Pwyllgor Adnoddau Dynol 08/02/23

Dyddiad y Cyfarfod : 08/02/2023

Yr Ystafell Werdd, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro, ac o Bell am 11.00am neu yn union ar ôl i Gyfarfod Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddod i ben

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datgeliadau buddiant gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinir ym Mharagraffau 12 a 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

4. Derbyn diweddariad ar newidiadau staff.