Bysiau Arfordirol

Archwiliwch yr Arfordir heb gar

Mae Gwasanaethau Bysiau Arfordir Penfro yn wasanaethau bws lleol sy’n teithio ar hyd yr arfordir, saith niwrnod yr wythnos, yn ystod yr haf, gan ddarparu mynediad at deithiau cerdded, traethau, teithiau cychod, pentrefi lleol ac atyniadau.

Maen nhw’n helpu pobl leol ac ymwelwyr i gyrraedd yr arfordir heb orfod defnyddio’u car. Waeth beth yw eich diddordeb, mae gwasanaethau bysiau’r arfordir yn berffaith i chi.

Fe allwch ddefnyddio Bysiau’r Arfordir ar gyfer siwrneiau at eich cyrchfan ac yn ôl, neu ddefnyddio’r bws ar gyfer eich siwrnai allan ac yna cerdded yn ôl at y man ble y dechreuoch chi’n siwrnai. Mae hyn yn eich galluogi chi i gerdded Llwybr yr Arfordir i un cyfeiriad heb orfod mynd yn ôl yr un ffordd.

Mae’n hawdd dal y bws yn Sir Benfro. Mae holl Fysiau’r Arfordir yn gweithredu ar sail ‘Bodio a Theithio’ mewn ardaloedd gwledig, felly’r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhoi arwydd i yrrwr y bws i ddangos eich bod am iddo stopio.

Gellir casglu neu ollwng teithwyr mewn unrhyw fan ar hyd llwybr y bysiau, os ydyw’n ddiogel gwneud hynny.

Bus picking up passengers on a narrow coastal road

Pryd maen nhw’n rhedeg?

Mae holl Fysiau’r Arfordir yn rhedeg saith niwrnod yr wythnos dros fisoedd yr haf. Gwiriwch yr amserlenni am ragor o fanylion.

Mae Roced Poppit, Gwibiwr Strwmbl, y Pâl Gwibio a Gwibfws yr Arfordir yn rhedeg ar amserlen lai rheolaidd ar gyfer y gaeaf. 

Atebir Cwestiynau Cyffredin am y Bysiau Arfordirol ar wefan Cyngor Sir Penfro.

Dolenni defnyddio