Bywyd Gwyllt sydd yn sownd neu mewn trafferth

Yn anffodus, mae bywyd gwyllt weithiau yn mynd yn sownd ar Arfordir Penfro. Dros y blynyddoedd, morfilod peilot, dolffiniaid, llamhidyddion a morfilod pig i gyd wedi dod yn sownd. Yn ystod misoedd mis Awst hyd at fis Tachwedd, weithiau gellir gweld morloi bach mewn gofid.

Mae’n bwysig cymryd y camau cywir ar unwaith gan ddefnyddio’r sefydliadau perthnasol a restrir isod.

I gael help i nodi’r gwahanol rywogaethau y gallech ddod ar eu traws, gweler y daflen hon ar wefan UK Strandings.

Morloi, morfilod, dolffiniaid, llamhidyddion a chrwbanod

Yn fyw ond yn sownd neu yn cael starch:

 • Ffoniwch yr RSPCA ar 0300 1234 999
 • neu ffoniwch Welsh Marine Life Rescue (Terry Leadbetter) ar 01646 692943 neu 07970 285086.
 • Os oes morlo bychan ar ei ben ei hun ar draeth, fel arfer mae’n golygu bod ei fam yn y dŵr gerllaw. Am ragor o wybodaeth gweler ein taflen ar forloi.

Yn sownd eisoes wedi marw:

 • Ar gyfer morfilaidd (morfilod, dolffiniaid a llamhidyddion) ffoniwch y Cetacean Strandings Investigations Programme on 0800 652 0333. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan UK Strandings.
 • Ar gyfer anifeiliaid marw eraill ffoniwch Cyngor Sir Penfro ar 01437 764551.

Wedi gweld rhywbeth anarferol e.e. heulgi, ysgol fawr o ddolffiniaid neu gipolwg ar grwban y môr:

Porpoise fin breaching the water

Adar y môr ac adar eraill

Yn fyw ond yn sownd, mewn trallod neu yn dioddef aflonyddu:

 • Ffoniwch yr RSPCA ar 0300 1234 999.

Os na chewch ateb ffoniwch:

 • ​Tinkers Hill Bird Rescue Centre (Maria Evans) ar 01834 814397 neu 07771 507915
 • West Williamston Oiled Seabird Rescue Centre ar 01646 651236.

Yn sownd ac eisoes wedi marw:

 • Oni bai eich bod chi’n dod o hyd i nifer fawr wedi marw, gadewch y rhain lle maen nhw.
 • Os yw mewn lle cyhoeddus ac yn peri problemau, yna symudwch yr aderyn gan wisgo dillad diogelwch a menig addas a’i roi mewn bag yn y bin.
 • Os oes nifer fawr wedi marw – yn enwedig os ydyn nhw wedi’u gorchuddio ag olew, ffoniwch Gyngor Sir Penfro ar 01437 764551.
Barrel jellyfish washed up on the beach, Barafundle, Pembrokeshire.

Slefrod môr

Yn fyw ond yn sownd:

 • Mae’n annhebygol y byddwch chi’n gallu achub slefrenni môr sydd wedi mynd yn sownd ar y lan. Gadewch nhw lle maen nhw. Nid yw’n anarferol i nifer fawr o slefrod môr bach gael eu golchi ar y traeth.
 • Rhybuddiwch nofwyr os ydyn nhw’n slefrenni môr coliog.

Wedi gweld pethau anarferol e.e. nifer o slefrod môr gwyn, mwng y llew neu chwysigod môr:

Da byw

​Anifeiliaid domestig yn sownd neu mewn trallod ar yr arfordir:

 • Ffoniwch yr RSPCA ar 0300 1234 999.

Anifeiliaid marw ar draethau:

 • Ffoniwch Gyngor Sir Penfro ar 01437 764551.

 

Wildlife that is being disturbed by people, boats, kayaks or other watercraft

 • Cysylltwch â Swyddog Cod Morol Sir Benfro ar 07977 939325.

Gwybodaeth am y Parc Cenedlaethol