Gwirfoddoli Ymarferol/Cadwraethol

Os ydych chi'n hoffi gweithio gyda phobl a mwynhau cael eich dwylo'n fudr, gallai'r rolau hyn fod o ddiddordeb i chi.

Wardeiniaid Gwirfoddol

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cael cymorth amhrisiadwy gan grŵp o Wardeiniaid Gwirfoddol sy’n cymryd rhan mewn rhaglen eang o dasgau ymarferol a chadwraethol gyda’u Parcmon lleol yn y Parc Cenedlaethol.  Mae’r wardeiniaid hefyd yn darparu cyswllt gwerthfawr â chymunedau lleol ac yn aml maen nhw’n cynnig syniadau ar gyfer gwaith y Parc Cenedlaethol yn y dyfodol.

Mae tasgau’r Wardeiniaid Gwirfoddol yn cynnwys:

  • Clirio a llosgi prysgoed ar safleoedd cadwraeth
  • Cynnal a chadw hawliau tramwy; torri llystyfiant, agor ffosydd, cynnal a chadw pontydd, gosod clwydi, arwyddion a grisiau
  • Plannu coed a chynnal a chadw coed
  • Rheoli rhywogaethau goresgynnol; tynnu Jac y Neidiwr (Himalayan Balsam), torri a llosgi rhododendron
  • Codi perthi a gwaith ffensio
  • Codi sbwriel a chlirio blerwch
  • Monitro cyflwr llwybrau troed neu safleoedd
  • Helpu i gynnal arolygon o fywyd gwyllt, ymwelwyr neu rywogaethau goresgynnol.

Llwybrau

Mae Llwybrau yn cael ei redeg gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, a’i nod yw helpu mwy o bobl i dreulio amser yn yr awyr agored drwy ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddi a dysgu yn y Parc Cenedlaethol a’r cyffiniau.

Mae’r prosiect wedi cael ei ddylunio i gael gwared â rai o’r rhwystrau sy’n wynebu pobl ifanc sydd eisiau mynd allan ac archwilio cefn gwlad yn lleol, ac mae’n darparu trafnidiaeth ar gyfer nifer o’r gweithgareddau.

Mae gwirfoddolwyr Llwybrau yn mynd i’r afael â thasgau ymarferol, sy’n cynnwys trwsio llwybrau troed, gosod perthi, rheoli glaswelltir a choetir, a phrosiectau cadwraethol eraill o amgylch Sir Benfro. Dyw’r gwaith ddim yn gorfforol i gyd – mae amser i gael dysglaid ac ymlacio os oes angen.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â Llwybrau fel unigolyn, cysylltwch â Tom Iggleden ar  TomI@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffoniwch 07866 771190.

Os ydych chi’n grŵp neu’n sefydliad sydd â diddordeb mewn ymuno â Llwybrau, cysylltwch â Tom Moses ar TomM@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffoniwch 07773 788205.

Pathways volunteers working on a bridge at Brandy Brook, Pembrokeshire Coast National Park, Wales, UK

Cynllun Cynaliadwy Rhywogaethau Estron Goresgynnol Pwyth mewn Pryd

Y bwriad yw lleihau niferoedd y rhywogaethau goresgynnol yn sylweddol – yn benodol Jac y Neidiwr (Himalayan Balsam), rhododendron a Chlymog Japan (Japanese Knotweed) yn y Parc Cenedlaethol a’r cyffiniau.

Bydd y cynllun yn canolbwyntio ar Gors Castellmartin (y nant sy’n llifo i Freshwater West) ac Afon Clydach yng ngogledd Sir Benfro.

Tasg fawr yw cael gwared ar rywogaethau goresgynnol, felly byddai’n addas i grwpiau cymunedol o fewn ardaloedd y prosiect.  Byddem ni’n ddiolchgar o gael cymorth gan unigolion hefyd.  Bydd tasgau’n cael eu gosod ar gyfer y gwaith ymarferol, ond hefyd ar gyfer cofnodi data a chynnal arolygon ecolegol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Matt Tebbutt, Cydlynydd Pwyth mewn Pryd ar MatthewT@pembrokeshirecoast.org.uk.

Pembrokeshire Coast National Park Youth Rangers at Penlan Woods, Pembrokeshire Coast National Park, Wales, UK

Parcmyn Ifanc

Os ydych chi rhwng 16 a 25 oed, gallech fod yn Barcmon Ifanc Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a bod yn aelod o dîm deinamig o bobl ifanc sy’n chwarae rhan allweddol mewn amrywiaeth o brosiectau cadwraeth yn ardal Sir Benfro. Byddwch yn dysgu ac yn datblygu sgiliau, yn cyfarfod pobl o’r un anian ac yn cael llawer iawn o hwyl yn yr awyr agored wrth ddarganfod llefydd newydd a gwneud gwahaniaeth i gymunedau Sir Benfro.

Mae gwobrwyon a manteision o fod yn Barcmon Ifanc, ac yn ystod y rhaglen 12 sesiwn byddwch yn cael eich gwahodd i ddigwyddiadau, cyfarfodydd a dathliadau arbennig. Pwy a ŵyr, efallai drwy fod yn Barcmon Ifanc Gwirfoddol byddwch chi’n cael eich rhoi ar y trywydd cywir a thuag at yr yrfa roeddech chi’n gobeithio ei chael.

Os hoffech chi fod yn Barcmon Ifanc, cysylltwch â Tom Moses ar  TomM@pembrokeshirecoast.org.uk neu 07773 788205.

Darganfyddwch fwy am ein rolau gwirfoddol

Mwy am wirfoddoli