Cynllunio

ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Cynllunio (Gwasanaeth Rheoli Datblygu): Newidiadau i’r gwasanaeth cynllunio yn sgil Covid-19

Mae Covid-19 wedi cael effaith ar y modd y mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol wedi gallu cynnal ei fusnes.

Mae gwasanaeth Rheoli Datblygu yr Awdurdod wedi parhau i weithredu’n ymarferol yn ystod cyfyngiadau’r Coronafeirws. Mae ein gwefan yn gweithredu fel arfer gyda mynediad at agendâu, dogfennau a chofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu, ynghyd â mynediad arferol i’r cyhoedd at fanylion ceisiadau cynllunio.

Bydd pencadlys Parc Llanion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ailagor i aelodau’r cyhoedd ar sail apwyntiadau yn unig ddydd Mercher 2 Medi.

O 1 Medi 2020 a hyd nes y rhoddir gwybodaeth bellach, ni fyddwn yn gallu cynnig cyngor cynllunio dros y ffôn na drwy’r e-bost, ac ni chynhelir cymorthfeydd cynllunio am y tro. Gwneir hyn i alluogi swyddogion i glirio’r ceisiadau cynllunio a cheisiadau cyn ymgeisio sydd eisoes wedi dod i law o ganlyniad i faterion Covid-19 a TG.

Bydd cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli Datblygiad yn cael eu cynnal dros y we a gellir eu gweld drwy ffrwd fideo byw. Mae manylion am sut i’w gwylio ar y wefan.

Nid oes gan staff fynediad i’r swyddfeydd ar hyn o bryd. O ganlyniad, bydd hysbysiadau safle yn cael eu defnyddio fel y prif fath o hysbysebu ar gyfer pob cais yn ystod y cyfnod hwn, yn hytrach na llythyrau uniongyrchol i eiddo cyfagos. Gallwch hefyd weld y rhestrau wythnosol o geisiadau sydd wedi’u cofrestru a’u penderfynu ar-lein.

Gobeithio eich bod yn deall bod y newidiadau hyn yn anorfod oherwydd yr amseroedd digynsail a wynebwn ar hyn o bryd. Gwerthfawrogir yn fawr eich amynedd a’ch dealltwriaeth.


Croeso i dudalennau cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yr Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol.

Mae yma wybodaeth am geisiadau, ffurflenni, cyngor ac unrhyw beth i’w wneud â chynllunio ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Pembrokeshire Coast National Park logo

Chwilio Ceisiadau

Chwiliwch am geisiadau yn eich ardal a rhoi eich barn am gynigion presennol.

Cyflwyno Cais Cynllunio

Lawrlwythiwch ffurflen gais neu wnewch cais ar-lein drwy’r Porth Cynllunio.

Cyngor Cynllunio

Gwybodaeth gefndir a chanllawiau ar y broses gynllunio.

 

Oeddech chi'n gwybod?

Wyddoch chi? Yn 2018-19 penderfynodd yr Awdurdod 500 o geisiadau cynllunio, pob un yn cymryd 69 diwrnod ar gyfartaledd, sef wythnos yn gynt na’r amser cyfartalog ar draws Cymru.

The Placemaking Wales Charter Signatory logo

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn un o lofnodwyr Siarter Creu Lleoedd Cymru.

Lawrlwythiadau Cynllunio

Cliciwch y dolenni isod i lawr lwytho dogfennau cynllunio allweddol.