Asesiad Seilwaith Gwyrdd Sir Benfro

Adroddiad Terfynol Final Report Asesiad Seilwait Gwyrdd Sir Benfro: Paratowyd gan LUC Chwefror 2023

Croeso i'r Asesiad Seilwaith Gwyrdd (SG) ar gyfer Sir Benfro. Wedi’i baratoi gan Gyngor Sir Penfro (CSP) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP), mae'r Asesiad SG yn darparu argymhellion ar gyfer cyfres o ymyriadau rheoli uchelgeisiol a chyraeddadwy gyda'r nod o greu amgylcheddau iachach a gwydn ledled y sir. Rhoddir pwyslais ar y cyfleoedd ar raddfa strategol a’r cyfleoedd sy'n seiliedig ar anheddiad. Gellir defnyddio'r adroddiad hwn i archwilio'r gwaith, deall ei bwrpas a chasglu rhagor o wybodaeth am y prosiectau a'r cynigion arfaethedig ledled Sir Benfro.

Mae Seilwaith Gwyrdd yn cyfeirio at “y rhwydwaith o nodweddion naturiol a lled-naturiol, mannau gwyrdd, afonydd a llynnoedd sydd ar wasgar rhwng lleoedd ac yn eu cysylltu”.

Bydd Awdurdod Parc Cenedalethol Arfordir Penfro a Chyngor Sir Penfro yn defnyddio’r Asesiad hwn ochr yn ochr â newidiadau sydd ar ddod i Bolisi Cynllunio Cymru i wneud y canlynol:

– Cynorthwyo i baratoi Cynllun Datblygu Lleol 2 Cyngor Sir Penfro
– Cynorthwyo i adolygu Cynllun Datblygu Lleol 2 Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
– Ystyried y goblygiadau o ran y canllawiau cynllunio atodol mabwysiedig ynglŷn â bioamrywiaeth ar gyfer y ddau Awdurdod.
– Nodi’r potensial ar gyfer prosiectau allweddol ar gyfer 11 o brif aneddiadau yn Sir Benfro i gynorthwyo’r ddau Awdurdod gyda’u rôl mewn gwaith prosiect cynllunio ar gyfer rheoli tir o ddydd i ddydd at ddibenion cadwraeth.
                                                          

Mae pedair rhan i’r asesiad: Seilwaith Gwyrdd Strategol, Trosolwg o Gynlluniau Rheoli Aneddiadau, Strategaethau Plannu Coed Trefol a Strategaethau Pryfed Peillio. O’r dudalen gartref hon, gallwch lywio trwy’r ffrydiau gwaith hyn a chael gafael ar bopeth a gynhwysir yn yr asesiad.

 

Cynnwys Asesu:

 

Seilwaith Gwyrdd Strategol

Throsolwg o’r Asesiad Seilwaith Gwyrdd Sir Benfro

Gweledigaeth a Nodau

Sut i ddefnyddio’r Asesiad Seilwaith Gwyrdd

Seilwaith Gwyrdd Strategol Sir Benfro

Prosiectau Graddfa Strategol Sir Benfro

 

Gynlluniau Rheoli Anheddiad

Trosolwg o Gynlluniau Rheoli Anheddiad

Abergwaun ac Wdig

Hwlffordd

Aberdaugleddau

Arberth

Trefdraeth

Neyland

Penfro

Doc Penfro

Saundersfoot

Tyddewi

Dinbych-y-pysgod

 

Strategaethau Plannu Coed Trefol

Strategaethau Plannu Coed Trefol

Egwyddorion Cyffredinol

Parthau Plannu Coed ac Is-egwyddorion ar gyfer 11 Anheddiad

Cyflawni – Strategaethau Coed Trefol

 

Strategaethau Peillwyr

Strategaethau Peillwyr 

Egwyddorion Peillwyr Cyffredinol

Llwybrau Peillwyr ar gyfer 11 Anheddiad

Cyflawni – Strategaethau Peillwyr

 

Yn ôl i’r top