Rheoli Coed a Gwrychoedd

Coed, Perthi a Chynllunio

Mae coed yn nodwedd annatod o dirlun y Parc Cenedlaethol a rhaid rhoi sylw neilltuol iddynt wrth ystyried cais cynllunio, a hefyd i'r gwaith cyffredinol o reoli coed a gwrychoedd.

Bydd cais datblygu gyda dyluniad sy’n integreiddio coed a gwrychoedd sydd eisoes ar y safle’n cael ei ystyried yn fwy ffafriol nag un nad yw’n ystyried y coed a’r gwrychoedd sydd yno o gwbl.

Os oes coed aeddfed ar eich tir ac rydych yn meddwl cyflwyno cais cynllunio i Awdurdod y Parc Cenedlaethol neu i wneud gwaith rheoli, dyma restr o’r prif ddogfennau ynghyd â’r wybodaeth a’r canllawiau a allai eich cynorthwyo wrth ystyried coed a gwrychoedd ar eich tir.

Coed

Cais Gorchymyn Diogelu Coed (TPO) ar gyfer gwaith coed

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata Arolwg Ordnans / © Crown copyright and database rights Ordnance Survey 100022534, 2019

Hysbysiad Ardal Gadwraeth i wneud gwaith ar goed

Coed a datblygu

Tirlunio a datblygu

Coed, gwrychoedd, llwyni, blodau gwyllt a gweiriau brodorol

Contractwyr Coed

Gwybodaeth am berllannau

Wardeniaid Coed Sir Benfro

Gwrychoedd

Hysbysiad tynnu gwrych

Cloddiau Sir Benfro