Pwyllgor Adnoddau Dynol (Cyfarfod Anghyffredin) 27/07/22

Dyddiad y Cyfarfod : 27/07/2022

11.15am neu yn union ar ôl i Gyfarfod Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddod i ben, Ystafell Werdd, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro, ac o Bell

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datgeliadau buddiant gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinir ym Mharagraffau 12 a 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

4. Cytuno ar y newidiadau i strwythur staff yr Awdurdod.