Polisi Cwcis

Sut a pham rydym yn defnyddio cwcis (cookies) ar ein tudalennau gwe.

Beth yw ‘cookies’

Ffeiliau yw ‘cookies’, sy’n aml yn cynnwys dynodwyr unigryw, sy’n cael eu  hanfon gan weinyddion gwe at borwyr gwe, sydd wedyn yn medru cael eu hanfon yn ôl at y gweinydd bob tro y bydd y porwr yn gofyn am dudalen oddi wrth y gweinydd.
Gall ‘cookies’ gael eu defnyddio gan weinyddion gwe i ddynodi a gan ddefnyddwyr trac wrth iddynt we-lywio gwahanol dudalennau ar y we, ac i ddynodi defnyddwyr sy’n dychwelyd at wefan.

Gall ‘cookies’ naill ai fod yn rhai “parhaus” neu’n rhai “sesiwn”. Mae ‘cookie’ parhaus yn cynnwys ffeil testun wedi’i anfon gan weinydd gwe at borwr gwe, a fydd yn cael ei storio gan y porwr ac yn parhau’n ddilys tan ei ddyddiad terfyn penodedig (onibai iddo gael ei ddileu gan y defnyddiwr cyn y dyddiad terfyn). Mae ‘cookie’ sesiwn, ar y llaw arall, yn terfynu ar ddiwedd sesiwn y defnyddiwr,  pan fydd y porwr gwe wedi cau.

Beth yw ein ‘cookies’ ni

Pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan, mae nifer o ‘cookies’ yn cael eu storio yn eich porwr gwe.  Mae Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddyd CE) (Gwelliant) 2011 (PECR), a ddaeth i rym ar 26 Mai 2011, yn golygu fod yn rhaid i ni gael eich caniatâd pendant cyn y gellir gosod ‘cookies’.

Ceir gafael ar y caniatâd hwn o faner gychwynnol ar ben y dudalen gartref.

Rydym hefyd yn gosod gwybodaeth ar gael am natur y ‘cookies’ a ddefnyddir gennym ar ein gwefan.

Mae deddfwriaeth PECR yn dynodi un math o ‘cookie’, sy’n cael ei ddisgrifo fel “hollol angenrheidiol” ar gyfer gweithredu’r wefan, lle nad oes angen eich caniatâd fel defnyddiwr. Trwy oblygiad, nid yw’r holl ‘cookies’ eraill yn “hollol angenrheidiol”, a bydd angen eich caniatâd pendant ar gyfer y rhain. Mae’r ‘cookies’ a ddefnyddir gan ein gwefan ni yn cael eu hegluro isod.

1. ‘Cookies’ yr ystyriwn ni yn rhai “hollol angenrheidiol”

Nid yw gwefan Arfordir Penfro yn defnyddio unrhyw ‘cookies’ “hollol angenrheidiol”.

2.  ‘Cookies’ eraill

Bydd defnyddio ein gwefan, ar y foment, yn golygu y caiff nifer o ‘cookies’ eu gosod.

2.1 Analyteg Google: Defnyddir y rhain gan feddalwedd analyteg Google, ac mae ein holl dudalennau gwe yn eu defnyddio. Rydym yn defnyddio’r rhain i dracio sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan, ac mae hyn yn ein helpu i wneud yn siwr fod ein cynnwys yn berthnasol a diweddar.  Mae ‘cookies’ gydag enwau’n dechrau ag  “__utm” yn cael eu gosod gan analyteg Google ac mae’r data sydd ganddynt yn cael ei anfon at Google.

Gellir cael mwy o wybodaeth ar hyn yn Google Privacy Center a Cookies & Google Analytics

2.2 Twitter: Mae rhai tudalennau’n cynnwys data o Twitter, a byddant yn gosod ‘cookies’ ychwanegol. Gallai Twitter ddefnyddio ‘cookies’ sesiwn a ‘cookies’ parhaus er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r modd rydych yn rhyngweithio â’u Gwasanaethau, i fonitro defnydd cyflawn a chylchynu traffig gwe ar eu Gwasanaeth.
Am fanylion llawn o ddefnydd Twitter o ‘cookies’, ewch i Twitter Privacy Statement

2.3 Youtube: Mae rhai tudalennau’n cynnwys fideos o Youtube, a bydd y rhain yn gosod ‘cookies’ ychwanegol. Mae’n bosibl y bydd Youtube yn defnyddio ‘cookies’ sesiwn yn  ogystal â ‘cookies’ parhaus er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r modd rydych yn rhyngweithio â’u Gwasanaethau, i fonitro defnydd cyflawn a chylchynu traffig gwe ar eu Gwasanaeth
Am fanylion llawn o ddefnydd Youtube o ‘cookies’, ewch i Youtube Privacy Statement

2.4 BBC: Mae rhai tudalennau’n cynnwys data o’r BBC, a bydd y rhain yn gosod ‘cookies’ ychwanegol. Mae’n bosibl y bydd y BBC yn defnyddio ‘cookies’ sesiwn yn  ogystal â ‘cookies’ parhaus er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r modd rydych yn rhyngweithio â’u Gwasanaethau, i fonitro defnydd cyflawn a chylchynu traffig gwe ar eu Gwasanaeth.  Am fanylion llawn o ddefnydd y BBC o ‘cookies’, ewch i BBC Privacy Statement

Am fwy o wybodaeth ar y ddeddfwriaeth newydd ar ‘cookies’, ewch i Information Comissioner’s Office Guidelines (PDF).

Am wybodaeth ddefnyddiol ar ‘cookies’, ewch i AboutCookies.org.

Ceir rhestr isod o ‘cookies’ nodweddiadol allai gael eu gosod yn ystod defnyddio’n gwefan ni. Y bwriad yw iddo fod yn enghreifftiol, ac ni ddylid ei ystyried yn gynhwysfawr.

 

Arfordir Penfro
http://www.arfordirpenfro.wales ASPSESSIONID
PCNPACookieDismissed
Twitter
twitter.com k
twitter.com guest_id
twitter.com _twitter_sess
api.twitter.com original_referer
Youtube
youtube.com use_hitbox
youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE
youtube.com PREF
Facebook
facebook.com UID
Flickr
Rhan o bolisi preifatrwydd Yahoo, dewiswch y ddolen uchod