Datganiad Hygyrchedd

Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Rydyn ni eisiau i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hyn yn golygu, dylech allu:

  • newid y lliwiau, y lefelau cyferbynnedd a’r ffont
  • nesáu hyd at 400% heb i’r ysgrifen fynd oddi ar y sgrin
  • llywio drwy’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • llywio drwy’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
  • gwrando ar gynnwys y rhan fwyaf o’r wefan drwy ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)
  • Rydyn ni hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar sut i wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydyn ni’n ymwybodol nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

  • ni allwch addasu uchder y llinell na’r bwlch rhwng y testun
  • nid yw’r rhan fwyaf o’r dogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i’r feddalwedd darllenydd sgrin

Adborth a manylion cyswllt

Os ydych angen gwybodaeth am y wefan mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print mawr, fformat hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille, cysylltwch â ni:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi cyn pen pedwar diwrnod gwaith.

 

Riportio problemau hygyrchedd am y wefan hon

Rydyn ni bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn profi unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych yn credu nad ydym yn bodloni ag anghenion hygyrchedd, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion uchod.

 

Yr weithdrefn gorfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn fodlon â sut rydyn ni’n ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

 

Cysylltu â ni dros y ffôn neu drwy ymweld â ni

Mae gan ein swyddfeydd ddolenni sefydlu sain, cysylltwch â ni cyn eich ymweliad os oes gennych unrhyw anghenion ychwanegol.

 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymrwymo i wneud eu gwefan yn hygyrch yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

 

Statws cydymffurfedd

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon 2.1 AA y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, mae hyn oherwydd y diffyg cydymffurfedd a restrir isod.

Diffyg cydymffurfedd â’r rheoliadau hygyrchedd

Problemau â PDFs a dogfennau eraill

Nid yw llawer o’n PDFs a dogfennau hŷn eraill yn bodloni safonau hygyrchedd – er enghraifft, efallai nad ydynt yn hygyrch i ddarllenydd sgrin.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ein gorfodi ni i gywiro ein PDFs na dogfennau eraill a gafodd eu cyhoeddi cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn allweddol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu cywiro’r PDFs sy’n gysylltiedig â rhaglenni cynllunio yn y gorffennol.

Ein nod yw gwneud yn siŵr bod unrhyw ddogfennau newydd y byddwn yn eu cyhoeddi yn bodloni â’r safonau hygyrchedd.

Gwybodaeth ar fapiau

Mae rhywfaint o wybodaeth yn cael ei darparu fel cynnwys mewn map. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant 1.1.1 WCAG 2.1 AA, sef Cynnwys Heb Destun. Ein nod yw cyhoeddi’r holl gynnwys sydd ond ar gael ar ffurf map fel HTML neu os nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn dweud wrthych chi pa ffyrdd eraill gallwch gael mynediad at yr wybodaeth.

Hygyrchedd ein gwefannau eraill a gwasanaethau ar-lein

Rydyn ni’n defnyddio rhywfaint o wasanaethau ar-lein a gwefannau trydydd partïon i ganiatáu i gwsmeriaid ryngweithio a chyfathrebu â ni. Mae’r rhain yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) arolygon ar-lein; fersiwn ar-lein o’n cylchgrawn Coast to Coast; a dod o hyd i wybodaeth gan ddefnyddio mapiau ar-lein.

Nid yw pob un o’r gwefannau a’r gwasanaethau ar-lein hyn yn bodloni â’r safonau angenrheidiol ar gyfer hygyrchedd, a lle nad ydynt, rydyn ni’n ymgysylltu â’n cyflenwyr i geisio cywiro hyn. Ein nod yw cywiro cymaint â phosibl erbyn mis Medi 2020, ond efallai bydd rhywfaint o waith yn dal i fynd rhagddo ar ôl y dyddiad yma.

Wrth gaffael systemau ar-lein a dyluniadau gwefannau newydd, mae bodloni safonau hygyrchedd yn rhan o’r fanyleb, ac rydyn ni’n parhau i weithio gyda chyflenwyr i wneud yn siŵr bod ein gwefannau’n dal i fodloni â’r safonau hyn.

 

Baich anghymesur

Nid ydym wedi dod o hyd i unrhyw beth sy’n faich anghymesur hyd yma, ond rydyn ni’n parhau i werthuso ein gwefannau a byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yma pan fyddwn yn canfod problemau.

 

Cynnwys sydd ddim yn rhan o’r rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Mae rhai o’n PDFs a’n dogfennau Word yn allweddol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym PDFs sy’n cynnwys gwybodaeth am sut gall defnyddwyr gael mynediad at ein gwasanaethau, a ffurflenni wedi’u cyhoeddi fel dogfennau Word. Erbyn mis Medi 2020, ein bwriad yw cywiro’r rhain neu gael tudalennau hygyrch HTML yn eu lle.

Yn ôl y rheoliadau hygyrchedd, nid oes rhaid i ni gywiro PDFs na dogfennau eraill a gafodd eu cyhoeddi cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn allweddol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu cywiro dogfennau sy’n gysylltiedig â Chynllun Datblygu Lleol 1 gan y bydd y cynllun yma’n cael ei ddisodli yn 2020.

Bydd unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd y byddwn yn eu cyhoeddi yn bodloni safonau hygyrchedd.

 

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi ar 20/04/20. Cafodd ei adolygu diwethaf ar 20/04/20.

Cafodd y wefan hon ei phrofi diwethaf ar 20/04/20. Cynhaliwyd y prawf gan staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gan ddefnyddio’r estyniad hygyrchedd ‘Axe’.