Pwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy 28/04/21

Dyddiad y Cyfarfod : 28/04/2021

10am, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2021.

4. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinir ym Mharagraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

5. Ystyried adroddiad y Swyddog Cyllid a Grantiau ar y ceisiadau a ganlyn:

SDF /042021/1 Prosiect Solar y Clubhouse – Clubhouse Cymunedol Solfach

SDF /042021/2 Menter lleihau carbon Warws Paul Sartori – Sefydliad Paul Sartori Cyfyngedig

SDF /042021/3 Prosiect Rhandir Arfordir (Rhandiroedd a Drefnir gan y Gymuned ar gyfer Tenantiaid Solfach)

SDF /042021/4 Cyfleusterau Ailgylchu Clwb Rygbi Dinbych-y-pysgod Unedig

SDF /042021/5 Datgarboneiddio dan arweiniad y gymuned ar draws Penrhyn Dewi – Ecodewi

Cofnodion a Gynhaliwyd