Dringo

Mae clogwyni Sir Benfro ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro o bwys rhyngwladol ar gyfer adar sy’n nythu ar y clogwyni ac maent yn cynnig rhai o’r cyfleoedd gorau yn y wlad ar gyfer dringo clogwyni ger y môr.

Yn y dudalen a’r daflen cyfyngiadau dringo cytun (agor mewn ffenestr newydd) ceir manylion am y cyfyngiadau dringo tymhorol y cytunwyd arnynt i warchod mannau nythu a bwydo. Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau parhad y cytrefi o adar y môr a’r brain coesgoch, hebogiaid tramor a chigfrain sy’n nythu yma.

Mae’r ardaloedd dringo o fewn Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a hefyd yn cynnwys Ardaloedd Gwarchod Arbennig Ewropeaidd. Gweler y ‘Green Guide’ i ddringo (agor mewn ffenestr newydd) sydd ar wefan Cyngor Mynydda Prydain.

Cyfyngiadau Dringo Cytun 2024

Gwybodaeth i ddringwyr

Maestir y Dwyrain – (Tir y WA)

 • Edrychwch ar yr hysbysfyrddau bob dydd cyn dechrau dringo (lawrlwythwch y taflen i weld y map – agor yn ffenestr newydd).Bydd y rhain yn dangos y newidiadau diweddaraf yn ystod y tymor.
 • Dim ond pan na fydd tanio ar y maestir y gellir cael mynediad –edrychwch yn y papurau newydd lleol neu ffoniwch y llinell wybodaeth 24awr. Ffôn 01646 662367
 • Peidiwch â dringo rhwng yr arwyddion coch yn ystod adegau o gyfyngiad.
 • Cofiwch osgoi mannau o dyfiant – mae’r blodau ar y clogwyni yn cynnwys rhai o rywogaethau mwyaf prin y wlad.
 • Peidiwch â chysylltu belaiau i eiddo’r weinyddiaeth amddiffyn na rhoi unrhyw bolion newydd oherwydd y risg o ordnans heb ei ffrwydro ac am resymau cadwraethol.
 • Ni chaniateir dringo clogwyn y capel ar unrhyw adeg (Diogelwch y cyhoedd).

Maestir y Gorllewin – (Tir y WA)

Mynediad trwy ganiatâd y Weinyddiaeth Amddiffyn yn unig. Mae angen i ddringwyr fynychu briffio a sicrhau trwydded. Am wybodaeth bellach a’r dyddiadau briffio a fyddech gystal, os gwelwch yn dda, ewch i wefan y BMC (agor yn ffenestr newydd).

 

Pentir Lydstep

Efallai y bydd cyfyngiadau ar ddringo yn ‘Mother Carey’s Kitchen’ (‘Inner Space’ i ‘Star Gate’) a ‘The Chimney’. Am fwy o fanylion cysylltwch â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu ewch i wefan Cyngor Mynydda Prydain.

 

Gogledd Sir Benfro

 • Needle Rock, Fishguard – 1 Mawrth hyd nes 1 Awst.
 • Cyfyngiad Llech Dafad – 1 Mawrth hyd nes 1 Awst.
 • Cyfyngiad Penbwchdy – 1 Mawrth hyd nes 1 Awst.
 • Abercastell – Ynys Deullyn cliffs -clogwyni Ynys Deullyn – Fe gyfyngir ar y safle os bydd adar yn nythu yma. Edrychwch am arwyddion ar ben y clogwyni.
 • Mur Cenhinen – fe gyfyngir ar y safle os bydd adar yn nythu yma. Edrychwch ar Gronfa Ddata Mynediad Rhanbarthol CMP.
 • Ogof Mrs Morgan – 1 Mawrth hyd nes 1 Awst.
 • Dinas Fach (rhwng Solfach a Niwgwl) – 1 Mawrth hyd nes 1 Awst.

 

Y cyfyngiadau dringo tymhorol y cyntunwyd arnynt

Cytunwyd ar y cyfyngiadau hyn rhwng CMP, y Clwb Dringo Sir Benfro, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y Weinyddiaeth Amddiffyn, Grŵp Siarter Awyr Agored Sir Benfro, Cyfoeth Naturiol Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Byddant yn cael eu hadolygu’n flynyddol fel rhan o’r broses o gyd-gysylltu rhwng yr holl gyrff perthnasol. Gofynnir i’r holl ddringwyr gadw at y cyfyngiadau hyn.

Dangosir ar y map ar ba adeg o’r flwyddyn y mae’r cyfyngiadau mewn grym. Mae ogofâu ar arfordir sir Benfro yn cynnwys bywyd gwyllt, daeareg ac archaeoleg prin a sensitif. Dylid osgoi mynd i mewn iddynt.

 

Gwybodaeth bellach

Gellir cael gwybodaeth bellach ynghylch y cyfyngiadau dringo cytûn oddi wrth: