Pwyllgor Adolygu Gweithredol 30/11/22

Dyddiad y Cyfarfod : 30/11/2022

10am, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Mehefin 2022

4. Derbyn diweddariad ar y Rhybudd o Gynnig bod yr Awdurdod yn cynnal trafodaethau gyda Chyngor Cymuned Llandyfai, ac unrhyw un arall sydd â budd, naill ai i roi darn o dir yn Freshwater East fel rhodd, neu ei werthu ar gyfer darparu ardal chwarae i blant

5. Ystyried yr adroddiad canlynol:

07/22 ‘70 Coeden i Ddathlu 70 Mlynedd’ – y cynllun plannu coed
Diben yr adroddiad hwn yw rhoi diweddariad i’r Aelodau ar gynllun yr Awdurdod o blannu coed i ddathlu 70 mlynedd ers dynodi’r Parc Cenedlaethol.

08/22 Adroddiad Archaeoleg Blynyddol 2021-2022
Mae’r adroddiad yn amlinellu cyflwr presennol yr henebion cofrestredig yn y Parc Cenedlaethol, rhaglenni gwaith archaeoleg 2021 – 2022.

09/22 Adroddiad Cadwraeth 2021-2022
Mae’r adroddiad yn nodi’r canlyniadau a  gyflawnwyd ar gyfer y Parc Cenedlaethol hwn drwy ei waith cadwraeth yn ystod blwyddyn ariannol 2021-22.

10/22 Adroddiad am Berfformiad am y Cyfnod a ddaeth i ben ar 30 Medi 2022.
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd at 30 Medi 2022 ar gyfer data misol ac ystadegau chwarter 1 -2 ar gyfer rhai setiau data.