Gweithgareddau Teuluol

Helfa Dreigiau
Dydd Sadwrn 11 – Dydd Sul 26 Chwefror, 10.30am – 3.30pm

Dragon Quest

Defnyddiwch eich holl sgiliau hel dreigiau wrth ichi chwilio trwy’r Castell i ganfod y dreigiau! Cewch wobr am eich ymdrechion! Cymerwch ran gan ddefnyddio ffôn clyfar.

£2 y plentyn yn ogystal â thâl mynediad arferol.

 

Helfa Wyau Pasg
Dydd Sul 2 Ebrill – Dydd Llun 17 Ebrill, 10am – 4pm

Easter Egg Hunt

Allwch chi ddod o hyd i’r wyau lliwgar sydd wedi eu cuddio o amgylch y Castell? Dewch o hyd i’r cyfan i hawlio eich gwobr Basg flasus. Cymerwch ran gan ddefnyddio ffôn clyfar.

£2 y plentyn yn ogystal â thâl mynediad arferol.

 

Hanesion Atgas
Pasg: Dydd Llun 3 Ebrill – Dydd Gwener 14 Ebrill am 11am
Sulgwyn: Dydd Mercher 31 Mai – Dydd Gwener 2 Mehefin am 11am

Horrid Histories

Dysgwch bopeth na glywoch chi amdano mewn gwersi hanes! Straeon gwaedlyd, hanesion dychrynllyd ac adroddiadau ffiaidd am fywyd yn y castell mewn sgwrs ryngweithiol, hwyliog ar gyfer y genhedlaeth iau.

Yn gynwysedig AM DDIM yn y tâl mynediad arferol. Rhaid i blant gael eu hebrwng gan oedolyn.

 

Llwybr y Brenhinoedd a’r Breninesau
Bob dydd o Ddydd Sadwrn 29 Ebrill – Dydd Sul 4 Mehefin, 10am – 4pm

Kings & Queens Trail

Mae rhai o frenhinoedd a breninesau enwocaf hanes Prydain yn cuddio yn y Castell! Ddewch chi o hyd i Harri’r Wythfed yn cuddio mewn gwardrob, Elisabeth y Cyntaf yn cwato yn y ceginau neu Rhisiart y Trydydd yn gorwedd yn y gwair ar y ddôl?! Ymunwch â ni am helfa drysor hwyliog i ddathlu’r Coroni. Cymerwch ran gan ddefnyddio ffôn clyfar.

£2 y plentyn yn cynnwys gwobr frenhinol, yn ogystal â’r tâl mynediad arferol.

 

Straeon y Prif-Storïwr
Ddydd Mercher 31 Mai, 12pm, 1pm & 3.30pm

Bydd yr Athro Quazmore, y prif-ddewin o’r Weirding Woods, yn dweud chwedlau gwerin rhyfedd gwreiddiol am ddreigiau, dewiniaid, gwrachod, môr-ladron a hud. Bydd pob stori yn parhau tua 10 munud ac yn cynnwys peth cydadweithiad â’r gynulleidfa. Yn ystod y dydd dewch o hyd iddo o gwmpas y Castell, lle bydd e’n eich dysgu chi peth gwybodaeth ddewiniol arbennig!

Crëwyd gan Oliver McNeil, awdur llwyddiannus, actor a chrëwr theatr rhyngweithiol.

Yn gynwysedig AM DDIM yn y tâl mynediad arferol. Rhaid i blant gael eu hebrwng gan oedolyn.

 

Perlysiau Perffaith!
Dydd Sadwrn 3 Mehefin, 11am – 12pm

Hooray for Herbs

Gweithgaredd newydd sbon ar gyfer plant a theuluoedd i ddarganfod byd diddorol perlysiau! Mwynhewch daith fer o amgylch ein gwelyau perlysiau, gan flasu ac arogli ar eich ffordd. Casglwch yr holl gynhwysion perlysieuol y byddwch eu hangen i greu past dannedd, te balm lemon a ‘blodeuglwm’, tusw persawrus o berlysiau a blodau ffres.

Bydd y gweithgaredd hwn yn para oddeutu 1 awr.

£2 y plentyn, oedolyn sy’n hebrwng plentyn am ddim.

Nid yw hyn yn cynnwys mynediad i’r Castell, gellir prynu tocynnau i’r Castell ar wahân, os oes angen.

 

Digwyddiadau Arbennig

TANIWCH! Lansio’r Fagnel Anferthol
Dydd Iau 6 Ebrill, 13 Ebrill a 1 Mehefin am 2.30pm

Trebuchet at Carew Castle

Ymunwch â ni wrth inni gyfrif lawr o ddeg a thanio ein Magnel Anferthol, catapwlt canoloesol anferth a ddefnyddiwyd i ymosod ar Gestyll. Gwyliwch wrthi i’r arf gwarchae pwerus, dyfeisgar hwn gael ei danio, a phrofi pŵer peirianneg canoloesol ar waith. Dysgwch sut byddai cerrig anferth yn cael eu taflu gyda digon o rym i chwalu’r gwrthgloddiau cryfaf, roedd y pethau eraill fyddai’n cael eu taflu’n cynnwys cyrff â’r pla arnynt, carcasau anifeiliaid pydredig, a thar ar dân!

Dewch â’r teulu cyfan am brofiad addysgiadol, hwyliog.

 

Ceir Clasurol yn y Castell
Dydd Llun 1 Mai, 10am – 3pm

Car Show at Carew Castle

Un o uchafbwyntiau ein calendr bob blwyddyn! Cyfle i edmygu’r ceir, y beiciau modur a’r cerbydau milwrol hen a chlasurol gorau o bob cwr o Dde Cymru. Mae llawer o weithgareddau hwyliog eraill ar gyfer teuluoedd yn golygu bod hwn yn ddiwrnod allan gwych!

Efallai y gohirir y sioe os yw’r tywydd yn wlyb. Y sioe yn gynwysedig AM DDIM yn y tâl mynediad arferol i’r Castell.

 

Campau Canoloesol
Dydd Sul 28 – Dydd Mawrth 30 Mai, 10am – 4pm

Bowlore at Carew Castle

Mae saethyddion a marchogion gwych Bowlore yn ôl gyda’u gwersyll canoloesol ar gyfer arddangosfeydd cleddyfa marwol, saethyddiaeth syfrdanol ac arfwisgoedd ysblennydd. Cymerwch ran yn yr Ysgol Gleddyfa, Rhoi tro ar Saethyddiaeth a thrin cleddyf canoloesol go iawn ac arfau eraill.

Tâl mynediad arferol yn ogystal â thâl bychan, ARIAN PAROD, am rai gweithgareddau.

 

Diwrnod Hwyl Sandy Bear i’r Teulu!
Dydd Sadwrn 10 Mehefin, 10am – 4pm

Sandy Bear Carew Castle

Mae Castell Caeriw yn falch i fod yn gweithio gydag Elusen Sandy Bear Children’s Bereavement Charity i gyflwyno diwrnod o hwyl i’r teulu! Ymunwch â ni am lu o weithgareddau hwyliog am ddim yn cynnwys gweithdai cerddoriaeth a dawns, adrodd straeon, helfa tedis a phicnic tedi bêrs. Cewch dynnu eich llun gyda Sandy Bear ei hun a helpu i godi arian ar gyfer yr achos gwych hwn.

Mae Sandy Bear yn elusen nid-er-elw sydd wedi ymroi i wella ac atgyfnerthu iechyd a lles emosiynol pobl ifanc 0-18 oed (a’u teuluoedd), sydd wedi colli perthynas agos. Mae Sandy Bear yn anelu i leihau anawsterau emosiynol yn ystod plentyndod a mynychder afiechyd meddwl yn hwyrach mewn bywyd allai arwain at safon bywyd is, cyrhaeddiad addysgol gwaeth, problemau cymdeithasol ac iechyd a bod yn fwy agored i niwed. Maent yn gweithio’n agos gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn ogystal ag addysgu gweithwyr proffesiynol.

 

Yn Y Coed Gwyrdd: Stori dylwyth teg
Dydd Mawrth 4 Ebrill am 11am a 1.30pm

Forest Fairy Friends

Ymunwch â Chyfeillion Tylwyth Teg y Goedwig ar antur ryngweithiol trwy’r byd naturiol ble mae’r dylwythen deg Cobweb yn chwilio am ei hadain goll gyda help ei ffrind annwyl Oops a Daisy. Mae’r perfformiad hyfryd hwn yn cynnwys ballet clasurol, dawnsio gwerin traddodiadol, dawns gyfoes, canu a chomedi. Gan fod y Stori Tylwyth Teg yn ymchwilio’r byd naturiol, bydd yn eich gadael yn meddwl am bwysigrwydd gofalu am yr amgylchedd naturiol a’n cydfodau dynol.

Wedi’r perfformiad cynhelir gweithdy dawns hwyliog i’r teulu cyfan ei fwynhau. Dewch i greu eich cymeriadau eich hunain o’r goedwig ac i ddysgu un o’r dawnsfeydd o’r sioe. Mae’r gweithdy hwn wedi ei greu i wneud ichi wenu, chwerthin a mwynhau symud i’r gerddoriaeth hyfryd.

Perfformiad un awr o hyd a gweithdy £5 y person (oedolyn neu blentyn), dylech gyrraedd 10 munud cyn y sesiwn. 3+ oed.

RHAID ARCHEBU YMLAEN LLAW: Archebwch Nawr

Sylwer: mae hwn yn ddigwyddiad a drefnir gan gwmni allanol felly mae’r tâl mynediad i Gastell Caeriw yn daladwy hefyd.

 

Teithiau Arbenigol

Taith Dywysedig: Cyfrinachau Adeiladu’r Castell
Dyddiau Iau 11 Mai, 8 Mehefin am 2.30pm

Castle Construction Tour

Cyfle i glywed rhai o gyfrinachau adeiladu’r castell ar y daith rad ac am ddim hon. Dysgwch am dechnegau adeiladu hynafol a nodweddion pensaernïol cudd.

Wedi ei gynnwys AM DDIM yn y tâl mynediad arferol.

 

Taith o’r Ardd
Dyddiau Iau 15 am 2.30pm

Garden Tour at Carew Castle

Ymunwch â thaith dywysedig am ddim o amgylch ein gardd perlysiau. Bydd ein tywysydd gwybodus yn eich cyflwyno i’n gwelyau o berlysiau coginio, lliwio, meddyginiaethol a phersawrus gyda gwybodaeth ryfeddol am eu defnydd trwy hanes.

Wedi ei gynnwys AM DDIM yn y tâl mynediad arferol.

 

Te Prynhawn a Thaith o’r Castell
Dyddiau Sadwrn 17 Mehefin, 4.30pm – 7pm

 

Dewch i fwynhau noswaith unigryw o de prynhawn ac archwilio trwy’r castell Cymreig hanesyddol hwn! Mwynhewch frechdanau a theisennau cartref ffres, wedi’u gweini â the neu goffi yng Ngardd Furiog y Castell. Ar ôl cael te, ewch ar daith unigryw o amgylch y Castell a dysgu am ei orffennol rhyfeddol wrth i straeon am ei hanes lliwgar gael eu hadrodd. Peidiwch methu’r cyfle arbennig hwn – archebwch eich tocynnau heddiw!

£20 Oedolyn, £14 Plentyn (4-16 oed)

RHAID ARCHEBU YMLAEN LLAW: Archebwch Nawr

Ni roddir ad-daliadau a bydd y perfformiad yn mynd ymlaen mewn tywydd gwlyb.