Cwestiynau Cyffredin am Lwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro.

A allaf ddod â’m ci gyda mi ar y Llwybr Cenedlaethol?

Croesewir eich ci ar y Llwybr Cenedlaethol. Rydym ni wedi newid llawer o’r camfeydd i giatiau ac rydym ni wedi gosod giatiau ar gyfer cŵn ar rai o’r camfeydd. Fodd bynnag, y mae 16 o gamfeydd lle y bydd yn rhaid i’ch ci ddringo trostyn nhw neu gael ei godi trostyn nhw.

Byddwch yn ymwybodol fod rhai rhannau o’r Llwybr yn pasio drwy dir fferm lle gall fod stoc yn pori.

Mae cyfyngiadau neu gyfyngiadau rhannol ar rai traethau, edrychwch ar yr arwyddion ar y safle am fanylion neu ewch i wefan the Visit Pembrokeshire.

A allaf hawlio tystysgrif am gwblhau Llwybr yr Arfordir i gyd?

Cyn i chi ddechrau, argraffwch ein taflen Her Llwybr yr Arfordir neu casglwch un o Ganolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Nhyddewi.

Unwaith y byddwch chi wedi’i chwblhau, dychwelwch y ffurflen i’r cyfeiriad ar y daflen a byddwn ninnau yn anfon tystysgrif atoch yn rhad ac am ddim. Yn ogystal, gallwch chi ddewis prynu bathodyn brethyn arbennig am £5 sydd ar gael yn unig i’r rhai sy’n cwblhau’r llwybr.

Sut allaf ddod o hyd i lety wrth ymyl y Llwybr Cenedlaethol?

Ewch i wefan National Trails neu wefan Visit Pembrokeshire.

Sut ydw i’n dilyn Llwybr Arfordir Penfro?

Mae digon o arwyddion ymhobman ar Lwybr Arfordir Sir Benfro. Byddwch chi’n gweld y symbol mesen nodweddiadol ar gamfeydd, ar arwyddion ac ar bolion lampau drwy’r trefi. Defnyddir y symbol hwn gan yr holl Lwybrau Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr.

Gall yr arwyddion hefyd gynnwys y geiriau ‘Llwybr yr Arfordir’ a gwybodaeth ynglŷn â phellter a chyrchfannau neu logo Llwybr Arfordir Cymru sy’n dilyn yr un ffordd â’r llwybr.

Pryd yw’r amser gorau o’r flwyddyn i gerdded Llwybr Arfordir Sir Benfro?

Mae gan Lwybr Arfordir Sir Benfro rywbeth i’w gynnig drwy’r flwyddyn, ac mae’n well gan lawer o bobl gerdded pan mae’n oerach yn ystod y gwanwyn neu’r hydref, neu hyd yn oed ar ddyddiau bywiogol yn y gaeaf.

Mae’r amser gorau yn dibynnu llawer arnoch chi, eich diddordebau (gweler isod) ac a ydych chi’n mwynhau’r tymor gwyliau prysur neu a fyddai’n well gennych chi ddod yn ystod y misoedd distawach.

Yn yr haf, gall fod yn anodd dod o hyd i lety, yn arbennig felly am un noson, ac felly, rydych chi’n cael eich cynghori i archebu lle ymhell ymlaen llaw.

Uchafbwyntiau tymhorol:
Adar sy’n mudo – y gwanwyn a’r hydref;
Adar sy’n bridio – y gwanwyn a’r haf;
Blodau gwyllt – ar eu gorau yn ystod Ebrill a Mai;
Morloi bychain – yr hydref.

A allaf gael lluniaeth?

Mae dewis da o dafarndai, caffis, bwytai ayyb yn y trefi a’r pentrefi ar hyd yr arfordir; y mae rhai o’r rhain ar gau yn ystod y gaeaf. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Visit Pembrokeshire.

Mae rhai o rannau eithaf hir o’r llwybr heb bentref sylweddol; dylid cario bwyd a dŵr efo chi ar y rhannau hyn.

A allaf farchogaeth fy ngheffyl neu fy meic ar Lwybr yr Arfordir?

Yn y rhan fwyaf o leoedd – ni allwch chi wneud hyn – y mae rhan fwyaf o Lwybr yr Arfordir ar gael yn unig i bobl sy’n cerdded.

Y mae hyn oherwydd bod bron y cyfan ohono yn llwybr cyhoeddus yn hytrach na llwybr ceffylau cyhoeddus.

Mae llwybr ceffylau rhwng Stack Rocks a San Gofan. Mae rhannau o’r Llwybr rhwng Llanrath a Saundersfoot ar gyfer beiciau.

A oes arwyddion ar gyfer y Llwybr drwy’r trefi?

Ceir nifer o ffyrdd y gallwch chi basio trwy’r trefi, ond y mae gan y llwybr swyddogol arwyddion mesen wen ar gefndir brown, cyfeirbwyntiau mesen werdd a mesen felen, sydd wedi cael eu gosod yn uchel ar bolion lampau ac offer ar y strydoedd.

Byddwch chi angen gwirio eich map yn ofalus er mwyn sicrhau eich bod yn gadael y dref ar ffordd sy’n arwain at y Llwybr.

Pwy piau’r Llwybr?

Mae rhan fwyaf o’r tir y mae Llwybr yr Arfordir yn ei groesi yn eiddo preifat i lawer o wahanol unigolion ac ystadau.

Mae’r Llwybr ei hun yn bennaf yn ‘hawl tramwy’ – sy’n golygu bod gan gerddwyr yr hawl i gerdded ar draws y tir cyn belled â’ch bod yn cadw at y Llwybr.

Dylech chi barchu hawliau’r tirfeddianwyr a’r ffermwyr a gwerthfawrogi mai eich hawliau chi yw defnyddio’r Llwybr.

Beth yw’r record ar gyfer rhedeg ar hyd Llwybr yr Arfordir? Rydw i eisiau ei guro!

Nid ydym ni’n cadw llyfr cofnod, ond deallwn fod y SAS yn gyflym iawn.

Mae Llwybr yr Arfordir yn cael ei reoli ar gyfer cerddwyr ac mae rhedeg yn gwneud torri esgyrn ac anafiadau eraill yn fwy tebygol oherwydd bod llawer o rannau garw, serth arno.

Faint o amser a fydd yn gymryd i mi gerdded y llwybr cyfan?

Mae’r canllawiau swyddogol yn argymell llwybr 12 diwrnod (oddeutu 15 milltir y dydd).

Mae hyn yn gyflymdra heriol dydd ar ôl dydd, ac felly, y mae’n werth cynllunio i gerdded o leiaf 10 milltir y dydd neu ymestyn y daith dros gyfres o ymweliadau.

A allaf ddefnyddio’r Llwybr ar gyfer teithiau byr?

Gallwch. Mae llawer o rannau a fyddai’n addas ar gyfer taith gylchol dda neu daith ‘yno ac yn ôl’.

Gallwch chi ddefnyddio’r bysiau arfordirol ar gyfer cerddwyr i gerdded un ffordd a dychwelyd ar y bws.

Mewn mannau eraill ar wefan y Parc Cenedlaethol, ceir oddeutu 200 o deithiau cylchol, gyda mapiau y gellir eu llawrlwytho yn rhad ac am ddim. Mae llawer o’r llwybrau hyn ar Lwybr yr Arfordir.

Pa gyfeiriad y dylwn i gerdded?

Mae llawer o bobl yn cerdded y llwybr o Landudoch yn y gogledd i Lanrhath yn y de. Mae’r rhan fwyaf o’r canllawiau wedi cael eu hysgrifennu yn y ffordd hon.

Ond nid oes unrhyw ffordd gywir nac anghywir – mae digon o bobl yn mwynhau ei gerdded yn y cyfeiriad arall. Dilynwch y ddolen am fwy o wybodaeth ar pa ffordd i gerdded.

A oes yna wasanaethau ‘trosglwyddo bagiau’ neu deithiau cerdded ‘hunan-dywys’ neu ‘dywys’?

Oes! Er gwybodaeth yn unig y darperir y rhestr isod ac nid yw’n gyfystyr ag argymhelliad.

Tacsis a trosglwyddo bagiau

Tyddewi

 • Tacsi Morgan 07788 292976
 • Franks Cabs: 01437 721731 / 07974 391522

Hwlffordd

Teithiau cerdded hunan-dywys yn cynnwys trosglwyddo bagiau

Pa gyfarpar ydw i ei angen?

Er bod digon o arwyddion ar y llwybr, rydym ni yn argymell eich bod yn mynd â map neu deithlyfr efo chi.

Argymhellir gwisgo esgidiau cerdded gyda chefnogaeth i’r ffêr, gan fod y Llwybr yn arw mewn mannau.

Cynghorir eich bod yn gwisgo dillad glaw oherwydd y gall y tywydd newid yn gyflym. Cynghorir eich bod yn defnyddio eli haul hyd yn oed ar ddyddiau dwl. Dylech chi gynllunio i gario oddeutu litr o ddŵr efo chi.

Iawn – pa mor hir ydi’r llwybr mewn gwirionedd?

Gyda’r holl ffyrdd amgen ar gyfer osgoi llanw uchel, stormydd a meysydd tanio, y mae cyfanswm yr hyd sy’n cael ei gynnal dros 193 o filltiroedd (312km).

Gan ddibynnu ar amodau ac amgylchiadau, bydd cerddwyr yn cerdded rhwng 168 milltir (270km) a 186 milltir (300km) o’r llwybr.

Unwaith y byddwch chi wedi ychwanegu’r daith i’r Llwybr ac o’r Llwybr at y llety, bydd y ffigwr yn debygol o fod yn llawer mwy na 200 milltir (322km).

Bydd fy ffôn symudol yn dod â mi allan o drybini, yn bydd?

Na fydd!

Cynghorir cerddwyr bod signal ffôn symudol yn annibynadwy ar hyd llawer o’r arfordir. Byddwn ni’n annog ymwelwyr i ddibynnu ar eu cyfarpar a’u sgiliau eu hunain.

Bydd y camau syml hyn yn osgoi’r rhan fwyaf o broblemau:

 • 1. Gwisgwch esgidiau gyda gafael a chefnogaeth i’r ffêr.
 • 2. Cariwch ddillad sbâr a dillad glaw beth bynnag y mae’r dyn tywydd yn ei ddweud.
 • 3. Peidiwch â chymryd risg gyda’r llanw os nad ydych chi’n deall y môr.
 • 4. Peidiwch â dringo’r clogwyni heb gyfarpar dringo priodol a’r hyfforddiant a’r sgiliau i wneud hynny.
 • 5. Cariwch ddŵr ac ychydig o fwyd sy’n uchel mewn ynni.
 • 6. Sicrhewch fod yr hyn yr ydych chi’n ceisio’i wneud yn cydweddu â’ch galluoedd; dylech chi ymarfer i gyrraedd yr her yn hytrach na cheisio’i chyflawni ar y diwrnod cyntaf.
 • 7. Gadewch fanylion bob amser ynglŷn â’ch taith arfaethedig gyda thrydydd parti. Dylai hyn gynnwys o ble/i le, amser gadael ac amser y disgwylir cyrraedd, nifer o unigolion ayyb. Felly, os ydych chi’n methu â chyrraedd erbyn yr amser disgwyliedig neu os ydyn nhw’n pryderu amdanoch chi am unrhyw reswm, gallan nhw seinio’r rhybudd.
 • 8. Peidiwch â chael eich temtio i sefyll nac eistedd ar ymyl y clogwyn i edmygu’r olygfa; gall y clogwyn chwalu o dan eich pwysau.
 • 9. Nid ydych chi mewn gwirionedd angen map i ddilyn Llwybr yr Arfordir, ond y mae dysgu sut i ddefnyddio map yn fedr defnyddiol a fydd yn eich helpu chi i wybod lle y mae’r lle gorau i adael Llwybr yr Arfordir os ydych chi mewn trybini (dylech gael taflenni 35 a 36 Hamdden yn yr Awyr Agored 1:25,000). Mae gan y teclynnau system leoli fyd-eang signal da ar Lwybr yr Arfordir. Dysgwch sut i nodi Cyfeirnod Grid eich lleoliad yn fanwl gywir, a bydd hyn yn cynorthwyo’r Gwasanaethau Brys i’ch lleoli chi yn gynt na rhoi disgrifiad generig annelwig e.e. rhwng Aberllydan a Niwgwl.

Ystyriwch ddefnyddio polion cerdded i helpu ar dir garw, yn arbennig felly os ydych chi yn fenyw a thros 45 oed: mewn dadansoddiad dwy flynedd o ddamweiniau a oedd angen achub, dangoswyd mai’r anaf fwyaf cyffredin yw ffêr a dybiwyd ei bod wedi torri. Mae 3 gwaith mwy o ferched na dynion yn dioddef anafiadau esgyrn fel hyn: Dynion o dan 45 – 2; dynion dros 45 – 4; merched o dan 45 – 4; merched dros 45 – 19.

Yr alwad nesaf fwyaf cyffredin ar gyfer achub o glogwyn yw helpu pobl sydd wedi colli eu cŵn dros y clogwyn. Byddai defnyddio tennyn yn osgoi’r broblem hon!

Os ydych chi’n cael eich hun i drybini neu’n cael eich anafu, ac os ydych chi angen cymorth ar Lwybr yr Arfordir, ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau.

Sut y gallaf gyrraedd Llwybr Arfordir Sir Benfro gyda thrafnidiaeth gyhoeddus?

Cyrraedd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro ar drên:

I Lanrath (pen deheuol y Llwybr), cymerwch drên i Gilgeti ac yna cymerwch fws 351 i Lanrath (5km).

I Landudoch (pen gogleddol y Llwybr), cymerwch drên i Hwlffordd ac yna bws 412 i Aberteifi. Yna, cymerwch fws y cerddwyr sef y 405 (Poppit Rocket) neu cerddwch 2.5km i Landudoch. Mae’r 405 hefyd yn mynd i Poppit – cerdded ar y lôn am 2.5km arall (dim palmant).

(Mae trenau hefyd ar y gangen orllewinol yn cwrdd â’r Llwybr Cenedlaethol yn Harbwr Abergwaun (Wdig); ar y gangen orllewinol yn Aberdaugleddau; ar y gangen ddeheuol yn Noc Penfro ac yn Ninbych-y-pysgod.

Mae’r holl orsafoedd rheilffordd a grybwyllwyd yn mynd trwy orsaf Hendy-gwyn, a gall fod yn rhatach i gael tocyn dwyffordd i Hendy-gwyn a thocynnau unffordd i orsafoedd y Llwybr.

Er mwyn cael manylion pellach ynglŷn â thrafnidiaeth gyhoeddus, ewch i wefan Cyngor Sir Penfro.

Cyrraedd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro gyda bws:

Mae gan National Express wasanaethau bws o Lundain ac o Birmingham.

Darganfyddwch fwy am Lwybr Arfordir Penfro