Pwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy 24/01/2024

Dyddiad y Cyfarfod : 24/01/2024

10am, Rhith-Gyfarfod

1.Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Medi 2023

4. Nodi’r Log Gweithredu o’r cyfarfod blaenorol

5. Ystyried adroddiad y Swyddog Datgarboneiddio ynglŷn â’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy (Adroddiad 01/24)

6. Ystyried adroddiad y Swyddog Gwarchodaeth Fferm ar y Prosiect Gwyrddu Amaethyddiaeth (Adroddiad 02/24)

7. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinir ym Mharagraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

8. Ystyried adroddiad yr Arweinydd Cadwraeth ac Ecolegydd Arweiniol ar y ceisiadau Cysylltu’r Arfordir a ganlyn: (Adroddiad 03/24)

CTC/01/PC

CTC/02/DH

CTC/03/LF

CTC/04/SST

CTC/05/SPK

CTC/06/SHF

CTC/07/BIF

9. Ystyried adroddiad y Prif Weithredwr ynglŷn ag adolygiad o’r cylch gorchwyl y Pwyllgor Cronfa Datblygu Gynaliadwy (Adroddiad 04/24)