Ethol cynghorydd sir Martletwy fel Cadeirydd Awdurdod y Parc wrth i Aelodau newydd ddod i’r cyfarfod cyntaf

Cyhoeddwyd : 16/06/2022

Cafodd y Cynghorydd Di Clements ei hethol fel Cadeirydd newydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 15 Mehefin.

Mae’r Cyng Clements, a wasanaethodd fel Dirprwy Gadeirydd o 2019, yn ymgymryd â’r rôl gan y Cynghorydd Paul Harries, a fu’n Gadeirydd am y tair blynedd diwethaf.

Y Dirprwy Gadeirydd newydd yw Dr Rachel Heath-Davies sydd wedi bod yn Aelod o’r Awdurdod a benodwyd gan Lywodraeth Cymru ers 2017.

Dywedodd y Cyng. Clements:

“Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cael fy ethol yn Gadeirydd yr Awdurdod a byddaf yn defnyddio fy nghefndir amrywiol fel preswylydd, cynghorydd sir, ffermwr, perchennog busnes twristiaeth a gwirfoddolwr cymunedol i helpu i hyrwyddo gwaith Awdurdod y Parc a chynnal dibenion y Parc Cenedlaethol.

“Hoffwn ddiolch i’r Cynghorydd Harries am ei holl waith caled dros y blynyddoedd diwethaf. Mae gwasanaethu fel Dirprwy Gadeirydd ochr yn ochr ag ef wedi rhoi profiad amhrisiadwy i mi y byddaf yn siŵr o fanteisio arno yn ystod fy nghyfnod yn y Gadair.

“Ar ôl llywio’n llwyddiannus drwy’r blynyddoedd cythryblus diwethaf, rwy’n hyderus bod gan y Parc Cenedlaethol a’r Awdurdod ddyfodol disglair o’n blaenau, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda fy nghyd-aelodau a’m staff i gyflawni’r blaenoriaethau newydd o ran cadwraeth, yr hinsawdd, cysylltiadau a chymunedau.”

Cllr Di Clements and Chief Executive Tegryn Jones outside the Pembrokeshire Coast National Park Authority headquarters in Pembroke Dock

Mae’r Cyng Clements wedi byw ac wedi gweithio ar fferm laeth deuluol ers dros 30 mlynedd, sy’n cynnwys hen adeiladau fferm sydd wedi cael eu haddasu i ddarparu llety i ymwelwyr. Cyn hynny, bu’n Aelod o’r Cyngor First Milk ac yn gweithio i’r AS lleol, Simon Hart.

Mae’n fam i ddau o blant sy’n oedolion, ac mae hi wedi bod yn Aelod o Awdurdod y Parc Cenedlaethol ers iddi gael ei hethol i Gyngor Sir Benfro yn 2017. Mae’r Cyng Clements hefyd yn Aelod o Fwrdd ‘Ymweld â Sir Benfro’ (Visit Pembrokeshir).

Aelodau newydd a ddaeth i gyfarfod Awdurdod Parc Cenedlaethol am y tro cyntaf ar ôl cael eu penodi’n ddiweddar gan Gyngor Sir Penfro oedd: Y Cyng. Rhys Jordan, y Cyng. Chris Williams, Y Cyng. Sam Skyrme-Blackhall, Y Cyng. Steve Alderman a’r Cynghorydd Michele Higgins. Mae’r Cynghorydd Simon Hancock yn dychwelyd i’r Awdurdod, ar ôl bod yn Gadeirydd yn ystod ei gyfnod blaenorol fel Aelod.