Archif Pwyllgor Adolygu Hamdden a Thwristiaeth

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd rhwng 20/07/2011 a 26/03/2014.

Dydd Mercher, 26 Mawrth 2014

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 13th November, 2013

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

01/14 Performance Report for the period ending February 2014
This Report presents the progress during the year so far for the key actions and measures set out in the team plans within the Recreation and Tourism Directorate.

02/14 Draft Volunteer Strategy and Action Plan
This Report provides Members with the opportunity to contribute to the draft PCNPA Volunteer Strategy and Action Plan

5. To receive a presentation from the Director of Delivery and Discovery on the potential impact of budget cuts on the service

6. To delegate any issues of concern to the Continuous Improvement Group for consideration

 

Dydd Mercher, 13 Tachwedd 2013

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar y 26ain o Fehefin, 2013 a’r 17eg o Orffennaf, 2013

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

09/13 Adroddiad Cyffredinol am Berfformiad
Yn yr Adroddiad hwn nodir y cynnydd a wnaed yn hanner cyntaf y flwyddyn o ran y prif gamau gweithredu a mesurau yn y cynlluniau tîm o fewn y Gyfarwyddiaeth Hamdden a Thwristiaeth.

10/13 Crynodeb o’r Adroddiad am Berfformiad (Ebrill 2012 – Mawrth 2013)
Yn yr adroddiad hwn ceir trosolwg o berfformiad y timau Cyflawni a Darganfod yn ystod y cyfnod o 12 mis rhwng mis Ebrill 2012 a mis Mawrth 2013.

11/13 Adolygiad o gostau dodrefn Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Diben yr adroddiad hwn yw rhoi gwybod i’r aelodau am ganlyniad yr adolygiad o’r dodrefn ar hawliau tramwy cyhoeddus a ddarparwyd gan Ganolfan Goetir Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Hefyd, mae’r adroddiad yn amlinellu dyluniad a manyleb newydd y dodrefn ac yn dangos yr arian y gellid ei arbed.

5. Derbyn cyflwyniad gan y Swyddog Polisi Iechyd a Thwristiaeth ynghylch y wefan ‘Mwynhau’ ar ei newydd wedd sy’n hybu gweithgareddau hamdden cynaliadwy yn y Parc Cenedlaethol.

6. Derbyn gwybodaeth ddiweddar gan y Swyddog Polisi Iechyd a Thwristiaeth am y mesurau i’w cymryd gan y Parc Cenedlaethol i fynd i’r afael â’r problemau a achosir gan eira ar Fryniau Preseli.

7. Rhoi cyfle i’r Aelodau gytuno ar y meysydd gwaith i’w monitro gan y Pwyllgor Hamdden ac Adolygu yn y 12-18 mis nesaf.

 

Dydd Mercher, 17 Gorffennaf 2013

No Minutes Taken

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau
neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 13eg o Fawrth,
2013

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

06/13 Adroddiad ar Berfformiad am y cyfnod o Ebrill 2013 hyd fis Mai 2013
Mae’r adroddiad hwn ar berfformiad yn cyflwyno’r camau a gymerwyd yn ystod cyfnod cyntaf y flwyddyn o ran y camau gweithredu a’r mesurau allweddol a nodir yn y cynlluniau tîm yn y Gyfarwyddiaeth Hamdden a Thwristiaeth.

07/13 Rheoli a blaenoriaethu gwaith yn y dyfodol ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn y Parc Cenedlaethol
Cyflwyno gwybodaeth i’r Aelodau am y sefyllfa ar hyn o bryd o ran rheoli’r hawliau tramwy cyhoeddus yn y Parc Cenedlaethol. Ceisio cymeradwyaeth i fabwysiadu dulliau o flaenoriaethu’r gwaith o reoli’r hawliau tramwy cyhoeddus yn y dyfodol, gan gynnwys dirprwyo awdurdod i gymryd camau gorfodi.

08/13 Contract Marchnata Llwybr Arfordir Cymru
Rhoi diweddariad i’r Aelodau ar gontract yr Awdurdod i gefnogi’r gwaith o farchnata Llwybr Arfordir Cymru.

5. Derbyn diweddariad gan y Rheolwr Diwylliant a Threftadaeth ar waith archeolegol yng ngogledd y Parc Cenedlaethol.

6. Dirprwyo unrhyw faterion sy’n peri pryder i’r Grŵp Gwelliant Parhaus i’w hystyried.

 

Dydd Mercher, 26 Mehefin 2013

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb

2. Ethol Is-Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb

Dydd Mercher, 13 Mawrth 2013

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 21ain o Dachwedd, 2012

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

01/13 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod o fis Ebrill 2012 i fis Ionawr 2013
Mae’r adroddiad perfformiad hwn yn nodi’r cynnydd a wnaed yn ystod y chwarter o ran y camau gweithredu allweddol a’r mesurau llwyddiant a nodwyd yng nghanlyniadau’r Strategaeth Gorfforaethol 2, 6, 7 a rhai elfennau o ganlyniadau 3 a 5.

02/13 Adroddiad ar Rifyddion Ymwelwyr ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Mae’r adroddiad hwn yn hysbysu’r Aelodau am y defnydd a wneir o’r ddyfais ddigidol sy’n cyfrif nifer yr ymwelwyr sy’n tramwyo’r Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn y Parc Cenedlaethol, ac yn rhoi adolygiad o’r tueddiadau yn ddiweddar.

03/13 Y Prosiect Mosaic
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar y Prosiect Mosaic.

04/13 Canolfan Ymwelwyr Trefdraeth
Mae’r adroddiad hwn yn hysbysu’r Aelodau am y camau a gymerwyd yn ddiweddar yng Nghanolfan Ymwelwyr Trefdraeth o safbwynt gweithredol a phrosiectau.

05/13 Y Gwasanaeth Parcmyn
Mae’r adroddiad hwn yn hysbysu’r Aelodau am waith y Gwasanaeth Parcmyn yn dilyn y flwyddyn gyntaf fel tîm annibynnol ers yr ad-drefnu.

5. Derbyn diweddariad gan y Swyddog Llwybr Cenedlaethol ar y gwaith a wnaed yn ystod y gaeaf ar Lwybr yr Arfordir.

6. Dirprwyo unrhyw faterion sy’n peri pryder i’r Grŵp Gwelliant Parhaus i’w hystyried.

Dydd Mercher, 21 Tachwedd 2012

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar y 18fed o Orffennaf, 2012

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

10/12 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod o fis Ebrill i fis Hydref 2012
Mae’r adroddiad perfformiad hwn yn nodi’r cynnydd a wnaed yn ystod y chwarter o ran y camau gweithredu allweddol a’r mesurau llwyddiant a nodwyd yng nghanlyniadau’r Strategaeth Gorfforaethol 2, 6, 7 a rhai elfennau o ganlyniadau 3 a 5.

11/12 Diweddariad ar y Prosiectau Twristiaeth Arfordirol a Moroedd Glas
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau am y cynnydd a wnaed ar y tri prosiect gwella ar safleoedd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn Solfach, Porth-gain a Thraeth Poppit.

12/12 Cynnydd ar weithredu argymhellion y Cyd Bwyllgor Craffu gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar Reoli Hawliau Tramwy Cyhoeddus.
Adroddiad yw hwn er gwybodaeth i’r Aelodau ar y cynnydd a wnaed i weithredu argymhellion y Cyd Bwyllgor Craffu ar reoli hawliau tramwy cyhoeddus.

13/12 Adolygu Mapiau Tir Mynediad
Adroddiad yw hwn i ddiweddaru’r Aelodau ar yr adolygiad presennol o’r Mapiau Tir Mynediad.

14/12 Prosiectau Cyfalaf Daliadau Castell Caeriw – Adroddiad ar Gynigion
Adroddiad yw hwn i roi diweddariad i’r Aelodau ar y cynnydd a wnaed ar brosiect cyfalaf o bwys yng Nghastell Caeriw.

15/12 Prosiectau Cyfalaf Castell Henllys – Cynigion
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi adolygiad byr o’r cynnydd a wnaed ar brosiect cyfalaf o bwys yng Nghastell Henllys

16/12 Canolfan Dinbych-y-pysgod a’r Swyddogaethau Perthynol
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi adolygiad o waith y tymor yng Nghanolfan y Parc Cenedlaethol yn Ninbych-y-pysgod.

17/12 Adolygiad o’r Rhaglen Gweithgareddau a Digwyddiadau yn 2012
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi adolygiad o’r rhaglen gweithgareddau a digwyddiadau’r tymor.

5. Derbyn cyflwyniad ar Bosteri Dathlu Pen-blwydd y Parc yn 60

6. Dirprwyo unrhyw faterion sy’n peri pryder i’r Grŵp Gwelliant Parhaus i’w hystyried.

Dydd Mercher, 18 Gorffennaf 2012

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Ethol Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod.

3. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

4. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar y 28ain o Fawrth, 2012

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

04/12 Adroddiad ar Berfformiad Chwarter Cyntaf y Flwyddyn 2012/13
Mae’r adroddiad perfformiad hwn yn cyflwyno’r cynnydd a wnaed yn ystod y chwarter o ran y camau allweddol a’r mesurau llwyddiant a nodir yn y Strategaeth Gorfforaethol canlyniadau 2, 6, 7 a rhai elfennau o ganlyniadau 3 a 5.

05/12 Cytundeb Lefel Gwasanaeth Drafft (CLG) – Oriel y Parc
Rhoi cyfle i’r Aelodau adolygu a chyflwyno sylwadau ar y cytundeb lefel gwasanaeth drafft rhwng Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

06/12 Adroddiad ar y Prosiectau Cyfalaf Arfaethedig ar gyfer Daliadau Castell Caeriw
Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r prosiect i uwchraddio’r Neuadd Lai, yr Ardd Furiog, y Gweithdy a’r Maes Parcio yng Nghaeriw

07/12 Castell Henllys
Mae’r adroddiad hwn yn adolygu’r camau a gymerwyd yn ddiweddar yng Nghastell Henllys o safbwynt gweithrediadau a’r prosiectau.

08/12 Camau a gymerwyd ar weithredu argymhellion Cyd Banel Craffu gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar Reoli Hawliau Tramwy Cyhoeddus.
Adroddiad yw hwn er gwybodaeth yr aelodau ar y camau a gymerwyd i weithredu argymhellion y Cyd Bwyllgor Craffu ar reoli hawliau tramwy cyhoeddus.

09/12 Cod Morol Sir Benfro
Mae’r adroddiad hwn i wneud aelodau yn ymwybodol o’r adolygiad deng mlynedd o God Morol Sir Benfro a gyflawnir gan Fforwm Arfordirol Sir Benfro ar gais Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

Dydd Mercher, 28 Mawrth 2012

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar y 14eg o Ragfyr, 2011

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

01/12 Adroddiad am Berfformiad yn Nhrydydd Chwarter y flwyddyn 2011/2012
Mae’r adroddiad hwn am berfformiad yn nodi’r cynnydd yn ystod y chwarter ar gyfer y camau allweddol a’r mesurau llwyddiant o ran deilliannau 2 a 6 y Strategaeth Gorfforaethol.

02/12 Adroddiad y Panel Craffu ynghylch rheoli hawliau tramwy cyhoeddus
Mae’r adroddiad hwn yn adolygu’r Adroddiad a gyflwynwyd gan y Panel Craffu ynghylch rheoli hawliau tramwy cyhoeddus ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac mae’n amlinellu’r prif ddeilliannau a’r goblygiadau ar gyfer cyflawni’r gwasanaeth.

03/12 Daliadau Castell Caeriw
Mae’r adroddiad hwn yn adolygu’r cynnydd diweddaraf yng Nghaeriw o safbwynt gweithredol.

Dydd Mercher, 14 Rhagfyr 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar yr 24ain o Awst 2011

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

04/11 Adroddiad Chwarterol am Berfformiad
Derbyn yr adroddiad am berfformiad am ail chwarter y flwyddyn 2011/12.

05/11 Diweddariad ar yr Arolwg o Ganolfannau Croeso ac Atyniadau’r Parc
Rhoi diweddariad i’r Aelodau ar y camau a gymerwyd hyd yn hyn i gwtogi 19% ar y gost o redeg canolfannau croeso ac atyniadau’r Awdurdod erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2012/13.

06/11 Adroddiad sy’n Ddiweddariad ar y Gwelliannau i’r Gwasanaeth yn Oriel y Parc
Derbyn diweddariad ar welliannau i’r gwasanaeth yn Oriel y Parc.

07/11 Adroddiad sy’n Ddiweddariad ar Ganolfan Croeso y Parc Cenedlaethol yn Ninbych-y-pysgod
Mae’r adroddiad yn drosolwg o’r gwasanaeth a ddarparwyd dros y 6-8 mis diwethaf gan amlygu’r llwyddiannau allweddol yn ogystal â’r heriau a wynebir yn y dyfodol.

Dydd Mercher, 24 Awst 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar yr 20fed o Orffennaf 2011

4. Ystyried materion sy’n codi o’r cofnodion sydd heb fod yn destun adroddiad pellach neu sydd heb eu cynnwys ar yr Agenda

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

01/11 Adroddiad Perfformiad am y chwarter cyntaf 2011/12
Derbyn yr adroddiad perfformiad am y chwarter cyntaf 2011/12

02/11 Cytundeb Marchnata Llwybr Arfordirol Cymru
Mae’r adroddiad yn amlygu swyddogaeth y cytundeb newydd a ddyfarnwyd i’r Awdurdod gan Gyngor Cefn gwlad Cymru i reoli’r caffael marchnata ar gyfer Llwybr Arfordirol Cymru
.
03/11 Gwelliannau mewn Addysg
I dderbyn cyflwyniad ar newidiadau diweddar a gwelliannau i’r Tîm Addysg

6. Ystyried ffurf cyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol ac eitemau agenda ar gyfer y flwyddyn nesaf

Dydd Mercher, 20 Gorffennaf 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Cynghorydd ML Evans

2. Ethol Is-Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Mr EA Sangster