Pwyllgor Safonau 02/03/22

Dyddiad y Cyfarfod : 02/03/2022

2pm, Rhith-Gyfarfod

1.     Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.     Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3.     Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Chwefror 2021

4.      Ystyried yr adroddiadau gan y Swyddog Monitro (01/22)

5.     Unrhyw eitemau eraill o fusnes y mae’r Cadeirydd yn penderfynu oherwydd Amgylchiadau Arbennig y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol Cymru 1972

Cofnodion a Gynhaliwyd