Pwyllgor Safonau 17/05/23

Dyddiad y Cyfarfod : 17/05/2023

2pm, Ystafell Werdd, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro, ac o Bell

1.   Ethol Cadeirydd

2.  Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

3   Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

4.  Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Mawrth 2022

5.  Ystyried yr adroddiadau gan y Swyddog Monitro (Adroddiad 01/23)

6.    Unrhyw eitemau eraill o fusnes y mae’r Cadeirydd yn penderfynu oherwydd Amgylchiadau Arbennig y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol Cymru 1972