PWYLLGOR ADNODDAU DYNOL (CYFARFOD ANGHYFFREDIN) 27/09/2023

Dyddiad y Cyfarfod : 27/09/2023

12:30yp, Rhith Gyfarfod

1.Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datgeliadau buddiant gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinir ym Mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

4. Llunio rhestr fer ar gyfer y swydd Pennaeth Cyllid (Swyddog Adran 151) a Chodi Arian (ceisiadau i ddilyn)