Pwyllgor Personėl

Dyddiad y Cyfarfod : 22/07/2020

Rhith-Gyfarfod, 10am

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:         Cynghorydd M James

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:         Neb

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datgeliadau buddiant gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5. Cadarnhau bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Medi 2019 yn gofnod cywir

6. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

01/20 Ymgysylltu â’r Gweithwyr

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor ynglŷn â’r camau a gymerir i ysgogi gwell lefelau o ymgysylltu â’r gweithwyr o fewn APCAP.  Mae’n rhoi mewnwelediad penodol i’r gwaith o gyflwyno gwelliannau fesul cam yn sgîl yr Arolwg o Farn y Gweithwyr, fydd yn llywio’r gwaith o ddatblygu Strategaeth a Chynllun Ymgysylltu â’r Gweithwyr.

02/20 Safon Iechyd Corfforaethol

Gofynnir am farn yr Aelodau ynglŷn ag archwiliad cychwynnol o arferion yr Awdurdod o ran y meini prawf a nodir yn y Safon Iechyd Corfforaethol, a’r camau sydd angen eu cymryd er mwyn cael achrediad.

Lawrlwythwch y cofnodion