Ffilmio gyda drôn yn y Parc Cenedlaethol

Mae Sir Benfro’n gartref i rai o olygfeydd mwyaf godidog y Deyrnas Unedig ac mae’n ardal â chyfoeth o fywyd gwyllt gan gynnwys cynefinoedd a rhywogaethau sy’n bwysig yn rhyngwladol.

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a’r cylch yn denu miliynau o ymwelwyr bob blwyddyn sy’n mwynhau ystod eang o weithgareddau hamdden yn seiliedig ar ei brydferthwch naturiol, ei fywyd gwyllt a’i dreftadaeth ddiwylliannol.

Trwy ddilyn y cyngor hwn gallwch fwynhau hedfan eich drôn heb dorri’r gyfraith, niweidio bywyd gwyll gwarchodedig nac effeithio ar fwynhad pobl eraill.

 

Cyn i chi ddechrau hedfan

 • Sicrhewch fod gennych yr hyn sydd ei angen arnoch i hedfan yn gyfreithlon trwy ddarllen y canllawiau diweddaraf gan gynnwys The Drone and Model Aircraft Code (yn agor mewn ffenestr newydd) a chanllawiau pellach ar wefan yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA) (yn agor mewn ffenest newydd).
 • Os oes gan eich drôn gamera (oni bai ei fod yn degan) neu’n pwyso 250g neu fwy, yna mae angen i chi gofrestru gyda’r CAA. Mae angen i unrhyw un sy’n hedfan drôn sy’n pwyso 250g neu fwy pasio prawf a chael ID hedfan gan y CAA. Gallwch gofrestru, cael eich ID hedfan a dod o hyd i ragor o wybodaeth drwy fynd i wefan CAA (yn agor mewn ffenestr newydd).
 • Er mwyn diogelu bywyd gwyllt gwarchodedig ac aelodau o’r cyhoedd, ni chaniateir i ddronau gael eu defnyddio at ddibenion hamdden yn atyniadau ymwelwyr yr
  Awdurdod Parc Cenedlaethol:

  • Castell a Melin Heli Caeriw
  • Pentref Oes Haearn Castell Henllys
 • Mae nifer o Barthau Dim Hedfan yn Sir Benfro gan gynnwys Maes Awyr Hwlffordd a’r Meysydd Tanio yng Nghastellmartin, Penalun a Maenorbŷr.
 • Nid yw’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn caniatáu i ddronau gael eu defnyddio ar unrhyw un o’i eiddo heb dderbyn caniatâd penodol.
 • Cyn ffilmio ar dir sydd â dynodiad cadwraeth e.e. safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig (SoDdGA), cysylltwch â Chyfoeth Naturiol Cymru (agor mewn ffenest newydd).

 

Dylech hedfan mewn ffordd gyfrifol

 • Mae’n rhaid eich bod yn gallu gweld eich drôn ar bob amser.
 • Rydych yn gyfrifol am osgoi unrhyw wrthdrawiad ac unrhyw ddifrod neu niwed a achosir i bobl, eiddo a da byw ac am unrhyw atebolrwydd a godir o ganlyniad i’ch gweithredoedd.
 • Cymerwch ofal a sylw ychwanegol wrth weithredu dronau ar hyd llwybrau, traethau ac mewn ardaloedd eraill lle y mae llawer o bobl, yn enwedig yn ystod misoedd
  yr haf.
 • Byddwch yn ymwybodol y gall dronau godi braw ar anifeiliaid felly cymerwch ofal ychwanegol o amgylch ceffylau a’u marchogion.
 • Sicrhewch nad yw eich drôn yn aflonyddu ar dda byw. Cymerwch ofal arbennig o amgylch anifeiliaid yn porthi ger y clogwyni a defaid llawnion.
 • Yn niddordebau diogelwch cyhoeddus, dylech osgoi hedfan dronau mewn ardaloedd lle y mae drôn eisoes yn hedfan.

 

Cadwch eich pellter

 • Peidiwch â hedfan yn uwch na 120m (400 o droedfeddi) i osgoi gwrthdaro ag awyrennau â chriw. Byddwch yn ymwybodol o awyrennau’n hedfan yn isel megis hofrenyddion chwilio ac achub a’r rheiny a ddefnyddir at ddibenion hyfforddiant milwrol.
 • Ni chewch hedfan eich drôn o fewn 150m (500 o droedfeddi) o ‘ardal orlawn’ e.e. ardal breswyl, unrhyw ardal fasnachol neu ardal hamdden. Gall hyn gynnwys traethau yn ystod cyfnodau brig.
 • Ni ddylai eich drôn hedfan o fewn 50m (150 o droedfeddi) o berson, llong neu strwythur. Ni ddylech hedfan dros grwpiau o bobl ar unrhyw uchder.

 

Byddwch yn ystyrgar

 • Dylech barchu preifatrwydd pobl eraill wrth ffilmio gan ddefnyddio eich drôn. Sicrhewch eich bod yn ymwybodol o gyfreithiau’n ymwneud â phreifatrwydd a’r Ddeddf Diogelu Data i sicrhau nad ydych yn cyflawni tramgwydd wrth gadw neu rannu lluniau a dynnwyd gan ddefnyddio’r drôn.
 • Dylech barchu hawliau pobl eraill i fwynhau’r Parc Cenedlaethol. Mae pobl yn ymweld ag ef am amrywiaeth o resymau: i wylio bywyd gwyllt, i fwynhau gweithgareddau antur ac i fwynhau heddwch a llonyddwch. Rhowch ystyriaeth i sut mae eich drôn yn effeithio ar brofiad pobl eraill.

 

Diogelwch fywyd gwyllt

 • Mae adar yn nythu, mamaliaid morol megis morloi, adar hirgoes ac adar dŵr oll yn sensitif iawn i aflonyddu.
 • Mae bywyd gwyllt yn enwedig o sensitif yn ystod y tymor paru a hefyd wrth fwydo, wrth glwydo neu wrth orffwys.
 • Mae aflonyddu ar fywyd gwyllt gwarchodedig yn drosedd a gallwch gael eich erlyn o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981.
 • Mae adar yn arbennig o sensitif yn ystod y tymor nythu (1 Mawrth tan 31 Gorffennaf), yn enwedig ar glogwyni lle y daw adar y môr i nythu.
 • Mae morloi yn agored i niwed drwy gydol y flwyddyn. Maent yn dod allan o’r dŵr i roi genedigaeth ar yr arfordir fel arfer o fis Awst tan ddiwedd mis Tachwedd ac eto i fwrw blew o fis Rhagfyr tan fis Ebrill.
 • Gall adar hirgoes ac adar dŵr ymgynnull yn eu niferoedd i fwydo a gorffwys ar y fflatiau tywod neu’r fflatiau llaid ac maent yn agored i niwed ar unrhyw adeg.
 • Os ydych chi’n sylwi ar unrhyw newid mewn ymddygiad anifail rydych chi’n rhy agos a dylech symud i ffwrdd ar unwaith.

 

Aflonyddu ar fywyd gwyllt

 • Gall bywyd gwyllt feddwl bod eich drôn yn rheibiwr. Yn aml, yr arwydd gyntaf o aflonyddu yw bywyd gwyllt yn dod yn ymwybodol o’ch drôn. Mae’r arwyddion hyn yn cynnwys: adar y môr yn estyn eu gyddfau, galwadau o rybudd a morloi’n edrych i fyny i wylio eich drôn. Mae’r rhain yn arwyddion eich bod yn rhy agos. Symudwch eich drôn i ffwrdd a pheidiwch â hedfan yn agosach.
 • Cofiwch, mae’r amser rydych yn ei dreulio’n gwylio eich drôn yn atal anifeiliaid rhag porthi a gorffwys a gofalu am eu hanifeiliaid bach a gall gael effaith ar oroesiad.
 • Mewn achosion lle y ceir achosion difrifol o aflonyddu, gall bwyd gwyllt hedfan ymaith neu symud mewn panig oddi ar glogwyni neu ardaloedd bwydo. Ar siliau sy’n llawn adar y môr yn enwedig gall hyn arwain at golli wyau.
 • Os bydd morloi’n teimlo eu bod dan fygythiad efallai y byddant yn clirio’r traeth ac yn anelu at ddiogelwch y dŵr. Gall hyn effeithio ar siawns oroesi y morloi ifainc cyn iddynt ddatblygu eu croen gwrthddŵr neu yn ystod y cyfnod bwrw blew.
 • Gall hyd yn oed lefelau isel o aflonyddu effeithio ar fywyd gwyllt ac arwain at ddirywio’r llwyddiant paru a gostyngiadau mewn niferoedd poblogaethau.

Defnyddio dronau at ddibenion masnachol

 • Mae’n rhaid eich bod wedi derbyn caniatâd gan y tirfeddiannwr ar gyfer pob ehediad masnachol. Mae’n rhaid i chi gael caniatâd perchennog y tir lle mae’ch drôn yn cychwyn ac yn glanio, ar gyfer pob taith fasnachol. Efallai y byddwch hefyd am geisio caniatâd perchennog y tir yr ydych yn hedfan drosto. Gallwch ddarganfod mwy am berchenogaeth tir ar ein tudalen Gwybodaeth Lleoliad ar gyfer ymholiadau ffilmio.
 • Mae’n rhaid i chi gael yswiriant atebolrwydd trydydd parti os cewch eich talu i dynnu lluniau neu recordio fideo, cynnal arolygon neu ddefnyddio’ch drôn ar gyfer gwaith, megis ar fferm, parc neu ystâd.
 • Cyn ffilmio ar dir sydd â dynodiad cadwraeth e.e. safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig (SoDdGA), cysylltwch â Chyfoeth Naturiol Cymru (agor mewn ffenest newydd).

 

Adrodd achosion o gamddefnyddio dronau

Ffoniwch Heddlu Dyfed-Powys ar 101 i adrodd gofidion ynghylch achosion o gamddefnyddio dronau, neu ewch i wefan Heddlu Dyfed-Powys. (agor mewn ffenest newydd).