Pwyllgor Adolygu Gweithredol 22/09/21

Dyddiad y Cyfarfod : 14/09/2021

10am, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2021

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

08/21 Adroddiad Archaeoleg Blynyddol 2020-2021
Mae’r adroddiad yn amlinellu cyflwr presennol yr henebion cofrestredig yn y Parc Cenedlaethol, rhaglenni gwaith archaeoleg 2020 – 2021 ac yn nodi blaenoriaethau ar gyfer 2021 – 2022 a thu hwnt.

09/21 Adroddiad am Berfformiad am y Cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd at 31 Gorffennaf 2021 ar gyfer data misol ac ystadegau chwarter 1 (Ebrill – Mehefin) ar gyfer rhai setiau data.

10/21 Y Gofrestr Risg
Gofyn i’r Aelodau ystyried y gofrestr risg ddiweddaraf.

5.     Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

 

Cofnodion a Gynhaliwyd