Abereiddi

Cyfeillgar i gŵn

Mae Abereiddi yn draeth o dywod du, gyda cherrig crynion a chreigiau yn uwch i fyny. Mae'n gallu fod yn gwych am snorclo, deifio, caiacio a cherdded.

Mae’n gallu bod yn eithaf prysur dros yr haf. Os ydych chi’n ymdrochi yma, gwyliwch rhag y cerhyntau a’r tanlusgo mewn mannau. Chwiliwch am ffosilau bach, a elwir yn graptolitau, ar y traeth.

I’r gogledd o’ traeth, mae llwybr sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn, yn arwain at y ‘Lagŵn Glas’, sef chwarel lechi foddedig, heibio i adfeilion adeiladau’ chwarel a bythynnod y gweithwyr llechi.

Mae’n werth cerdded y daith fer i weld hyn. Mae’r Lagŵn Glas, a llawer o’r arfordir o’r fan hon i Borthgain, yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Sylwch fod mynediad i’r Lagŵn Glas yn aml ar gau yn yr hydref er mwyn cyfyngu ar yr aflonyddwch i forloi a’u morloi bach yn yr ardal.

 

Gwobrau Traeth

Gwobr Arfordir Glas. Ewch i wefan Cadwch Gymru’n Daclus am ragor o wybodaeth am Wobrau Arfordir Cymru.

 

Cyfleusterau

Mae yna doiledau ar gael. No disabled facilities or baby changing facilities available. Ewch i wefan Cyngor Sir Penfro i weld dyddiadau/amserau agor.

Mae ciosg symudol yn ymweld â’r maes parcio ac yn gwerthu hufen iâ, diodydd a brechdanau. Mae yna ffôn.

Nid oes unrhyw finiau sbwriel na biniau baw cŵn, felly a wnewch chi gadw Abereiddi’n hardd a mynd â’ch sbwriel adref gyda chi.

Mae yna fynediad i’r anabl yn Abereiddi gyda llwybr sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn yn arwain at y Lagŵn Glas.

Cyfeillgar i gŵn?

Caniateir cŵn trwy gydol y flwyddyn. Mae’n gyfrifoldeb ar berchnogion i lanhau ar ôl eu cŵn ar y safle cyfan hwn.

 

Mynediad hwylus?

Dim mynediad hwylus i’r traeth ond mae llwybr yn dilyn i’r Lagwn Glas sy’n addas i cadeiriau olwyn. Gwelwch ein llwybr Abereiddi yn yr adran ‘Llwybrau i Bawb’ i gael gwybod mwy.

 

Cwrdd a’r safle

Fe allwch ddod i Abermawr ar eich beic, ac mae’r Llwybr Celtaidd yn pasio o fewn hanner milltir. Mae’n werth crwydro oddi ar y llwybr i ddod yma! Ewch i wefan Sustrans i gael gwybod mwy am y Llwybr Celtaidd.

Mae Bws Arfordirol y Gwibiwr Strwmbl yn stopio yn agos i Abereiddi. Gweler gwefan Cyngor Sir Penfro am amserlenni bysiau.

Mae’r traeth yn rhan o Lwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Sir Benfro. Ewch i adran Llwybr yr Arfordir i gynllunio eich taith gerdded.

Yn y car, dilynwch yr arwyddion o Groesgoch ar heol Tyddewi-Abergwaun (yr A487), neu o heol gul yr arfordir rhwng Tyddewi a Llanrhian. Mae maes parcio preifat yn parc ar brig y rhyw sy’n dilyn lawr i Abereiddi. Safleoedd parcio cyfyngedig i’r anabl wrth ymyl y traeth. Taliadau tymhorol yn berthnasol.

 

Cyngor ar ddiogelwch

  • Cadwch yn glir o’r morglawdd trwy gydol y flwyddyn.
  • Mae pobl yn ‘Arfordira’ o amgylch y clogwyni yma ac, yn benodol, yn y Lagŵn Glas. Fel arfer, mae Arfordira sy’n cael ei oruchwylio yn ddiogel iawn, ond mae fersiwn anawdurdodedig y weithgaredd, sef ‘Tombstoning’, yn beryglus iawn ac ni ddylech geisio gwneud hyn.
  • Dim achubwyr bywyd ar y traeth hwn. Please Ewch i wefan y RNLI i ddod o hyd i’r traeth agosaf sydd ag achubwyr bywyd.
  • Peidiwch â nofio ar eich pen eich hun. Os ydych chi’n mynd i drafferth, rhowch eich llaw yn yr awyr a gweiddi am help. Os welwch chi rywun mewn trafferth, peidiwch â cheisio’u hachub. Ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau (Coastguard).

 

Is-ddeddfau

  • Mae Is-ddeddfau Dŵr Ymdrochi Cyngor Sir Penfro yn berthnasol i’r ardal gyfan oddi ar y traeth hwn. Mae’r rhain yn cynnwys cyfyngiad ar gyflymder.
  • Mae Is-ddeddfau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn berthnasol i’r blaendraeth cyfan ar y traeth hwn. Ewch i’n tudalen Is-ddeddfau i gael gwybod mwy.
  • Mae Is-ddeddfau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn berthnasol i’r ardal o amgylch Abereiddi.

Dod o hyd i'r traeth hwn

Cyfeirnod Grid: SM797313. Côd post: SA62 6DS