Cyngor Cyn-Gwneud-Cais

Cyn i chi wneud cais

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn croesawu ac annog trafodaeth gynnar cyn i ddarpar ddatblygwr neu dirfeddiannwr gyflwyno cais cynllunio ffurfiol i'w ystyried. Bydd y trafodaethau hyn yn rhoi syniad i ymgeiswyr o'r math o wybodaeth sydd ei angen i gefnogi cais.

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn bod pob awdurdod cynllunio’n darparu gwasanaeth cyn-gwneud-cais statudol a bod ffi’n cael ei thalu.  Mae manylion llawn am Wasanaeth Cyn-Gwneud-Cais statudol Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar gael drwy lawrlwytho ein dogfen Canllawiau Cynllunio Cyn-ymgeisio (Rheoli Datblygu).

Mae cyngor cyn-gwneud-cais ar gael drwy lenwi ffurflen cyn-gwneud-cais – gallwch naill ai ei llenwi ar gyfrifiadur neu â llaw. Bydd yr Awdurdod yn ceisio rhoi ymateb ysgrifenedig o fewn 21 diwrnod neu amser arall y bydd efallai’n cael ei gytuno â’r ymgeisydd.

Colourful cottages in St Davids, Pembrokeshire

Pa gyngor fydd yn cael ei roi?

Dylai ymgeisydd sy’n cyflwyno cais datblygu fel deiliad tŷ ddisgwyl derbyn y wybodaeth ganlynol o leiaf yn eu hymateb ysgrifenedig:

  • Hanes cynllunio perthnasol y safle
  • Y polisïau perthnasol yn y cynllun datblygu y bydd y cynnig datblygu’n cael ei asesu yn eu herbyn
  • Canllawiau cynllunio atodol perthnasol
  • Unrhyw ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill
  • Asesiad cychwynnol o’r datblygiad sydd mewn golwg, ar sail y wybodaeth uchod.

Ar gyfer pob cynnig datblygu arall, dylai ymgeiswyr dderbyn yr holl wybodaeth uchod a hefyd a yw’n debygol y gofynnir am gyfraniad o dan Adran 106 neu’r Lefi Seilwaith Cymunedol ynghyd â syniad o faint a sgôp y cyfraniadau hyn.