Pwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy 13/09/2023

Dyddiad y cyfarfod : 13/09/2023

10am, Rhith-Gyfarfod

  1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Cynghorydd M James

  1. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb

3.Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4.Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5.Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 26 Ebrill 2023

6.Nodi’r Log Gweithredu o’r cyfarfod blaenorol

7.Ystyried adroddiad ariannol y Swyddog Datgarboneiddio ynglŷn â’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy (Adroddiad 07/23)

8.Ystyried adroddiad y Swyddog Cyswllt Cadwraeth Fferm ar y Prosiect Peilot Gwyrddu Amaethyddiaeth(Adroddiad 08/23)

9.Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinir ym Mharagraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

10.Ystyried adroddiad y Swyddog Cyswllt Cadwraeth Fferm ar y ceisiadau a ganlyn: (Adroddiad 09/23)

GA23/CLEClerkenhill Farm, Slebech, Hwlffordd

GA23/HAFHafod Grove, Trewyddel

GA23/PEAPearson Farm, Sain Ffraid

GA23/TEDTedion Farm, Lawrenny