Y Cod Cefn Gwlad

PARCHU, DIOGELU, MWYNHAU

Mae’r Cod Cefn Gwlad yn eich helpu i barchu, diogelu a mwynhau cefn gwlad, a’ch galluogi chi i wneud y mwyaf o’ch ymweliad.

Mae’n cynnig cyngor defnyddiol ynghylch y canlynol:

 • Paratoi ar gyfer eich ymweliad
 • Cadw eich hun a phobl eraill yn ddiogel
 • Gwneud yn siŵr bod cefn gwlad yn parhau i fod yn lle hardd y gall pawb ei fwynhau.

I gael manylion llawn, gan gynnwys amrywiaeth o godau ar gyfer gweithgareddau penodol fel genweirio, canŵio a nofio gwyllt, ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Y Cod Cefn Gwlad ar gyfer y Coronafeirws

Parchwch bobl eraill

 • Ystyriwch y gymuned leol ac eraill sy’n mwynhau’r awyr agored
 • Parciwch yn ofalus a chadw giatiau a rhodfeydd yn glir
 • Gadewch giatiau ac eiddo fel yr oeddent
 • Dilynwch lwybrau ond gadewch i eraill basio pan fydd hi’n gul.

 

Diogelwch yr amgylchedd naturiol • Peidiwch â gadael olion eich ymweliad. Ewch â’ch sbwriel adref gyda
chi

 • Byddwch yn ofalus gyda barbeciwiau, a pheidiwch â dechrau tanau
 • Cadwch gwn dan reolaeth effeithiol
 • Baw ci – rhowch ef mewn bag a’i roi yn y bin neu ewch ag ef gyda chi.

 

Mwynhewch yr awyr agored

 • Cynlluniwch ymlaen llaw, drwy ganfod pa gyfleusterau sydd ar agor, a pharatoi
 • Dilynwch gyngor ac arwyddion lleol a chadwch bellter cymdeithasol.