Pwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy 19/01/22

Dyddiad y Cyfarfod : 19/01/2022

10am, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 13 Hydref 2021.

4. Ystyried adroddiad ariannol y Swyddog Cyllido a Grantiau ynglŷn â’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy

5. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinir ym Mharagraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

6. Ystyried adroddiad y Swyddog Cyllid a Grantiau ar y ceisiadau a ganlyn:

SDF/012022/1 – Hyb Batris – Canolfan Gymunedol Hubberston a Hakin

SDF/012022/2 – Refillery Doc Penfro  – FRAME Sir Benfro

SDF/012022/3 – Parc Tyfu Bro – Grŵp Cydnerthedd Cwmni Budd Cymunedol

SDF/012022/4 – Hau i Fedi  – Ffynnone – cydnerthedd cymunedol yng Ngogledd Ddwyrain Sir Benfro

 

Cofnodion a Gynhaliwyd