Rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i'r safle a sut rydyn ni'n gweithredu i sicrhau ein bod ni'n eich cadw chi, ein staff a'n cymuned leol yn ddiogel.

Sut i archebu

Mae’n rhaid i chi archebu slot ar-lein cyn ymweld â Chastell Henllys. I brynu’ch tocynnau ewch i’n calendr digwyddiadau a dewis y dyddiad a slot ar gyfer un amser yr ydych am ymweld. Gallwch gyrraedd unrhyw bryd yn ystod eich slot, sy’n 3 awr o hyd, ond rhaid i chi adael y safle erbyn diwedd eich slot.

Mae dau slot amser ar gael.

 • 10am-1pm
 • 2pm-5pm.

Byddwch yn talu adeg archebu, oni bai eich bod yn gymwys i gael mynediad am ddim, ond mae dal rhaid i chi archebu cyn i chi ddod. Rydych chi’n gymwys i gael mynediad am ddim os ydych chi:

  • deiliad Tocyn Blynyddol. Os oes gennych Docyn Blynyddol ar gyfer Castell Caeriw/Castell Henllys, dangoswch eich tocyn fel arfer ar ôl cyrraedd. Os hoffech brynu tocyn Blynyddol ffoniwch ni ar 01239 819391 cyn i chi archebu. Ar hyn o bryd rydym yn ymestyn y dyddiad dod i ben ar tocynnau tymor 2020 dri mis.
  • defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr cysylltiedig. Mae’n ofynnol i ofalwyr ddod ag un o’r eitemau dogfennaeth a ganlyn:
   • Llythyr Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
   • Llythyr Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
   • Llythyr yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
   • Bathodyn Glas (angen ID â llun arno)
   • Llythyr wedi’i lofnodi gan Feddyg Teulu (angen ID â llun arno)
   • Cerdyn Gofalwr/llythyr gan sefydliad Gofalwyr neu Gyngor Sir.

Prisiau mynediad*

 • Oedolyn (17+): £6.50
 • Consesiwn (65+ neu neu fyfyrwyr gyda cherdyn myfyrwyr dilys): £5.50
 • Plentyn (4-16): £4.50
 • Plentyn gyda ‘Chwest y Rhyfelwyr’ (4-16): £6.50
 • Teulu (dau oedolyn a dau o blant): £17.50
 • Teulu gyda ‘Chwest y Rhyfelwyr’ (dau oedolyn a dau o blant): £19.50
 • Tocyn Tymor/Defnyddwyr Cadair Olwyn/Gofalwr: Am ddim.

*Sylwch y bydd prisiau’n amrywio ar gyfer gweithdai, yn ogystal â dyddiau ‘Profi’r Oes Haearn’ a ‘Rhufeinig Rhyfelgar’.

Beth i'w ddisgwyl pan fyddwch yn ymweld â Chastell Henllys

Gyda’ch tocyn mynediad bydd gennych dair awr i archwilio holl ardaloedd awyr agored Pentref Oes Haearn Castell Henllys, gan gynnwys ein coetir a’n Llwybr Troednoeth.

Yn y pentref ei hun, bydd aelod cyfeillgar o’n llwyth yn dweud popeth wrthych chi am fywyd yn yr Oes Haearn. Byddwch hefyd yn cael slot amser ar ôl ichi gyrraedd i gymryd rhan mewn gweithgaredd crefftus awyr agored neu i wylio arddangosiad awyr agored o grefft hynafol.

Os ydych chi eisiau mwynhau antur ychwanegol, yna gallwch brynu ein gweithgaredd hunan-dywys ‘Cwest y Rhyfelwr’ lle mae posau i’w datrys a heriau i’w cwblhau, gyda gwobr i’r rhai sy’n llwyddo!

 

Gorchuddion wyneb

Mae’n orfodol i bobl wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus o dan do, gan gynnwys ein siop anrhegion.

Mae plant dan 11 oed a phobl nad ydynt yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd rhesymau iechyd neu resymau meddygol wedi’u heithrio. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

 

Ymweld mewn grŵp

O 24 Ebrill bydd 6 o bobl o 6 aelwyd yn gallu cyfarfod yn yr awyr agored (heb gynnwys plant o dan 11 oed neu ofalwyr o’r aelwydydd hynny o’r aelwydydd hynny). Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Prodi, Olrhain, Diogelu

Bydd gofyn ichi roi manylion cyswllt fel bod modd cael gafael arnoch os bydd achos yn cael ei gysylltu â’r Castell. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

 

Hygyrchedd a’r Sgwter symudedd

Mae ein sgwter symudedd allan o drefn ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.