Cynllun Datblygu Lleol 2

CDLl2

Wedi mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol, mae’r Awdurdod wedi’i rwymo’n statudol i adolygu pob mater y mae disgwyl iddynt effeithio ar ddatblygiad ei ardal.

Darpara’r Cynllun Datblygu Lleol y fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygiad tir, a’r defnydd ohono, o fewn y Parc Cenedlaethol. Darpara hefyd y cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, rydyn ni’n gyfrifol am baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol a’i ddiweddaru.

Mae’r broses hon yn cynnwys sawl cam, sef paratoi, ymgynghori ac ymgysylltu â’r cyhoedd ac eraill sydd â diddordeb.

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ym mis Medi 2010. Wedi mabwysiadu’r Cynllun, mae’n ddyletswydd ar yr Awdurdod i sicrhau bod y Cynllun Datblygu Lleol yn parhau i fod yn addas at y diben.

Cynigia adran adolygu a monitro’r Cynllun Datblygu Lleol adolygiad llawn o’r Cynllun ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2014-2015. Canlyniad yr adolygiad hwnnw yw bod angen Cynllun newydd yn ei le.