Bywyd Gwyllt sydd yn sownd neu mewn trafferth

Yn anffodus, mae bywyd gwyllt weithiau yn mynd yn sownd ar Arfordir Penfro. Dros y blynyddoedd, morfilod peilot, dolffiniaid, llamhidyddion a morfilod pig i gyd wedi dod yn sownd. Yn ystod misoedd mis Awst hyd at fis Tachwedd, weithiau gellir gweld morloi bach mewn gofid.

Mae’n bwysig cymryd y camau cywir ar unwaith gan ddefnyddio’r sefydliadau perthnasol a restrir isod.

I gael help i nodi’r gwahanol rywogaethau y gallech ddod ar eu traws, gweler y daflen hon ar wefan UK Strandings.

Morloi, morfilod, dolffiniaid, llamhidyddion a chrwbanod

Yn fyw ond yn sownd neu yn cael starch:

 • Ffoniwch yr RSPCA ar 0300 1234 999
 • neu ffoniwch Welsh Marine Life Rescue (Terry Leadbetter) ar 01646 692943 neu 07970 285086.
 • Os oes morlo bychan ar ei ben ei hun ar draeth, fel arfer mae’n golygu bod ei fam yn y dŵr gerllaw. Am ragor o wybodaeth gweler ein taflen ar forloi.

Yn sownd eisoes wedi marw:

 • Ar gyfer morfilaidd (morfilod, dolffiniaid a llamhidyddion) ffoniwch y Cetacean Strandings Investigations Programme on 0800 652 0333. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan UK Strandings.
 • Ar gyfer anifeiliaid marw eraill ffoniwch Cyngor Sir Penfro ar 01437 764551.

Wedi gweld rhywbeth anarferol e.e. heulgi, ysgol fawr o ddolffiniaid neu gipolwg ar grwban y môr:

Porpoise fin breaching the water

Adar y môr ac adar eraill

Yn fyw ond yn sownd, mewn trallod neu yn dioddef aflonyddu:

 • Ffoniwch yr RSPCA ar 0300 1234 999.

Os na chewch ateb ffoniwch:

 • ​Tinkers Hill Bird Rescue Centre (Maria Evans) ar 01834 814397 neu 07771 507915
 • West Williamston Oiled Seabird Rescue Centre ar 01646 651236.

Yn sownd ac eisoes wedi marw:

 • Oni bai eich bod chi’n dod o hyd i nifer fawr wedi marw, gadewch y rhain lle maen nhw.
 • Os yw mewn lle cyhoeddus ac yn peri problemau, yna symudwch yr aderyn gan wisgo dillad diogelwch a menig addas a’i roi mewn bag yn y bin.
 • Os oes nifer fawr wedi marw – yn enwedig os ydyn nhw wedi’u gorchuddio ag olew, ffoniwch Gyngor Sir Penfro ar 01437 764551.

Adar drycin Manaw

Mae dros 50% o adar drycin Manaw’r byd yn bridio ar ynysoedd Sir Benfro, sef Ynys Dewi, Sgomer a Sgogwm. Maent yn mynd allan i’r môr ond yn cael trafferth mewn gwyntoedd cryf neu stormydd a gellir eu chwythu yn ôl i’r tir o ganlyniad. Gall hyn hefyd ddigwydd yn ystod nosweithiau niwlog pan fo goleuadau’r tir mawr yn eu drysu.

Os ydych chi’n dod o hyd i aderyn drycin Manaw yn sownd:

 • Rhowch mewn blwch cardbord wedi’i awyru (os ydych chi’n dod ar draws mwy nag un aderyn rhowch nhw mewn blychau ar wahân)
 • Ffoniwch y cysylltiadau lleol isod i drefnu danfoniad neu gasgliad
 • Byddant yn cael eu storio’n ddiogel a’u rhyddhau gyda’r cyfnos.
  • Tyddewi-Niwgwl: 01437 721721/01437 720285
  • Abergwaun: 01348 874737
  • Ardaloedd Aberllydan-Hwlffordd-Aberdaugleddau: 07766911069/07944995736
  • Penfro-De Orllewin Sir Benfro: 07572642434
  • inbych-y-pysgod-De Ddwyrain Sir Benfro: 07867803005
Barrel jellyfish washed up on the beach, Barafundle, Pembrokeshire.

Slefrod môr

Yn fyw ond yn sownd:

 • Mae’n annhebygol y byddwch chi’n gallu achub slefrenni môr sydd wedi mynd yn sownd ar y lan. Gadewch nhw lle maen nhw. Nid yw’n anarferol i nifer fawr o slefrod môr bach gael eu golchi ar y traeth.
 • Rhybuddiwch nofwyr os ydyn nhw’n slefrenni môr coliog.

Wedi gweld pethau anarferol e.e. nifer o slefrod môr gwyn, mwng y llew neu chwysigod môr:

Da byw

​Anifeiliaid domestig yn sownd neu mewn trallod ar yr arfordir:

 • Ffoniwch yr RSPCA ar 0300 1234 999.

Anifeiliaid marw ar draethau:

 • Ffoniwch Gyngor Sir Penfro ar 01437 764551.

 

Wildlife that is being disturbed by people, boats, kayaks or other watercraft

 • Cysylltwch â Swyddog Cod Morol Sir Benfro ar 07977 939325.

Gwybodaeth am y Parc Cenedlaethol