn adolygu’r gwasanaeth dyletswydd a oedd yn cael ei gynnal yn bersonol yn flaenorol, gyda’r bwriad o ddarparu gwasanaeth mwy hyblyg ac ymatebol, ond mae ein gwasanaeth cyn ymgeisio yn parhau.

Mae cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu bellach yn cael eu cynnal fel cyfarfodydd hybrid a gellir eu gweld trwy ffrwd fideo byw gyda manylion am sut i wylio ar gael ar y tudalen Papurau Pwyllgor.

Gwerthfawrogir yn fawr eich amynedd a’ch dealltwriaeth.


Croeso i dudalennau cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yr Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol.

Mae yma wybodaeth am geisiadau, ffurflenni, cyngor ac unrhyw beth i’w wneud â chynllunio ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Pembrokeshire Coast National Park logo

Chwilio Ceisiadau

Chwilio am geisiadau yn eich ardal a chyflwyno barn ar gynigion cyfredol.

Cyflwyno Cais Cynllunio

Lawrlwythiwch ffurflen gais neu wnewch cais ar-lein drwy’r Porth Cynllunio.

Cyflwyno a/neu rheoli Ymholiad Cyn-Ymgeisio

Rydym yn annog ac yn croesawu’r cyfle i roi cyngor cyn y caiff cais ei wneud. Am ragor o wybodaeth am cyn-ymgeisio cliciwch yma.

Cyngor Cynllunio

Gwybodaeth gefndir a chanllawiau ar y broses gynllunio.

 

The Placemaking Wales Charter Signatory logo

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn un o lofnodwyr Siarter Creu Lleoedd Cymru.

Lawrlwythiadau Cynllunio

Cliciwch y dolenni isod i lawr lwytho dogfennau cynllunio allweddol.