Ffurflen Fân Hysbyseb

Testun yn unig yw hysbyseb fach. Mae dau fath o hysbyseb fach, fel y gwelir isod. Mae 'hysbyseb llinellol' yn cynnwys manylion sylfaenol eich busnes. Mae 'hysbyseb llinellol a thestun' yn rhoi'r opsiwn ichi restru manylion eich busnes gyda gwybodaeth ychwanegol. A fyddech cystal â llenwi’r ffurflen hon a’i dychwelyd atom, waeth p’un a ydych chi’n archebu hysbyseb fach newydd neu’n dymuno ailredeg hysbyseb o’r llynedd, gyda neu heb newidiadau.

Llenwch y ffurflen hon ar ôl dewis. Gallwch weld y gwybodaeth isod ar dudlaen 6 o’r Pecyn Hysbyseb hefyd . Gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn PDF o’r Ffurflen Fân Hysbyseb isod.

 

Opsiynau ar gyfer Mân Hysbysebion

Llinellol yn unig: £42
enghraifft isod

Enw’r cwmni
Cyfeiriad, côd post
Ffôn:
www
e-bost
Dau cyfrif cyfryngau cymdeithasol,
e.e. Facebook a Twitter

Llinellau a 30 gair o destun: £80 (geiriau ychwanegol am £38 am bob 30 o eiriau)
enghraifft isod

Enw’r cwmni
Cyfeiriad, côd post
Ffôn:
www
e-bost
Dau cyfrif cyfryngau cymdeithasol,
e.e. Facebook a Twitter.
“Bydd geiriau ychwanegol eich
testun hysbysebu yn mynd yma,
gan gynnwys unrhyw gyfrif
cyfryngau cymdeithasol ychwanegol”

 

  Opsiynau Mân Hysbysebion:

  Categorïau (dewiswch UN categori):

  Achrediad:

  (Gweler Telerau ac Amodau paragraffau 6 i 8 ynglyn â gwirio ac achredu darparwyr llety, canolfannau gweithgareddau, atyniadau, gweithredwyr cychod a sefydliadau marchogaeth ceffylau):

  Testun yr hysbyseb: (Sylwch: os ydych eisiau ail-redeg eich hysbyseb o'r llynedd, nodwch: AIL-REDEG 2023)  A fyddech cystal â thalu drwy BACS neu gerdyn ar ôl derbyn yr anfoneb. Bydd derbynneb TAW yn cael ei hanfon ar gais. Gellir talu â cherdyn drwy ffonio 01646 624800.

  Nodyn ynghylch sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol

  Dim ond ar gyfer prosesu hysbysebion O Lan i Lan y bydd yr Awdurdod yn defnyddio eich gwybodaeth ac ni fydd yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â neb arall.

  Pan fyddwch chi'n barod i gyflwyno'ch ffurflen, cliciwch ar y botwm isod ac arhoswch am ychydig funudau. Bydd neges yn cael ei harddangos i gadarnhau bod eich ffurflen wedi'i hanfon.

  Dolenni perthnasol