Cysylltu’r Arfordir

Buddsoddi mewn pobl, tir a natur

Mae ein cynllun rheoli tir peilot newydd, Cysylltu’r Arfordir, yn cynnig cyllid ar gyfer creu a chynnal cynefinoedd bywyd gwyllt ar hyd arfordir cyfoethog ac amrywiol Sir Benfro.

 

Defnyddiwch ein map rhyngweithiol i weld a yw unrhyw ran o’ch tir o fewn ein parth Cysylltu’r Arfordir gwyrdd

 

Beth ydyn ni’n ei gynnig?

 • Cyllid cyfalaf ar gyfer costau cychwynnol
 • Taliadau rheoli blynyddol sy’n para rhwng pump a deng mlynedd
 • Grant ‘prosiectau arbennig’ sy’n golygu y gallwn deilwra’r cynllun ar eich cyfer chi a’ch tir
 • Cyngor, arweiniad a chefnogaeth barhaus
 • Cynllun hyblyg a syml sydd wedi’i gynllunio i fod yn addas i chi.

 

Beth yw’r dewisiadau?

Mae’r enghreifftiau’n cynnwys y canlynol (ond nid yw hon yn rhestr gyflawn):

 • Creu coridorau arfordirol
 • Creu neu reoli glaswelltiroedd sy’n gyforiog o flodau
 • Hadu gwyndynnydd llysieuol
 • Ymylon a chorneli – opsiynau i wella bioamrywiaeth ar ymylon caeau a chorneli (gan gynnwys opsiynau âr/blodau gwyllt/adar)
 • Coed, llwyni a ffiniau traddodiadol
 • Syniadau eraill? Mae modd trafod prosiectau pwrpasol â’n tîm.

 

Cofrestrwch eich diddordeb

Black and white Welsh Government dragon logo with text that reads 'Funded by Welsh Government'

Ariennir cynllun Cysylltu’r Arfordir gan gronfa Tirweddau Cynaliadwy Mannau Cynaliadwy (SLSP), rhaglen o fuddsoddiad cyfalaf ar draws wyth o Dirweddau Dynodedig Cymru, sy’n eu galluogi i gyfrannu at amcanion allweddol Llywodraeth Cymru o ran hyrwyddo bioamrywiaeth ac adfer natur, cyflymu datgarboneiddio, cefnogi cymunedau cydnerth a gwyrdd a darparu twristiaeth gynaliadwy.

Darganfyddwch mwy am warchodaeth