Archif Pwyllgor Adolygu Gweithredol

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd rhwng 09/07/2014 a 25/03/2020.

Dydd Mercher 25 Mawrth 2020

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

Yn sgîl y newid yng nghanllawiau’r Llywodraeth, mae’r penderfyniad wedi’i wneud, ar ôl ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor Adolygu Gweithredol, i OHIRIO’R cyfarfod oedd wedi’i drefnu i’w gynnal 25 Mawrth 2020.

Ymddiheuraf am unrhyw anghyfleustra a achosir.

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Rhagfyr 2019

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:
01/20 Gweithio gyda’r Ysgolion – Ymateb i heriau’r Cwricwlwm newydd i Gymru
Mae’r adroddiad yn rhoi adolygiad i’r Aelodau ar waith yr Awdurdod ar addysg ac yn arbennig yn rhoi diweddariad ar y modd y mae ein gwasanaethau yn y maes hwn yn ymateb i heriau’r Cwricwlwm newydd i Gymru.

02/20 Lleihau Llygredd Golau
Mae’r adroddiad yn cyflwyno gwybodaeth i’r Aelodau ar Bartneriaeth Llygredd Golau Sir Benfro ac ar bapur y bartneriaeth ‘Awyr Serennog Sir Benfro’.

03/20 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod yn diweddu ar yr 31 Ionawr 2020
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd yn hyn hyd at yr 31 Ionawr 2020 ac yn cynnwys ystadegau chwarteri 1 – 3 (Ebrill – Rhagfyr) ar gyfer rhai setiau data.

04/20 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

5. Derbyn cyflwyniad ar y gweithgareddau marchnata allweddol sy’n gysylltiedig â’r Fenter Llwybrau Celtaidd

6. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Medi 2019

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:
13/19 Prosiect Llwybrau – Adolygiad ar ôl 2 flynedd o Gyflawni’r Prosiect
Mae’r adroddiad yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar y Prosiect Llwybrau.

14/19 Gwirfoddoli
Mae’r adroddiad yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar Wirfoddoli.

15/19 Oriel Y Parc – Blaenoriaethau i’r Dyfodol
Mae’r adroddiad yn ceisio rhoi diweddariad i’r Aelodau ar y blaenoriaethau i’r dyfodol fel y’u crisialwyd yn y cynllun busnes.

16/19 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod yn diweddu ar yr 31 Hydref 2019
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd yn hyn hyd at yr 31 Hydref 2019 ac yn cynnwys ystadegau chwarteri 1 a 2 (Ebrill – Medi) ar gyfer rhai setiau data.

17/19 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

5. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher 25 Medi 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Mehefin a’r 12 Mehefin 2019

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

08/19 Adroddiad Cadwraeth 2018 – 2019
Mae’r adroddiad yn nodi’r canlyniadau a gyflawnwyd ar gyfer y Parc Cenedlaethol hwn drwy ein gwaith cadwraeth yn ystod y flwyddyn ariannol 2018-2019.

09/19 Adroddiad Archaeoleg Cymunedol 2018 – 2019
Mae’r adroddiad yn nodi’r gwaith a wnaed gan adran archaeoleg Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a chanlyniadau’r gwaith hwnnw yn y flwyddyn ariannol 2018 – 2019.

10/19 Mabwysiadu Egwyddorion Diogelwch Ymwelwyr yn APCAP
Mae’r adroddiad yn nodi dulliau’r Awdurdod o ymdrin â Diogelwch Ymwelwyr, gan amlinellu’r egwyddorion allweddol sydd bellach wedi’u hymgorffori yn ei Bolisi Iechyd a Diogelwch.

11/19 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod yn diweddu ar yr 31ain o Orffennaf 2019.
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd yn hyn hyd at yr 31ain o Orffennaf 2019 ac yn cynnwys ystadegau chwarter 1 (Ebrill – Mehefin) ar gyfer rhai setiau data.

12/19 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

5. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher 12 Mehefin 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Mawrth 2019

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

05/19 Castell Henllys
Mae’r adroddiad yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar yr hyn sy’n digwydd ar hyn o bryd yng Nghastell Henllys, datblygiadau diweddar, cynlluniau i’r dyfodol a phrosiectau gyda phartneriaid.

06/19 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod sy’n diweddu ar 31 Mawrth 2019
Mae’r adroddiad canlynol yn cyflwyno’r perfformiad am y flwyddyn ariannol lawn – Ebrill i Mawrth 2018/19 – ac yn cynnwys data Cwarter 4 (Ionawr – Mawrth) ar gyfer y mwyafrif o’r setiau data

07/19 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

 

Dydd Mercher 5 Mehefin 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb
2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb

Dydd Mercher 27 Mawrth 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2018

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

01/19 Y diweddaraf am Strategaeth Hyrwyddo Llwybr yr Arfordir
Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau am y gwaith a wneir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i hyrwyddo Llwybr Arfordir Cymru.

02/19 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod sy’n diweddu ar 31 Ionawr 2019
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd yn hyn o ran yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol 2018/19.

03/19 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y gofrestr risg ddiweddaraf

04/19 Cyfleuster chwilio ar-lein Rheoli Datblygu
Rhoi arddangosiad ymarferol cyflym a diweddariad i’r Aelodau o’r cyfleuster chwilio ar-lein sydd gennym ar gyfer ceisiadau cynllunio.

5. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

 

 

 

 

Dydd Mercher 12 Rhagfyr 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Medi 2018

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:
14/18 Safleoedd Morol Ewropeaidd o amgylch Arfordir Sir Benfro
Adroddiad ar gyfraniad yr Awdurdod Parc Cenedlaethol i reoli Safleoedd Morol Ewropeaidd o amgylch Arfordir Sir Benfro.
15/18 Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus a Chytundebau Creu Llwybrau Cyhoeddus
Mae’r adroddiad hwn er gwybodaeth yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar y Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus a’r Cytundebau Creu Llwybrau Cyhoeddus a wnaed gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn ystod 2018.
16/18 Adolygiad o’r Ddarpariaeth Parcmyn yr Haf yng Ngogledd a De Sir Benfro
Mae’r adroddiad yn rhoi adolygiad i’r Aelodau o rolau Parcmyn yr Haf yn y Gogledd a’r De yn ystod tymor 2018.
17/18 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod yn Diweddu 31 Hydref 2018
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd yn hyn ar gyfer yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol 2017/18.
18/18 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y gofrestr risg ddiweddaraf.

5. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher 26 Medi 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod
Enwebiad derbyniedig: Neb

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod
Enwebiad derbyniedig: Cynghorydd S Yelland

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

5. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2018

6. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

10/18 Prosiect Llwybrau – adolygu ar ôl blwyddyn o gyflwyno’r prosiect
Mae’r adroddiad yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar y Prosiect Llwybrau.

11/18 Gorfodi Cynllunio
Mae’r adroddiad yn cyflwyno gwybodaeth i’r Aelodau am berfformiad gorfodi cynllunio a gorfodi rhagweithiol sy’n digwydd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

12/18 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod sy’n diweddu ar 31 Gorffennaf 2018
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd yn hyn o ran yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol 2017/18.

13/18 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y gofrestr risg ddiweddaraf.

7. Derbyn cyflwyniad gan Steve Jones, Rheolwr Gweithrediadau, ar y Prosiect Parc Digidol fydd yn amlinellu sut ydym yn trawsnewid ein llif gwaith o bapur i ddigidol, i sicrhau bod y Tîm Rheoli Cefn Gwlad yn cyflawni yn effeithlon ac yn effeithiol, gan barhau i ateb y diben mewn byd sy’n fythol newid.

8. Ystyried eitemau posibl ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol:
• Adolygu’r drefn o gael Parcmyn dros yr Haf
• Adroddiad blynyddol ar y Gorchmynion Creu Llwybrau Cyhoeddus
• Strategaeth Hyrwyddo Llwybr Arfordir Cymru

9. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher 13 Mehefin 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Mawrth 2018

05/18 Castell Henllys
Mae’r adroddiad yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar yr hyn sy’n digwydd ar hyn o bryd yng Nghastell Henllys, datblygiadau diweddar, cynlluniau i’r dyfodol a phrosiectau gyda phartneriaid.

06/18 Gweithgaredd Masnachol yn y Canolfannau
Mae’r adroddiad yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar y gweithgaredd masnachol yn ddiweddar, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol yn y Canolfannau.

07/18 Adroddiad ar Reoli Tir Cadwraeth 2017 – 2018
Mae’r adroddiad yn nodi pa ganlyniadau y llwyddir i’w gwireddu ar gyfer y Parc Cenedlaethol hwn drwy ein gwaith cadwraeth a’n gwaith ar yr amgylchedd hanesyddol.

08/18 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod sy’n diweddu ar 31 Mawrth 2018
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd yn hyn o ran yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol 2017/18.

09/18 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y gofrestr risg ddiweddaraf.

5. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher 7 Mawrth 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr 2017

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:
01/18 Rheoli Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro
Mae’r adroddiad yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer yr Aelodau ynghylch rheoli Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro, ac mae’n amlinellu rhai o’r heriau y mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn eu hwynebu o ran rheoli’r Llwybr Cenedlaethol.

02/18 Mentrau Iechyd a Lles
Darperir adroddiad ar yr ‘Adroddiad Drafft: Parciau Cenedlaethol Cymru: Law yn Llaw at Iechyd a Lles. Cyflawni’r Camau sy’n Flaenoriaeth ac Astudiaethau Achos, Chwefror 2018’ gyda sylw arbennig ar waith a gyflawnwyd sy’n bodloni’r Camau sy’n Flaenoriaeth.

03/18 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod sy’n diweddu ar 31 Ionawr 2017/18
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd yn hyn o ran yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol 2016/17.

04/18 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y gofrestr risg ddiweddaraf.

5. Cael cyflwyniad gan Swyddog Cyfathrebu a Swyddog Ystadau’r Awdurdod i esbonio ymateb yr Awdurdod i geisiadau i ffilmio yn y Parc Cenedlaethol.

6. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Medi 2017

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

15/17 Adroddiad Rheoli Tir Cadwraeth 2016 – 2017
Mae’r adroddiad hwn yn nodi pa ganlyniadau sy’n cael eu cyflawni ar gyfer y Parc Cenedlaethol hwn drwy ein gwaith ym maes cadwraeth a’r amgylchedd hanesyddol.

16/17 Canolfan Ymwelwyr Oriel y Parc
Mae’r adroddiad yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am y gweithrediadau presennol yn Oriel y Parc, y datblygiadau diweddaraf, y cynlluniau at y dyfodol, a phrosiectau partneriaid.

17/17 Adolygiad o’r dull newydd o ddarparu gwybodaeth yn Ninbych-y-pysgod a Saundersfoot
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi adolygiad i’r Aelodau o rôl Parcmyn yr Haf yn Ninbych-y-pysgod a Saundersfoot, a dreialwyd yn 2017.

18/17 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod sy’n diweddu ar 31 Hydref 2017
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd yn hyn o ran yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol 2016/17.

19/17 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y gofrestr risg ddiweddaraf.

5. Derbyn cyflwyniad ar y Newidiadau Deddfwriaethol o ran Diogelu Data.

6. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher 6 Medi 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 2017

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

12/17 Canolfan Ymwelwyr Trefdraeth
Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg i’r Aelodau o berfformiad Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Nhrefdraeth dros y tair blwyddyn ariannol diwethaf.

13/17 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod sy’n diweddu ar 31 Gorffennaf 2017
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd yn hyn o ran yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol 2016/17.

14/17 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y gofrestr risg ddiweddaraf.

5. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher 5 Gorffennaf 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod
Enwebiad derbyniedig: Neb

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod
Enwebiad derbyniedig: Neb

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

5. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Mawrth 2017

6. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

06/17 Castell a Melin Lanw Caeriw
Mae’r adroddiad yn ddiweddariad i’r Aelodau ar y gweithrediadau ar safle Caeriw ar hyn o bryd, y datblygiadau diweddar a’r cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

07/17 Hyfforddeiaeth Sgiliau ar Waith – adolygu’r prosiect
Mae’r adroddiad yn diweddaru ac yn adolygu cynllun hyfforddeieth yr Awdurdod Parc Cenedlaethol, Sgiliau ar Waith.

08/17 Cynnal-a-chadw Adeiladau’r Awdurdod Parc Cenedlaethol – Adroddiad Blynyddol 2016 / 17
Mae’r adroddiad yn cyflwyno Adroddiad Blynyddol 2016/17 ac yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar y gwaith sydd ar y gweill ar hyn o bryd a’r blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi yn y dyfodol.

09/17 Pwyth Mewn Pryd – Stitch in Time Diweddariad ar y Prosiect
Mae’r adroddiad hwn yn cyd-fynd â’r cyflwyniad gan y Cydlynydd Prosiectau ar y prosiect Pwyth mewn Pryd – Stitch in Time.

10/17 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod sy’n diweddu ar 31 Mai 2017
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd yn hyn o ran yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol 2016/17.

11/17 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y gofrestr risg ddiweddaraf.

7. Ystyried y blaenraglen waith ar gyfer y flwyddyn ddilynol

8. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher 22 Mawrth 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Rhagfyr 2016

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

01/17 Asesu Gwaith Gwasanaeth Wardeniaid y Parc Cenedlaethol
Mae’r adroddiad yn rhoi diweddariad ac asesiad i’r Aelodau o waith Tîm Wardeniaid y Parc Cenedlaethol o ran rheoli cyfleusterau ac asedau’r Parc a chyflawni rhaglen wedi’i chomisiynu o waith ymarferol ar gyfer Tîm Cyfarwyddyd y Parc.

02/17 Adolygiad o’r gwaith dehongli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Mae’r adroddiad yn rhoi crynodeb o waith y Swyddog(ion) Dehongli sy’n gweithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Bydd cyflwyniad yn cael ei wneud i Aelodau’r Pwyllgor Adolygu Gweithrediadau i ddangos amrediad a chylch y gwaith a gyflawnir.

03/17 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod sy’n diweddu ar 31 Ionawr 2017
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd yn hyn o ran yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol 2016/17.

04/17 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y gofrestr risg ddiweddaraf.

05/17 Trosolwg o’r arddangosfa yn ddiweddar ar Constable yn Oriel y Parc
Mae’r adroddiad yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar lwyddiant arddangosfa Constable yn ddiweddar a gynhaliwyd yn Oriel y Parc ar y cyd ag Oriel Tate ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

5. Nodi’r diagram sy’m amlinellu’r cysylltiad rhwng cynlluniau’r Awdurdod

6. Adolygu cylch gorchwyl y Pwyllgor a gwneud unrhyw argymhellion ar gyfer ei ddiwygio i Awdurdod y Parc Cenedlaethol

7. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher 7 Rhagfyr 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Medi 2016

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

15/16 Adolygu’r gwerthusiad a wnaed gyda defnyddwyr gwasanaeth Menter ‘Dewch i Gerdded’ Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Mae’r adroddiad yn cyflwyno gwybodaeth ynglŷn â’r gwerthusiad a wnaed o’r Fenter ‘Dewch i Gerdded’ ac yn rhoi’r cefndir i gyflwyniad gan ddefnyddwyr y gwasanaeth o ran y prosiect.

16/16 Diweddariad ar weithgaredd Parcmyn Ieuenctid ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ynghyd â chyflwyniad gan aelodau’r grŵp.
Mae’r adroddiad yn cyflwyno gwybodaeth i’r Aelodau ynglŷn â grŵp Parcmyn Ieuenctid APCAP; bydd y bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y grŵp yn bresennol i roi eu persbectif hwy ar gyfrannu at waith y grŵp.

17/16 Y Rhaglen Cysylltedd a Rheoli Tir
Mae cysylltedd tirweddau yn cyfeirio at y graddau y mae’r dirwedd yn caniatáu i rywogaethau symud o fan i fan. Mae’r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ar y gofynion deddfwriaethol ynglŷn â chysylltedd a’r modd y mae rhaglen rheoli tir yr APC yn cymryd cysylltedd i ystyriaeth wrth ddewis a rheoli safleoedd.

18/16 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod sy’n diweddu ar 31 Hydref 2016
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd yn hyn o ran yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol 2016/17.

1916 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y gofrestr risg ddiweddaraf.

5. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

6. Derbyn cyflwyniad ar yr Arolwg o Farn Defnyddwyr y Llwybr Cefn Gwlad 2015-16 (Adroddiad 20/16)

Dydd Mercher 21 Medi 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Mehefin 2016

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

10/16 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod yn Terfynu 31 Gorffennaf 2016
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd yma am bedwar mis cyntaf y flwyddyn ariannol newydd o ran yr amcanion a osodwyd allan yn y Cynllun Corfforaethol 2016/17

11/16 Adolygiad o Wasanaethau Addysg yr Awdurdod Parc Cenedlaethol
Mae’r adroddiad yn darparu adolygiad o waith addysgol yr Awdurdod ac yn nodi’r hyn a wnaed mewn ymateb i newidiadau yn y sector addysg yn lleol ac yn genedlaethol, gan sicrhau fod ein darpariaeth yn parhau’n briodol ar gyfer y gynulleidfa arfaethedig ac ar yr un pryd yn adlewyrchu amcanion Awdurdod y Parc wrth gyfathrebu â’r gymuned ddysgu.

12/16 Gwaith Partneriaeth mewn Cysylltiad â Rheoli Hamdden, gan Ganolbwyntio ar Waith yng Nghastellmartin
Mae’r adroddiad yn darparu diweddariad i’r Aelodau ynghylch Partneriaeth Parcmon Castellmartin, a reolir gan yr Awdurdod a’i ran-gyllido gan Gronfa Stiwardiaeth Cadwraeth y Weinyddiaeth Amddiffyn a Chydbartneriaeth Waith gyda Chyfoeth Naturiol Cymru.

13/16 Adroddiad Rheoli Tir Cadwraeth 2015 – 2016
Mae’r Adroddiad amgaeedig yn gosod allan y deilliannau sy’n cael eu cyflawni ar gyfer y Parc Cenedlaethol hwn trwy ein gwaith rheoli tir cadwraeth.

14/16 Cofrestr risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y gofrestr risg ddiweddaraf.

5. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher 29 Mehefin 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

5. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Ebrill 2016

6. Derbyn cyflwyniad gan y Fforwm Arfordir Sir Benfro

7. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

06/16 Prosiect SDF 0343: Pwyth Mewn Pryd/Stitch in Time – Diweddariad
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar y prosiect Pwyth mewn Pryd/Stitch in Time, a reolir gan yr Awdurdod ac a ariennir gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy.

07/16 Y Defnydd a Wneir o Gyfraniadau Adran 106 Tai Fforddiadwy yn Sir Benfro
Gofynnir i’r Aelodau nodi fframwaith Cyngor Sir Penfro ar y defnydd a wneir o Gyfraniadau Tai Fforddiadwy.

08/16 Cofrestr risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y gofrestr risg ddiweddaraf.

09/16 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod sy’n diweddu Mai 2016
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad y Timau Cyfarwyddo, Cyflawni a Darganfod am y cyfnod sy’n diweddu Mai 2016.

8. Derbyn cyflwyniad gan y Tîm Cyfathrebu ar fonitro’r cyfryngau.

9. Cytuno ar eitemau i’w hystyried yn y cyfarfod nesaf.

10. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher 20 Apr 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr 2015

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

01/16 Adolygu a gwerthuso’r prosiect Eich Parc (a ariannwyd o fis Mehefin 2012 i fis Mawrth 2016 gan y Loteri Fawr).
Mae’r adroddiad yn rhoi adolygiad i’r Aelodau o’r prosiect Eich Parc a ariannwyd gan y Loteri Fawr yn dilyn ei gwblhau fis Mawrth 2016 ar ôl mwy na thair blynedd a hanner o gyflawni gwaith y prosiect.

02/16 Prosiect Ail Greu Cynefin Penlan: Arolwg Estynedig Cam 1, Asesiad o Gyflwr ac Argymhellion ar gyfer Rheolaeth yn y Dyfodol
Yn 2015, ddeng mlynedd ers cwblhau’r prosiect, comisiynwyd ymgynghorydd allanol i gynnal arolwg o’r llystyfiant ac asesiad bioamrywiaeth y cynefinoedd oedd newydd eu creu yn ardal y prosiect. Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno’r canfyddiadau hynny ynghyd â thrafodaeth ar yr opsiynau ar gyfer rheoli Penlan yn y dyfodol.

03/16 Adroddiad ar y Rhaglen Cadw Golwg ar y Frân Goesgoch 2015
Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol wedi chwarae rhan allweddol yn y rhaglen flynyddol o gadw golwg ar y frân goesgoch sy’n bridio yn y Parc Cenedlaethol. Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau’r Rhaglen Flynyddol o Gadw Golwg ar y Frân Goesgoch 2015 sy’n cyflwyno darlun o gynnydd parhaus yn nifer yr aderyn hwn yn dilyn gaeafau gwael yn 2009/10 ac yn 2010/11.

04/16 Cofrestr risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y gofrestr risg ddiweddaraf.

05/16 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod sy’n diweddu 31 Mawrth 2016
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad y Timau Cyfarwyddo, Cyflawni a Darganfod am y cyfnod sy’n diweddu ar yr 31ain o Fawrth 2016.

5. Cytuno ar eitemau i’w hystyried yn y cyfarfod nesaf.

6. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2015

Lawrlwythwch y cofnodion

No Notes Taken

Dydd Mercher 9 Medi 2015

No Minutes Taken
No Notes Taken

Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2015

No Minutes Taken
No Notes Taken

Dydd Mercher 22 Apr 2015

No Minutes Taken
No Notes Taken

Dydd Mercher 28 Ionawr 2015

No Minutes Taken
No Notes Taken

Dydd Mercher 15 Hydref 2014

No Minutes Taken
No Notes Taken

Dydd Mercher 9 Gorffennaf 2014

No Minutes Taken
No Notes Taken