Cystadleuaeth tynnu lluniau pen-blwydd yn 70 oed

Gyda’r Parc Cenedlaethol yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 eleni, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro angen eich help chi i ddatblygu oriel luniau ar-lein yn cynnwys lluniau sy’n dangos sut mae’r ardal wedi newid ers iddi gael ei dynodi’n Barc Cenedlaethol yn 1952.

Dywedodd Tegryn Jones, Prif Weithredwr Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Bydd gan lawer ohonom atgofion melys o’r amser rydyn ni wedi’i dreulio ar Arfordir Penfro, o ymweliadau i’r traeth yn blant i luniau o bobl yn gweithio yn yr ardal.

“Er ein bod yn gobeithio cael digon o luniau o’r blynyddoedd cynnar ar ôl i’r Parc Cenedlaethol gael ei ddynodi, mae croeso i bobl gyflwyno unrhyw luniau o unrhyw flwyddyn, o dirweddau trawiadol i’r rheini sy’n dangos sut mae lleoliadau wedi newid dros amser, gan gynnwys effaith newid yn yr hinsawdd.”

Yn ogystal â chael eu cynnwys mewn oriel ar-lein, bydd y lluniau’n cael eu defnyddio i helpu pobl eraill i ddysgu am y Parc Cenedlaethol mewn digwyddiadau ledled y sir, gan gynnwys sgyrsiau gan Barcmyn Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Bydd pawb sy’n cyflwyno llun i’r gystadleuaeth yn cael eu cynnwys mewn raffl, gyda’r gwobrau’n cynnwys pecynnau dydd a hetiau gan y cwmni Columbia, yn ogystal â phosteri retro o reilffyrdd.

Bydd y ffurflen hon yn cael ei chadw’n ddiogel fel cofnod o ganiatâd. Mae rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio ac yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel i’w gweld yn ein Polisi Preifatrwydd.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffech dynnu eich caniatâd yn ôl, cysylltwch â:
Swyddog Diogelu Data Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY, ebostio DPO@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffoniwch 01646 624800.

Telerau ac amodau

 1. Rhaid cyflwyno ceisiadau drwy’r ffurflen uchod.
 2. Drwy gyflwyno cais, mae pob ymgeisydd yn cytuno â’r telerau a’r amodau, ac yn gwarantu’r canlynol:
  • mai nhw yw perchennog hawlfraint y llun.
  • bod y llun wedi’i dynnu a’i brosesu gennych chi
  • bod y llun yn wreiddiol.
  • nid yw’n torri hawlfraint nac unrhyw hawliau eraill unrhyw drydydd parti.
  • gyda chaniatâd unrhyw unigolion y gellir eu hadnabod yn y llun.
  • nid yw’n cynnwys unrhyw gynnwys neu ddeunydd anweddus neu sarhau.
  • Mae’r ymgeisydd yn cytuno i indemnio trefnwyr y gystadleuaeth yn erbyn yr holl gostau a hawliadau gan drydydd partïon sy’n deillio o dorri’r cytundeb hwn.
  • Os bydd llun yn cael ei gyflwyno gyda dyfrnodau neu farc hawlfraint, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno fersiwn heb rhain.

 

Hawlfraint a defnyddio llun

 1. Bydd ymgeiswyr yn cadw’r hawlfraint a’r hawliau moesol yn y lluniau a gyflwynir ganddynt. Ym mhob achos, bydd deiliad yr hawlfraint yn cael y clod, lle bynnag y bo hynny’n ymarferol, pan fydd y ddelwedd yn cael ei defnyddio a’i chyhoeddi gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
 2. Os cewch eich cynnwys, byddwn yn defnyddio eich enw cyntaf a’ch cyfenw fel a nodir ar y ffurflen uchod.
 3. Er y bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro bob amser yn darparu’r wybodaeth gywir i drydydd partïon (er enghraifft i’r wasg / cyfryngau), ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau neu hepgoriadau llinell credyd gan y partïon hyn.
 4. Drwy gymryd rhan, mae pob ymgeisydd yn rhoi trwydded fyd-eang anghyfyngedig, di-droi’n-ôl a rhydd o freindaliadau i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i ddefnyddio, atgynhyrchu, addasu, a chyhoeddi unrhyw ddelwedd sy’n rhan o’r gystadleuaeth.
  • Mewn deunyddiau hyrwyddo, y wasg a marchnata, gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol a’r wefan, i hyrwyddo a rhoi cyhoeddusrwydd i’r gystadleuaeth.
  • Ar gyfer unrhyw ddibenion gwasg, marchnata neu hyrwyddo eraill yn ôl disgresiwn llwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
 5. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ymrwymo i brosesu gwybodaeth yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data gyfredol.  Bydd delweddau’n cael eu storio’n ddiogel mewn fformatau ffeil priodol ar weinyddion sy’n eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

 

Amseru a gwobrau’r gystadleuaeth:

 • Daw’r gystadleuaeth i ben hanner nos, dydd Gwener 31 Medi 2022.
 • Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis ar hap a byddant yn cael eu cyhoeddi ym mis Hydref 2022.
 • Mae’r gwobrau’n cynnwys pecynnau dydd a chapiau ‘beanie’ a phosteri retro Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Five winners will receive a Columbia Convey Rolltop Daypack, a further three winners will receive a Columbia Lost Lager beanie hat and further three winners will receive a Pembrokeshire Coast National Park Retro railway poster.

Cyfraith Lywodraethol

 1. Lle bo hynny’n gyfreithlon yn unig, mae rheolau’r gystadleuaeth hon yn ddarostyngedig i’r cyfyngiadau cyfreithiol a rheoleiddiol a osodir dan gyfraith Lloegr a rhaid i’r partïon mewn unrhyw anghydfod neu achos gyflwyno i awdurdodaeth lwyr llysoedd Cymru a Lloegr.

 

Atebolrwydd

 1. Dim ond os oes angen (credydau) y defnyddir unrhyw wybodaeth bersonol am ymgeiswyr.
 2. Gallwch dynnu eich caniatâd a’ch llun yn ôl drwy anfon e-bost at ein Swyddog Diogelu Data. Bydd eich delwedd yn cael ei thynnu o’r gystadleuaeth a’n ffeiliau.

 

Derbyn y rheolau

 1. Drwy roi eich llun yn y gystadleuaeth hon, ystyrir eich bod wedi derbyn y rheolau uchod ac wedi rhoi’r hawliau i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a nodir uchod.
 2. Peidiwch â chyflwyno llun i’r gystadleuaeth oni bai eich bod yn fodlon cytuno i’r telerau hyn.

Dysgwch fwy am y Parc Cenedlaethol