Diwrnodau Darganfod y Parc Cenedlaethol

Mae ein rhaglen ysgolion ar agor!

Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru i ysgolion, caniateir ymweliadau addysgol bellach – cyhyd â bod asesiadau risg trylwyr ar waith.

 

Cysylltwch â ni

Am fwy o fanylion neu i drefnu’ch ymweliad e-bostiwch ein Parcmon Addysg Tom Bean neu ffoniwch 07976 945245.

Trefnwch ymweliadau â Pharcmon i archwilio cynefinoedd ac amgylcheddau, sy’n addas i ddisgyblion o bob oed. Mae’r pwyslais yn y sesiynau hyn ar ddysgu ymarferol. Anogir dysgwyr i archwilio, cwestiynu a rhesymu, cyn cyfleu’r hyn maen nhw wedi ei ddarganfod yn yr ystafell ddosbarth.

Astudiaethau Cynefinoedd

Archwiliwch gymysgedd cyfoethog o blanhigion ac anifeiliaid mewn cynefin o’ch dewis. Dysgwch sut mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio i gynnal y mannau hyn ar gyfer y dyfodol. Dewiswch o blith amrywiaeth eang o gynefinoedd yn Sir Benfro. Beth am gyfuno dau gynefin yn yr un lleoliad a chymharu a chyferbynnu astudiaethau o’r naill a’r llall? Dewiswch fel y mynnwch oddi ar y rhestr gynefinoedd isod.

 • Coetir
 • Pyllau
 • Dolydd a Bwystfilod Bach
 • Traeth
 • Twyni Tywod
 • Ucheldiroedd
 • Gwrychoedd

Gellir cyflwyno Astudiaethau Cynefinoedd o amrywiaeth o leoliadau ar draws y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys ein canolfannau ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys, Castell a Melin Heli Caeriw ac Oriel y Parc yn Nhyddewi, lle bo’n briodol. Cysylltwch â’r Tîm Darganfod i deilwra diwrnod astudio i ddiwallu anghenion eich disgyblion.

Seal pup on Skomer Island taken by National Park Ranger Chris Taylor

Astudio Afonydd - O'r Tarddiad i'r Môr

Mae’r sesiwn boblogaidd hon yn mynd â dysgwyr ar daith, gan ddilyn afon o’i tharddiad ar Fryniau Preseli at yr arfordir. Wrth oedi mewn sawl lleoliad, bydd y disgyblion yn archwilio’r cylch dŵr, cynefinoedd afonydd, yn mesur llif dŵr ac yn dysgu am y ffordd mae pobl yn defnyddio ac yn rhyngweithio â’r afon.

Gall O’r Tarddiad i’r Môr ddefnyddio afonydd eraill hefyd (e.e. Gwaun, Nyfer, Maenorbŷr) i weddu’r disgyblion a lleoliad eu hysgol.

Bryniau Preseli – Diwrnod ar y Mynydd

Mae hwn yn ddiwrnod ar Fryniau Preseli sy’n dangos beth sy’n gyffredin rhwng holl ardaloedd mynyddig y byd.  Wrth gerdded a mwynhau’r golygfeydd gwych byddwn yn trafod hinsawdd, daeareg, cynefinoedd, ffermio ac effaith dyn ar y dirwedd.

Saffari Morloi

Mae dechrau’r hydref yn nodi un o’r digwyddiadau byd natur mwyaf ar arfordir dramatig Sir Benfro, wrth i gannoedd o forloi llwyd gael eu geni ar draethau anghysbell. Drwy ddewis traethau’n ofalus, mae’r sesiwn yn cynnig cyfle i ddisgyblion edrych yn ddiogel ar y rhai bach ac oedolion, ac arsylwi eu hymddygiad naturiol.  Mae hwn yn gyfle unigryw i ddisgyblion brofi golygfeydd y bydden nhw’n eu gweld ar raglen ddogfen bywyd gwyllt yn unig fel arfer.

Mae ein rhaglen ysgolion ar agor!

Am fwy o fanylion neu i drefnu'ch ymweliad e-bostiwch ein Parcmon Addysg Tom Bean neu ffoniwch 07976 945245.

Fioedd Archebu

 • Hanner diwrnod: £2.50 y plentyn
 • Diwrnod llawn: £4.50 y plentyn.

Nodwch

 • Mae isafswm o £75 o dâl archebu yn berthnasol i archebion ysgol.

Costau Trafnidiaeth

 • Mae gennym gytundeb gyda rhai cwmnïau bysiau lleol ynghylch costau cludiant - cysylltwch â ni am fanylion.