Ymgynghoriadau Cyhoeddus

Dweud Eich Dweud

Eich Parc chi yw Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Felly, yma yn Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gofynnwn yn aml am eich sylwadau ar y gwaith yr ydym yn ei wneud i helpu sicrhau bod eich Parc chi yn parhau i fod yn lle arbennig y gall pawb ei fwynhau.

Mae eich barn yn helpu llunio siâp ein polisïau a’n canllawiau ar gyfer y dyfodol, ar bopeth o dai i fynediad at Lwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

If you’d like the chance to influence the work that we do then please have a look at what the Pembrokeshire Coast National Park Authority is currently consulting on by clicking the links to the right and below.

Pembrokeshire Coast National Park logo

Ymgynghoriadau Cyfredol

Ymgynghoriad Newidiadau Materion sy’n Codi

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi gwneud diwygiadau i Gynllun Datblygu Lleol 2, yn dilyn Sesiynau Gwrandawiad Archwilio a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf a mis Hydref 2019. Gelwir y diwygiadau hyn yn Newidiadau Materion sy’n Codi (MAC).

Noder mai oherwydd camgymeriad argraffu yn y papur newydd lleol, mae’r cyfnod ymgynghori wedi’i ymestyn. Gallwch nawr gyflwyno cyflwyniadau erbyn 4.30pm ddydd Gwener 13 Mawrth 2020.


Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau drafft

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymgynghori ynghylch ei Gynllun Corfforaethol ac Adnoddau drafft ar gyfer 2020/21, sy’n amlinellu ei brif raglen waith a’i brosiectau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn golygu bod dyletswydd ar yr Awdurdod i nodi ei Amcanion Lles ac i ddangos sut mae’r rhain yn cyfrannu at y saith Amcan Lles a nodir yn y Ddeddf.

Mae’r Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau, y mae bwriad iddo fod yn Gynllun Gwella Blynyddol hefyd, yn nodi’r amcanion hyn ac yn egluro sut bydd gwaith yr Awdurdod yn cyfrannu at yr amcanion hyn.

Dyma’r Amcanion Lles:

  1. Annog a chefnogi’r gwaith o ddatblygu busnesau a chyflogaeth gynaliadwy, yn enwedig ym maes twristiaeth a hamdde
  2. Gwella iechyd ecosystemau’r Parc Cenedlaethol
  3. Galluogi ac annog mwy o bobl i wella eu lles drwy ddefnyddio mwy ar y Parc Cenedlaethol, ni waeth beth yw eu hamgylchiadau
  4. Parhau i sicrhau bod cydraddoldeb wedi’i wreiddio yng ngwaith a diwylliant Awdurdod y Parc Cenedlaethol
  5. Gweithio ochr yn ochr â chymunedau i’w helpu i wneud y mwyaf o Awdurdod y Parc Cenedlaethol
  6. Gwarchod a hyrwyddo’r diwylliant lleol sef iaith, celfyddydau a threftadaeth yr ardal
  7. Sicrhau bod ein gwaith yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i les byd-eang.

Cliciwch y ddolen i weld fersiwn gryno o’r Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2020/21

Mae’r Awdurdod wrthi’n ymgynghori ar y cynllun drafft hwn ac mae’n croesawu sylwadau y gellir eu hanfon yn ysgrifenedig i Barc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY neu ar e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk. Rhaid iddynt gyrraedd cyn 13 Mawrth 2020.