Prosesau Arfarnu

Arfarniadau Amgylcheddol, Cymdeithasol, Economaidd

Arfarniad o Gynaliadwyedd yn cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol

Mae Arfarniad o Gynaliadwyedd yn ofyniad ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol dan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004. Nod yr Arfarniad o Gynaliadwyedd yw sicrhau bod y Cynllun yn cyfrannu at sicrhau Datblygiad Cynaliadwy. Mae Arfarniad o Gynaliadwyedd y Cynllun Datblygu Lleol yn ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol yn unol â Chyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd 2001/42/EC.

Cwmpasu – Mae’r cam hwn ar gau ar gyfer sylwadau

Cam cyntaf Arfarniad o Gynaliadwyedd y Cynllun Datblygu Lleol yw’r cam Cwmpasu sy’n gosod cwmpas yr adroddiad amgylcheddol dilynol o ran y cyd-destun a’r wybodaeth waelodlin.  Mae’r adroddiad Cwmpasu hefyd yn gosod y prif faterion cynaliadwyedd sydd dan ystyriaeth yn yr asesiad a’r meini prawf ar gyfer yr asesiad ei hun.

Adroddiad Cwmpasu

Y Strategaeth a Ffefrir – Mae’r cam hwn ar gau ar gyfer sylwadau

Roedd yr adroddiad cyntaf ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd yn ystyried effeithiau’r cynigion a nodir yn Strategaeth a Ffefrir y Cynllun Datblygu Lleol Newydd ar Amcanion yr Arfarniad o Gynaliadwyedd, a glustnodwyd yn Adroddiad Cwmpasu yr Arfarniad o Gynaliadwyedd Cynllun Datblygu Lleol Newydd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Hefyd mae crynodeb annhechnegol ar gael i hwyluso ymgysylltu.

Y Cynllun Adneuo – Mae’r cam hwn ar gau ar gyfer sylwadau

Mae’r adroddiad ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd Adneuo yn ddiweddariad ar yr Adroddiad Cyntaf ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd, sy’n ymgorffori newidiadau sydd wedi deillio o’r ymgynghori ar yr adroddiad, yn ogystal ag asesu unrhyw bolisïau ac opsiynau newydd sy’n deillio o’r ymgynghori ar y Strategaeth Newydd a Ffefrir.  Hefyd mae’r Arfarniad o Gynaliadwyedd yn cynnwys asesiad o’r dyraniadau tai posibl yn y Cynllun Datblygu Lleol Newydd Adneuo.

Cyflwyniadau/Newidiadau Penodol – Ni ellir gadael sylw mwyach ar gyfer y cyfnod hwn

Arfarniad Cynaliadwyedd Newidiadau Penodol

Arfarniad Cynaliadwyedd – Newidiadau Materion yn Codi

Mabwysiadu Gwerthusiad Cynaliadwy

Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd Terfynol

Mae’r Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd Terfynol yn cyd-fynd â’r Cynllun Datblygu Lleol 2. Gwnaed newidiadau o ganlyniad i’r broses Archwilio. Mae manylion am y newidiadau a’u heffaith ar y Gwerthusiad Cynaliadwyedd ar gael yn yr Atodiad Materion Ynghylch Newidiadau. Nid yw newidiadau i rifo a threfn y polisi yng Nghynllun Datblygu Lleol 2 yn cael eu hadlewyrchu yn nogfen Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd. Cyfeiriwch at y Tabl Trafod wrth ddarllen yr Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd Terfynol

Ni chafwyd unrhyw newidiadau i’r Gwerthusiad Cynaliadwyedd yn ystod cam Newidiadau â Ffocws y broses paratoi cynllun – gweler dolenni uchod

Tabl Trafod

Atodiad Materion Ynghylch Newidiadau

Adroddiad Newidiadau â Ffocws

Cynllun Cyflwyno

Atodiad A Cyflwyno Gwerthuso Polisi Manwl

Atodiad B Cyflwyno Gwerthuso Opsiynau Manwl

Atodiad C Gwerthusiad Dyraniadau Safle

Atodiad D PPP

Atodiad E Llinell Isaf

Asesiad o’r Rheoliadau Cynefinoedd

Mae angen Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd y Cynllun Datblygu Lleol er mwyn sicrhau nad yw’r Cynllun yn cael unrhyw effaith niweidiol ar unrhyw safle Natura 2000 ac i fodloni gofynion Cyfarwyddebau Ewropeaidd 92/43/EEC (Cyfarwyddeb Cynefinoedd) a 79/409/EEC (Cyfarwyddeb Adar).

Mae safleoedd Natura 2000 yn rhwydwaith o safleoedd i amddiffyn cynefinoedd a rhywogaethau sydd o bwysigrwydd Ewropeaidd a ddynodwyd naill ai fel Ardaloedd Cadwraeth Arbennig neu Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig. Gellir cael mwy o wybodaeth ar safleoedd Natura 2000 ar wefan Cydbwyllgor Cadwraeth Natur.

Asesiad o’r Cynllun Adneuo – Mae’r cam hwn ar gau ar gyfer sylwadau

Cyflwyniadau/Newidiadau Penodol – Ni ellir gadael sylw mwyach ar gyfer y cyfnod hwn

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Medi 2018

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd – Materion ynghylch Newidiadau

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Yn ôl y Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyhoeddus mae gofyn i’r Awdurdod roi sylw dyledus i’r angen i waredu gwahaniaethu, hyrwyddo cyfleoedd cyfartal a meithrin perthnasau da rhwng gwahanol gymunedau. Mae hyn yn golygu, yng nghamau ffurfiannol ein polisïau, gweithdrefnau, arfer neu ganllawiau, fod angen i’r Awdurdod ystyried yr effaith y bydd ei benderfyniadau’n ei chael ar bobl sydd wedi eu hamddiffyn dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig, sef oed, rhyw, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, a chrefydd neu gred).

Fe fydd y Cynllun Datblygu Lleol Newydd yn destun Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010, ac mae yna ddau gam i Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb:

 

Mwy am Gynllun Datblygu Lleol 2