Cynllunio

ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Cynllunio (Gwasanaeth Rheoli Datblygu): Newidiadau i’r gwasanaeth cynllunio yn sgil Covid-19

Mae Covid-19 wedi effeithio ar y ffordd mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn gallu cyflawni ei waith.  Mae’r rhan fwyaf o’n staff yn gweithio gartref erbyn hyn, ac mae’n anodd trefnu cyfarfodydd Pwyllgor er mwyn i Aelodau wneud penderfyniadau ar eitemau heb eu dirprwyo.

Mae hyn yn debygol o arwain at newid yn y gwasanaeth a fydd yn cael ei ddarparu. Rydym am i chi wybod efallai y bydd oedi wrth ymateb i chi wrth i ni addasu i’r arferion gwaith newydd.

Gobeithio eich bod yn deall bod y newidiadau rydym yn delio â nhw yn deillio o ddigwyddiadau nas gwelwyd erioed o’r blaen ledled y byd. Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd a’ch caredigrwydd wrth i chi gysylltu â ni. Mae’r canlynol yn gywir o 20 Mawrth 2020 ymlaen. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru os bydd unrhyw newidiadau.

  • Rydym yn dal yn prosesu ceisiadau cynllunio ond mae’n bosib y byddwn yn cymryd mwy o amser na’r arfer i wneud penderfyniad. Mae’n bosib y byddwn yn aros am ymateb gan ymgyngoreion, felly mewn rhai achosion gall hyn gymryd mwy na’r cyfnod penderfynu o 8 wythnos.
  • Rydym yn dal yn rhoi cyngor cynllunio dros y ffôn a thros e-bost ond mae ein cyfarfodydd wyneb-yn-wyneb a’r cymorthfeydd cynllunio wedi cael eu gohirio am y tro.
  • Rydym yn gohirio cyfarfodydd safle cyn ymgeisio, ond bydd cyngor ysgrifenedig yn cael ei gynnig o hyd. Ond efallai y bydd oedi wrth ymateb i chi.
  • Ni fydd modd i chi ddod i’n swyddfeydd yn Noc Penfro i siarad â chynllunydd nac unrhyw weithiwr arall yn y gwasanaeth cynllunio. Ond gallwch gysylltu â ni drwy anfon eich ymholiad at DC@pembrokeshirecoast.org.uk neu drefnu sgwrs dros y ffôn.
  • Dylid cyfathrebu dros e-bost, oherwydd efallai y bydd oedi wrth gyfathrebu drwy’r post.

Croeso i dudalennau cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yr Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol.

Mae yma wybodaeth am geisiadau, ffurflenni, cyngor ac unrhyw beth i’w wneud â chynllunio ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Pembrokeshire Coast National Park logo

Chwilio Ceisiadau

Chwiliwch am geisiadau yn eich ardal a rhoi eich barn am gynigion presennol.

Cyflwyno Cais Cynllunio

Lawrlwythiwch ffurflen gais neu wnewch cais ar-lein drwy’r Porth Cynllunio.

Cyngor Cynllunio

Gwybodaeth gefndir a chanllawiau ar y broses gynllunio.

 

Oeddech chi'n gwybod?

Wyddoch chi? Yn 2018-19 penderfynodd yr Awdurdod 500 o geisiadau cynllunio, pob un yn cymryd 69 diwrnod ar gyfartaledd, sef wythnos yn gynt na’r amser cyfartalog ar draws Cymru.

Lawrlwythiadau Cynllunio

Cliciwch y dolenni isod i lawr lwytho dogfennau cynllunio allweddol.