Pwyllgor Safonau

Posted On : 19/03/2020

Dydd Mawrth, 3 Rhagfyr 2019

Cyfarfod a enwir uchod wedi’i OHIRIO.

1. Ethol Cadeirydd

2. Ethol Is-Gadeirydd

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr 2018

6.      Ystyried yr adroddiadau gan y Swyddog Monitro (01/19)

7.      Unrhyw eitemau eraill o fusnes y mae’r Cadeirydd yn penderfynu oherwydd Amgylchiadau Arbennig y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol Cymru 1972

 

Dydd Mercher, 19 Rhagfyr 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

2. Ethol Is-Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mai 2018

6.      Ystyried yr adroddiadau canlynol gan y Swyddog Monitro:

02/18 Adroddiad Blynyddol y Swyddog Monitro ar gyfer 2017/18

03/18 Panel Dyfarnu Cymru ar Adroddiad Blynyddol 2016 – 2017

04/18 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

05/18 Cynhadledd Safonau Cymru

06/18 Canllaw ar y Cyfryngau Cymdeithasol i Gynghorwyr

7.      Unrhyw eitemau eraill o fusnes y mae’r Cadeirydd yn penderfynu oherwydd Amgylchiadau Arbennig y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol Cymru 1972

Dydd Mawrth, 15 Mai 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd

2. Ethol Is-Gadeirydd

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Tachwedd 2017

4.  Ystyried ceisiadau am Grant Gollyngiad gan y Cynghorwyr P Kidney a P Harries (Adroddiad 01/18)

Dydd Mercher, 15 Tachwedd 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Mehefin 2017

4.      Ystyried Adroddiad Blynyddol y Swyddog Monitro 2016/17 (Adroddiad 02/17)

5.      Ystyried Adroddiad Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2016/17

6.       Ystyried Adroddiad Blynyddol Panel Dyfarnu Cymru 2014-2016

7.      Unrhyw eitemau eraill o fusnes y mae’r Cadeirydd yn penderfynu oherwydd Amgylchiadau Arbennig y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol Cymru 1972

Dydd Mercher, 28 Mehefin 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Tachwedd 2016

4.  Ystyried adroddiad am Grant Gollyngiad i Aelodau a benodir gan Gyngor Sir Penfro

 

Dydd Mercher, 9 Tachwedd 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Hydref 2016

4.  Ystyried cais am oddefeb oddi wrth y Cynghorydd P Harries

5. Ystyried unrhyw fater arall y dylid ei ystyried ym marn y Cadeirydd yn fater brys oherwydd amgylchiadau arbennig yn unol ag Adran 100B(4)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

Dydd Mercher, 12 Hydref 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Hydref 2015

4.  Trafod newidiadau i’r Cod Ymddygiad Aelodau a’r Rheoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, Gollyngiadau ac Atgyfeirio) (Cymru) (Diwygio) 2016

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol gan y Swyddog Monitro:

01/16 Adroddiad Blynyddol y Swyddog Monitro
02/16 Adroddiad Blynyddol 2015/16 yr Ombwdsmon  

6. Ystyried unrhyw fater arall y dylid ei ystyried ym marn y Cadeirydd yn fater brys oherwydd amgylchiadau arbennig yn unol ag Adran 100B(4)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

Dydd Mercher, 21 Hydref 2015

Dydd Mercher, 19 Tachwedd 2014

Dydd Mercher, 21 Awst 2013

Dydd Mercher, 18 Rhagfyr 2012

Dydd Mercher, 14 Tachwedd 2012

 

Dydd Mercher, 28 Medi 2011