Pwyllgor Adolygu Hamdden a Thwristiaeth

Posted On : 19/03/2020

Wed, 26 Mar 2014

No Minutes Taken

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb
 
2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda
 
3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Ebrill 2018
 
4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio
 
5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:
 
a) NP/18/0051/OUT – 38 o anheddau preswyl fforddiadwy , Gwesty , 32 o anheddau rhanberchnogaeth ac anheddau ar y farchnad agored  a maes parcio, mynedfa, tirweddu, draenio a gwaith peirianyddol – Tir ger Glasfryn Lane, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6ST
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO

b) NP/17/0283/FUL – Adeiladu 23 o dai fforddiadwy ynghyd â mynediad, lleoedd parcio, gwaith tirlunio a gwaith peirianyddol cysylltiedig. – Land at Station Road, Maenorbyr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7SN
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO

c) NP/17/0691/FUL – 16 uned breswyl, cyfnewid yr 85 llain ar gyfer pebyll a charafanau teithiol am 85 llain ar gyfer carafanau sefydlog, creu gorsaf bwmpio carthffosiaeth a gwneud gwaith tirweddu cysylltiedig – Buttyland Caravan & Camping Park, Maenorbŷr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro,
SA70 7SX
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

ch) NP/18/0131/FUL Codi garej ar wahan – Atlantic View, Settlands Hill, Aber Llydan, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3JY
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

d) NP/18/0155/FUL Atgyweirio bythynnod gwag i ffurfio annedd newydd a garej/gweithdy newydd – Waun-Y-Beddau, Berea, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6DB
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

dd) NP/18/0166/FUL Rheoleiddio'r safle carafanau teithiol presennol ynghyd a chael gwared ar un o'r ddau fynedfa, adleoli un llain uned a gwaith tirlunio. – Windy Hill Holiday Park, Stepaside, Arberth, Sir Benfro, SA67 8JX
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

e) NP/18/0198/FUL – Adeiladu byngalo newydd – Tir ger Mead Lane, Maenorbŷr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO

 6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

 

Wed, 13 Nov 2013

No Minutes Taken

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Mawrth 2018

05/18 Castell Henllys
Mae’r adroddiad yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar yr hyn sy’n digwydd ar hyn o bryd yng Nghastell Henllys, datblygiadau diweddar, cynlluniau i’r dyfodol a phrosiectau gyda phartneriaid.

06/18 Gweithgaredd Masnachol yn y Canolfannau
Mae’r adroddiad yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar y gweithgaredd masnachol yn ddiweddar, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol yn y Canolfannau.

07/18 Adroddiad ar Reoli Tir Cadwraeth 2017 – 2018
Mae’r adroddiad yn nodi pa ganlyniadau y llwyddir i’w gwireddu ar gyfer y Parc Cenedlaethol hwn drwy ein gwaith cadwraeth a’n gwaith ar yr amgylchedd hanesyddol. 

08/18 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod sy’n diweddu ar 31 Mawrth 2018
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd yn hyn o ran yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol 2017/18.

09/18 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y gofrestr risg ddiweddaraf.

5. Dirprwyo unrhyw faterion i'w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Wed, 17 Jul 2013

No Minutes Taken

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Mrs G Hayward

2. Ethol Is-Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Mr AE Sangster

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5. Ystyried adroddiad Rheolwr y Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd ar Aelodaeth Pwyllgorau, Grwpiau a Chyrff Allanol
Mae’r adroddiad yn cadarnhau penodiad Aelodau i Bwyllgorau mewnol yr Awdurdod, Grwpiau a Chyrff Allanol.

Wed, 26 Jun 2013

Download Minutes

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Mai 2018

4. Ystyried materion sy’n codi o’r cofnodion sydd heb fod yn destun adroddiad pellach neu sydd heb eu cynnwys ar yr Agenda

5. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd

6. Derbyn adroddiadau cyfarfod y Pwyllgor Rheoli Datblygu a gynhaliwyd a’r 25 Ebrill 2018

7. Ystyried adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 15 Mai 2017

8. Ystyried adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Archwilio ac Adolygu Gwasanaethau Corfforaethol a gynhaliwyd ar 23 Mai 2018

9. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

25/18 Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol 2020-2024
Gofynnir i’r Aelodau gadarnhau’r dulliau a gynigir o baratoi Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol 2020–2024.

26/18 Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn Sir Benfro
Mae’r adroddiad yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar y gwaith o baratoi ail Gynllun Gwella Hawliau Tramwy yn Sir Benfro ac yn ceisio eu cymeradwyaeth i’r cynllun drafft ar gyfer ymgynghori.

27/18 Cymeradwyo Grantiau yn unol ag Adran 78 o’r Safonau Ariannol (a Ddiwygiwyd yn 2012)
Mae’n ofynnol cael cymeradwyaeth yn unol ag Adran 78 o’r Safonau Ariannol (2012) i wneud taliadau sy’n uwch na £10,000 i Fforwm Arfordir Sir Benfro ac i Gyngor Sir Penfro fel cyfraniad tuag at Bartneriaeth Lonydd Glas Sir Benfro.

28/18 Safonau’r Gymraeg: Adroddiad Blynyddol
Ar 30 Medi 2015, cyflwynodd Comisiynydd y Gymraeg Hysbysiad Cydymffurfio i’r Awdurdod a oedd yn nodi pa Safonau’r Gymraeg y byddai’n rhaid i’r Awdurdod gydymffurfio â hwy wrth gynnal ei fusnes, ac erbyn pa bryd y byddai’n rhaid iddo gydymffurfio â’r Safonau hynny. Fel sy’n ofynnol gan yr Hysbysiad, rhaid i’r Awdurdod lunio Adroddiad Blynyddol, a gofynnir i’r Aelodau gymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol er mwyn i’r Awdurdod ei gyflwyno i Gomisiynydd y Gymraeg.

 

 

Wed, 13 Mar 2013

Download Minutes

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Cllr R Owens
  

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb

 

Wed, 21 Nov 2012

Download Minutes

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb
 
2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda
 
3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2018, 18 Mehefin 2018 a 20 Mehefin 2018
 
4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio
 
5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:
 
a) NP/18/0134/FUL – Datblygiad Un Blaned ar gyfer Eco-dyddyn gan gynnwys un annedd – Land Adjacent to Castle Hill, Trefdraeth,Sir Benfro, SA420QE
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

b) NP/18/0198/FUL – Adeiladu byngalo newydd – Land at Mead Lane, Maenorbyr, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro
Argymhelliad y Swyddog: DIRPRWYO

c) NP/18/0346/OUT – Codi ty sengl deulawr (amlinellol) – Sirmione, Lawrenny Road, Cresselly, Cilgeti, Sir Benfro, SA68 0SY
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau
NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol.  Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6.  Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn:  01646 624800 Est.4840).

Wed, 18 Jul 2012

Download Minutes

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

 Enwebiad derbyniedig: Mr A Archer
 
2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

 Enwebiad derbyniedig: Neb
 
3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb
 
4. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda
 
5. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mai 2018 
 
6. Derbyn adroddiad y cyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar 19 Ebrill 2018
 
7. Derbyn diweddariad llafar oddi wrth Swyddfa Archwilio Cymru ynglŷn â’r camau ymlaen a gymerwyd o ran y Datganiad Blynyddol o Gyfrifon.

8. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

Ystyried yr adroddiadau canlynol:
14/18 Datganiad Drafft o Gyfrifon 2017/18
Gofynnir i’r Aelodau dderbyn y Datganiad Drafft o Gyfrifon 2017/18

15/18 Adroddiad Archwilio Mewnol Diwygiedig 2017/18
Gofynnir i’r Aelodau nodi’r adroddiad diwygiedig hwn, a gyflwynwyd yn wreiddiol gerbron y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor.  Mae’r adroddiad yn cywiro dosbarthiad swyddogaeth Adnoddau Dynol yr Awdurdod, ddylai fod wedi darllen “sylweddol”.

16/18 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod oedd yn diweddu ar 31 Mai 2018
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol am y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Mai 2018

17/18 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

9. Derbyn diweddariad llafar gan y Rheolwr Cyllid ar berfformiad y gyllideb yn y chwarter cyntaf.

10. Dirprwyo unrhyw faterion i'w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

 

Wed, 28 Mar 2012

Download Minutes

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar:
a) 20 Mehefin 2018 – Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol, a’r
b) 20 Mehefin 2018 – Cyfarfod Cyffredin

4. Ystyried materion sy’n codi o’r cofnodion sydd heb fod yn destun adroddiad pellach neu sydd heb eu cynnwys ar yr Agenda

5. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd

6. Derbyn adroddiadau cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2018, 18 Mehefin 2018 a’r 20 Mehefin 2018.

7. Ystyried adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Adolygu Gweithredol a gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2018

8. Ystyried adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Archwilio ac Adolygu Gwasanaethau Corfforaethol a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2018

9. Ystyried yr adroddiadau canlynol:
29/18 Adroddiad ISA260 i’r rheiny sydd â Chyfrifoldeb Llywodraethu
Gwneir cyflwyniad ar Adroddiad ISA260 Swyddfa Archwilio Cymru: Cyfathrebu Ynghylch Datganiadau Cyllidol i’r rheiny sydd â Chyfrifoldeb Llywodraethu.  Bydd Datganiad Cyfrifon yr Awdurdod 2017/18 hefyd yn cael ei gyflwyno i’w gadarnhau a’i lofnodi.

30/18 Cynllun Gwella Rhan 2 a’r Adroddiad Blynyddol ar fodloni Amcanion Llesiant 2017/18
O dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 a Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella, mae’n ofynnol i’r Awdurdod gyhoeddi Cynllun Gwella Rhan 2 erbyn 31 Hydref.  Mae hwn yn adrodd am y cynnydd ar sail y rhaglen waith a gynigir yng Nghynllun Corfforaethol ac Adnoddau’r Awdurdod 2017/18

31/18 Gwerthfawr a Chydnerth: Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a Pharciau Cenedlaethol
Mae’r adroddiad yn hysbysu’r Aelodau o’r blaenoriaethau ar gyfer yr Awdurdod fel y’u pennwyd gan Lywodraeth Cymru.

32/18 Ardal Gadwraeth Dinbych-y-pysgod
Mae’r adroddiad hwn yn ceisio cymeradwyaeth i ddechrau ymgynghoriad cyhoeddus i ymestyn ffin bresennol Ardal Gadwraeth Dinbych-y-pysgod.

33/18 Ystyried newid i’r Calendr o Gyfarfodydd ym mis Mawrth 2019
Gofynnir i’r Aelodau ystyried symud cyfarfodydd a drefnwyd ar 13 Mawrth 2019.

34/18 Aelodaeth Pwyllgor
Mae’r adroddiad yn chwennych cadarnhad o aelodaeth Pwyllgor Archwilio a Disgyblaeth; Pwyllgor Achwynion, a Phwyllgor Apeliadau’r Awdurdod.

35/18 Staciau’r Heligog a St Gofan: Y Diweddaraf am y Trafodaethau ar Adnewyddu’r Les
Gofynnir i’r Aelodau awdurdodi swyddogion i gofnodi adnewyddu’r les ar safleoedd Staciau’r Heligog a St Gofan ar y telerau a amlinellir yn yr adroddiad.

36/18 Cynllun Tanddaearu yn y Parrog, Trefdraeth
Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau am y cynllun i danddaearu’r seilwaith trydan a ffôn yn y Parrog, Trefdraeth.

10. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem canlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i ddiffinir ym Mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

11. Ystyried yr adroddiad canlynol:

37/18  Y diweddaraf am werthu daliad tir yr Awdurdod a elwir Maes Carafannau’r Parc Cenedlaethol, Sageston

Wed, 14 Dec 2011

Download Minutes

 
1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb
 
2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda
 
3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2018
 
4. Ystyried cyfarwyddyd y Cyfreithiwr ar Ddyletswyddau’r Aelodau wrth Benderfynu ar Geisiadau Cynllunio
 
5. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar y ceisiadau cynllunio canlynol:
 
a) NP/18/0302/FUL – Dymchwel yr annedd unllawr presennol a chodi annedd deulawr yn ei le – 24, Catherine Street, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6RN
Argymhelliad y Swyddog: GWRTHOD

b) NP/18/0370/FUL  – Newid defnydd y cwrtil preswyl (ol-weithredol) ac yn lle’r garafan sefydlog adeiladu llety ategol i’r ty – Bryngwyn, Moylegrove, Aberteifi, Sir Benfro, SA43 3BP
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

c) NP/18/0413/LBA – Arwydd addurnol ar ffrynt y bar cyhoeddus – ol-weithredol – Bar 10, St Georges Street, Dinbych y Pysgod, Sir Benfro, SA70 7JB
Argymhelliad y Swyddog: CANIATÂD

 
6. Ystyried adroddiadau’r Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu ar Apeliadau

NODIADAU:

A. Yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 bydd ymatebion i ymgynghoriaethau a wneir yng nghyd-destun y ceisiadau cynllunio sy’n gynwysedig yn yr adroddiad dilynol, na fyddant wedi dod i law erbyn y dyddiad ar gyfer paratoi’r adroddiad, yn cael eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

B. Mae’r Papurau Cefndir a ystyrir wrth dafoli’r ceisiadau cynllunio ar yr agenda hwn yn cynnwys pob un neu rai o’r canlynol.  Cynhwysir eitemau 1 – 4 yn y ffeil ar gyfer pob cais unigol.

1. Cais : yn cynnwys y ffurflen gais, tystysgrif o dan Adran 66 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, cynlluniau a gwybodaeth gefnogol arall a gyflwynir gyda’r cais.

2. Gohebiaeth bellach gyda’r ymgeisydd, yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r cais : yn cynnwys unrhyw lythyron at yr ymgeisydd/asiant yn ymwneud â’r cais ac unrhyw ohebiaeth bellach a gyflwynir gan yr ymgeisydd/asiant ynghyd â manylion neu gynlluniau wedi’u diwygio.

3. Llythyrau wrth Gyrff Statudol : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth Gynghorau cymuned, Adrannau Cyngor Sir, Asiantaeth yr Amgylchedd, Dŵr Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a chymdeithasau.

4. Llythyrau wrth Unigolion Preifat : yn cynnwys unrhyw lythyron perthnasol at ac wrth y cyhoedd yn ymwneud â’r cais oni bai bod yna gais wedi’i wneud gan yr awduron i beidio ag adrodd eu safbwyntiau’n gyhoeddus.

5. Cynlluniau Statudol a Dogfennau Polisi Anffurfiol :

a Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a fabwysiadwyd Medi 29, 2010.

b. Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015 – 2019 fabwysiadwyd 17 Rhagfyr 2014..

6.  Unrhyw Ddogfennau Eraill: yn cynnwys unrhyw ddogfennau perthnasol megis rhybuddion penderfyniadau yn y gorffennol a rhybuddion safle.

Dylai unrhyw berson sy am weld y Papurau Cefndir hyn gysylltu â Sue Davies, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro (Ffôn:  01646 624800 Est.4840).

Wed, 24 Aug 2011

Download Minutes

1.  Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod
Enwebiad derbyniedig: Neb

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod
Enwebiad derbyniedig: Cynghorydd S Yelland

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

5. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2018

6. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

10/18 Prosiect Llwybrau – adolygu ar ôl blwyddyn o gyflwyno’r prosiect
Mae'r adroddiad yn rhoi diweddariad i'r Aelodau ar y Prosiect Llwybrau.
 
11/18 Gorfodi Cynllunio
Mae'r adroddiad yn cyflwyno gwybodaeth i’r Aelodau am berfformiad gorfodi cynllunio a gorfodi rhagweithiol sy'n digwydd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
 
12/18 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod sy’n diweddu ar 31 Gorffennaf 2018
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd yn hyn o ran yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol 2017/18.

13/18 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y gofrestr risg ddiweddaraf.

7. Derbyn cyflwyniad gan Steve Jones, Rheolwr Gweithrediadau, ar y Prosiect Parc Digidol fydd yn amlinellu sut ydym yn trawsnewid ein llif gwaith o bapur i ddigidol, i sicrhau bod y Tîm Rheoli Cefn Gwlad yn cyflawni yn effeithlon ac yn effeithiol, gan barhau i ateb y diben mewn byd sy'n fythol newid.
 
8. Ystyried eitemau posibl ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol:
• Adolygu’r drefn o gael Parcmyn dros yr Haf
• Adroddiad blynyddol ar y Gorchmynion Creu Llwybrau Cyhoeddus
• Strategaeth Hyrwyddo Llwybr Arfordir Cymru
 
9. Dirprwyo unrhyw faterion i'w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Wed, 20 Jul 2011

Download Minutes

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Awst 2018.

4. Ystyried materion sy’n codi o’r cofnodion sydd heb fod yn destun adroddiad pellach neu sydd heb eu cynnwys ar yr Agenda

5. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd

6. Derbyn adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Rheoli Datblygu a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2018.

7. Ystyried adroddiad cyfarfod y Gweithgor Strategaeth Datblygu Aelodau a gynhaliwyd ar 5 Medi 2018

8. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

38/18 Adroddiad Monitro Blynyddol 2018 ar Gynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Gofynnir i’r Aelodau gymeradwyo’r Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn yr 31ain o Hydref 2018.

39/18 Adroddiad Blynyddol ar Berfformiad Cynllunio yr APCAP
Gofynnir i’r Aelodau gymeradwyo Cynllun Datblygu Lleol Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2017/18 i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn yr 31ain o Hydref 2018.

40/18 Cynllun Hyfforddiant Datblygu Aelodau
Gofynnir i’r Aelodau ystyried a chymeradwyo’r Cynllun Hyfforddiant ar Gefnogi a Datblygu Aelodau.

41/18 Amrywio’r Safonau Ariannol ar gyfer Caffael Argraffydd Rheoli Datblygu
Gofynnir i’r Aelodau gytuno i brynu sganiwr Oce newydd yn lle’r hen un.

42/18 Amrywio’r Rheolau Sefydlog ar gyfer Caffael Meddalwedd Rheoli Swyddi ESRI Arc ar-lein
Mae’r adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth i amrywio Rheolau Sefydlog APCAP o ran caffael llwyfan meddalwedd masnachol oddi ar y silff sy’n rheoli swyddi ar gyfer y Tîm Rheoli Cefn Gwlad.