Ffurflen Gais CDC

Cwblhewch y ffurflen isod er mwyn gwneud cais am nawdd o'r Cronfa Datblygu Cynaliadwy. Darllenwch y nodiadau canllaw i'ch helpu chi i ateb y cwestiynau isod. I gael ragor o wybodaeth am y gronfa neu i lawrlwytho copi o'r ffurflen gais ewch i brif dudalen y Cronfa Datblygu Cynaliadwy.

  Holiadur Cymhwysedd


  Ffurflen Gais

  Rhan 1 Gwybodaeth am y sefydliad a manylion cyswllt

  Mudiad gwirfoddol neu gymunedol (gan gynnwys elusennau cofrestredig, grwpiau neu glybiau a gyfansoddwyd, cwmnïau nid-er-elw, mentrau cymdeithasol a Chwmnïau Buddiannau Cymunedol)Sefydliadau statudol (gan gynnwys cynghorau tref, plwyf neu gymuned)Arall (nodwch)


  Rhan 2: Eich prosiect  0

  Rhan 3: Datganiad


  Ticiwch y blychau isod i gadarnhau: