Cynllunio

ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Cynllunio (Gwasanaeth Rheoli Datblygu): Newidiadau i’r gwasanaeth cynllunio yn sgil Covid-19

Mae Covid-19 wedi cael effaith ar y modd y mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol wedi gallu cynnal ei fusnes. Mae gwasanaeth cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn wynebu pwysau digynsail oherwydd y cyfyngiadau ar ein gwaith yn ystod y cyfnod clo yn sgîl y Coronafeirws (Covid-19).

Mae’r staff ar hyn o bryd yn gweithio gartref, a chynhelir cyfarfodydd y Pwyllgorau yn rhithiol. Ar hyn o bryd mae nifer enfawr o geisiadau cynllunio wedi pentyrru ac yn aros am sylw, ac mae hyn wedi cael cryn effaith ar y gwasanaeth y gallwn ei gynnig ar hyn o bryd.

O 1 Medi 2020 a hyd nes y rhoddir gwybodaeth bellach, ni fyddwn yn gallu cynnig cyngor cynllunio dros y ffôn na drwy’r e-bost, ac ni chynhelir cymorthfeydd cynllunio am y tro. Gwneir hyn i alluogi swyddogion i glirio’r ceisiadau cynllunio a cheisiadau cyn ymgeisio sydd eisoes wedi dod i law.

Bydd apwyntiadau ar gael, fodd bynnag, i weld dogfennau cynllunio. Mae pob cais cynllunio ers Ebrill 2019 ar gael i’w weld ar ein gwefan trwy’r dudalen Chwilio Ceisiadau Cynllunio, dylech edrych ar geisiadau ar ein gwefan lle bo hynny’n bosibl.

Fel mesur diogelwch ychwanegol, bydd gofyn i’r rheini sy’n defnyddio’r adeilad lanhau eu dwylo wrth fynd i mewn ac allan. Dylai unrhyw un sydd â symptomau Coronafeirws, neu’r rhai y gofynnwyd iddynt hunanynysu, ymatal rhag trefnu apwyntiadau neu geisio ymweld â phencadlys Parc Llanion nes bydd eu cyfnod cwarantin wedi dod i ben.

Mae modd trefnu apwyntiadau i ymweld â phencadlys yr Awdurdod ym Mharc Llanion drwy ffonio 01646 624800 neu drwy anfon e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk.

Gobeithio eich bod yn deall bod y newidiadau hyn yn anorfod oherwydd yr amseroedd digynsail a wynebwn ar hyn o bryd. Gwerthfawrogir yn fawr eich amynedd a’ch dealltwriaeth.


Croeso i dudalennau cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yr Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol.

Mae yma wybodaeth am geisiadau, ffurflenni, cyngor ac unrhyw beth i’w wneud â chynllunio ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Pembrokeshire Coast National Park logo

Chwilio Ceisiadau

Chwiliwch am geisiadau yn eich ardal a rhoi eich barn am gynigion presennol.

Cyflwyno Cais Cynllunio

Lawrlwythiwch ffurflen gais neu wnewch cais ar-lein drwy’r Porth Cynllunio.

Cyngor Cynllunio

Gwybodaeth gefndir a chanllawiau ar y broses gynllunio.

 

Oeddech chi'n gwybod?

Wyddoch chi? Yn 2018-19 penderfynodd yr Awdurdod 500 o geisiadau cynllunio, pob un yn cymryd 69 diwrnod ar gyfartaledd, sef wythnos yn gynt na’r amser cyfartalog ar draws Cymru.

Lawrlwythiadau Cynllunio

Cliciwch y dolenni isod i lawr lwytho dogfennau cynllunio allweddol.